Jap?n fizikusok egy csoportja olyan elm?lettel ?llt el?, amely szerint az univerzum csup?n egy hatalmas hologram. Erre ?ll?t?suk szerint bizony?t?kokat is tal?ltak, tanulm?nyukat Nature id?zi.

 

Az elm?let Juan Maldacena elm?leti fizikushoz k?thet?, aki m?g 1997-ben ?llt el? mer?sz te?ri?j?val. Azt ?ll?totta, hogy a vil?gegyetem b?rmely h?romdimenzi?s tartom?nya le?rhat? a tartom?ny k?tdimenzi?s hat?r?n k?dolt inform?ci?val.

Szerinte a vil?gegyetemben a gravit?ci? eleny?sz?en v?kony, vibr?l? h?rokb?l sz?letik, ?s ezek a h?rok le?rhat?k a j?l ismert fizik?val. A h?relm?let egy olyan egyes?tett elm?let, amely mind az anyagi r?szecsk?ket, mind pedig a k?lcs?nhat?si r?szecsk?ket piciny h?roknak k?pzeli el. A h?relm?letet (?s az M-elm?letet) az?rt hozt?k l?tre, hogy  az ?ltal?nos relativit?selm?letet ?s a kvantummechanik?t ?sszhangba hozz?k. A h?relm?let egyik alapvet? felt?telez?se, hogy 3+1-n?l t?bb dimenzi?ja van az univerzumnak.

Maldacena elm?lete a hologramhoz hasonl?an ?rja le a vil?gegyetemeket. Egy 3D univerzumban l?v? jelens?gek le?rhat?k a vil?gegyetem k?tdimenzi?s hat?r?n l?v? r?szecsk?k megfigyel?s?b?l szerzett inform?ci?val. Mag?ban a 3D vil?gegyetemben a gravit?ci?elm?let szab?lyai m?k?dnek, de a k?tdimenzi?s hat?rol?fel?let?n m?r az elemi r?szecsk?k az egyszer? kvantumelm?leti t?rv?nyeknek megfelel?en viselkednek ? ?gy hozza ?ssze a te?ria a k?t elm?letet.

Maldacena ?tlete val?j?ban nem k?l?nb?zik a hologr?fi?t?l, ahol a h?romdimenzi?s t?rgyak olyan k?peit r?gz?thetj?k a k?tdimenzi?s peremen l?v? hologramon, melyb?l azok t?rbeli helyzete rekonstru?lhat?.

Maldacena elm?lete leny?g?zte a fizikusokat, hiszen egyszer?bb alapokra helyezte volna a rendk?v?l bonyolult h?relm?letet. ?s persze az?rt is, mert megoldott volna sz?mos k?vetkezetlens?get, amely a kvantumfizika ?s az Einsteint-f?le gravit?ci?s elm?let k?z?tt ?ll fenn.

A sejt?st ugyanakkor eddig senki nem tudta bizony?tani, mert a k?tf?le le?r?s du?lis, a kvantumfizika ?s a gravit?ci?s elm?let nem f?r ?ssze egym?ssal. Amikor az egyik elm?letben megmagyar?ztak jelens?geket, azt nem lehetett megfeleltetni a m?sikban. ?s ugyanez igaz ford?tva is. Ennek ellen?re Maldacena sejt?s?t sokan t?nyk?nt kezelt?k, hi?ba nem siker?lt bizony?t?st tal?lni.

Hjakutake Josifumi, a jap?n Ibaraki Egyetem fizikusa ?s koll?g?i most azt mondj?k, hogy siker?lt bizony?t?kot tal?lni Maldacena sejt?s?re. Hjakutake megpr?b?lta kisz?molni a fekete lyukak bels? energi?j?t, azok helyzet?t az esem?nyhorizonton ?s a lyukak sok m?s tulajdons?g?t is, olyanokat, amelyek a h?relm?leten alapulnak. Egy m?sik tanulm?nyban egy olyan vil?gegyetem bels? energi?j?t pr?b?lta kisz?molni, amelyben nincs gravit?ci?. A k?t sz?m?t?s v?g?l tal?lkozott.

Maldacena szerint a sz?m?t?sok helyesnek t?nnek. A fizikus jelenleg a Princetonon tan?t, ?s nem vett r?szt a jap?n kutat?sban. Szerinte a m?dszer ?rdekes, hogy ellen?rizzenek ?ll?t?sokat a kvantumgravit?ci?ban (ebben a kvantummechanika ?s a gravit?ci?elm?letet pr?b?lj?k egyes?teni) ?s a h?relm?letben. A jap?n csapatnak nem ez az els? tanulm?nya a t?m?ban, ?vek ?ta v?geznek hasonl? szimul?ci?kat.

Leonard Susskind, a Stanford elm?leti fizikusa szerint most els? alkalommal siker?lt bebizony?tani azt, amiben nagyj?b?l biztosak voltak, hogy igaz, de m?g senki nem ?llt el? bizony?t?kokkal. Susskind egy?bk?nt az els?k k?z?tt volt, akik elkezdtek foglalkozni a holografikus vil?gegyetem elm?let?vel.

Maldacena szerint a jap?n tud?sok ?ltal szimul?lt vil?gegyetemek egyike sem hasonl?t a min?nkhez. A fekete lyukas univerzumnak t?z dimenzi?ja van, ezek k?z?l nyolc egy nyolcdimenzi?s g?mb?t alkot. A gravit?c?mentesnek egy dimenzi?ja van, sz?mtalan kvantumr?szecsk?je egy csoport idealiz?lt h?rnak felel meg, vagy harmonikus oszcill?toroknak, amelyek ?ssze vannak kapcsolva.

Maldacena szerint azonban az, hogy a k?t l?tsz?lag teljesen k?l?nb?z? vil?gr?l kider?l, hogy val?j?ban hasonl?ak, rem?nyt ad, hogy a vil?gegyetemben l?v? gravit?ci? egy nap sokkal egyszer?bben, p?ld?ul a kvantumelm?lettel is megmagyar?zhat?.


---
vissza az elejére