Reflexi?k / ?nreflexi?k - ?nmagunk kvantum szint? v?ltoztat?s?nak leg?jabb eszk?ze


A Reflexi?k / ?nreflexi?k a leg?jabb rezonancia-eszk?z a kvantum szint? v?ltoz?s  m?v?szet?ben.  A m?lt?s?g / kegyelem ?s teljess?g energi?j?nak egyszer? ?s hat?kony feler?s?t?s?vel  a Reflexi?z? facilit?tor  el?seg?ti az intu?ci?d tudatos haszn?lat?t. Az intuit?v k?pess?geiddel tudod letiszt?tani, ?sszpontos?tani ?s ?tv?ltani a sz?nd?kaid energi?j?t a tudatos teremt?s ?s felel?ss?gv?llal?s energi?j?v?. A hangol?sra, mint fogad?, kit?lt?tt F?kusz?lt sz?nd?k nyilatkozattal ?rkezel. A nagyj?b?l 1 ?r?s kezel?s alatt ?t?led, hogy mit jelent t?bbet lehozni abb?l, aki vagy, ?s a sz?nd?kod val?s?gg? v?lt?s?nak k?pess?g?vel felt?lteni a l?nyedet.
 "Azt v?lasztom, hogy t?bb f?nyt ?s m?lt?s?got hozzak az ?letembe ?s m?sokat inspir?ljak a teljess?g?k sug?rz?s?nak kifejez?s?re" - mondod - t?bbek k?z?tt - magadnak a Reflexi?k ?l?s kezdet?n.


Az ?l?s k?vetkez? r?sz?ben letisztultan megfogalmazod a sz?nd?kodat, amely arr?l sz?l, amit tapasztalni k?v?nsz a val?s?godban. Ezt f?kusz?lt sz?nd?knak h?vjuk. Ilyenkor a tudatos tapasztalataid k?l?nb?z? r?szeit haszn?lod ?j tapasztal?sok ?s eredm?nyek teremt?s?re a val?s?godban.Ahhoz, hogy ezt hat?konyan tedd, ?j ?rz?kel?s l?trehoz?s?ra kell koncentr?lnod. A h?l?d r?szein cirkul?ris ?rvel?ssel v?gig haladva a figyelmeddel, ?trendezed a hangs?lyokat. Ezzel finom-energi?k ?raml?s?t ind?tod be az ?j mint?k l?trehoz?sa ?rdek?ben.

A f?kusz?lt sz?nd?k munkalap kit?lt?s?t az ?j mint?kra rendez?d?, ?sszehangolt energia-ki?ramoltat?s k?veti a teljess?ggel ?sszehangolts?g tart?s?nak 3 pontj?n: l?b alatt, fej felett ?s a sz?vk?zpontban mandalak?nt alkalmazott formul?ba ?gyazott f?kusz?lt sz?nd?k kimond?s?val ?s az abban rezg?ssel..
Az eredm?ny a val?sz?n?s?gek ?ce?nj?b?l a k?v?nt eredm?ny s?lyozott lehet?s?g?nek bevonz?sa.
Mivel minden egyes ?tnak ind?tott sz?nd?k teremt? er?vel b?r, el?bb -ut?bb megtanuljuk a hasznos ?s hat?kony teremt?s m?dj?t, a Reflexi?z?ssal viszont jelent?sen feler?s?tj?k ezt a folyamatot. 
Amikor felel?ss?get v?llalsz arra, hogy milyen m?don fejezed ki ?s haszn?lod a szem?lyes energi?dat a mindennapi ?letedben, fontos, hogy ?nval?ddal / teljess?geddel er?s ?sszhangot biztos?t? energetikai tart?sban l?gy. Ez?rt javasolt a ?magenergia sug?rz?s energetikai tart?s?-t ? amit meg?rtesz, ?s megtanulsz a hangol?s elej?n ? napk?zben is rendszeresen alkalmazni, tov?bb? javasolt a Reflexi?zott F?kusz?lt sz?nd?kot naponta kinyilatkoztatni egy 33 napos id?keretben az ?j energiamint?k r?gz?l?se c?lj?b?l, tiszta csatorn?t nyitva a benned l?v? b?lcsess?g kifejez?s?nek.

KRYON szavai Lee Carroll k?zvet?t?s?ben, 2012-ben.
?T?bb mint 20 ?ven ?t fogadta Peggy, Phoenix Dubro a nagyhat?s? EMF Balancing Technique?-re ( EMF Kiegyenl?t? Technik?ra) vonatkoz? inform?ci?t. Most a tan?r mag?v? a folyamatt? v?lt, ?s a DNS-e ennek megfelel?en ?tv?ltott. ? az egyetlen emberi l?ny a f?ld?n, aki teljesen befogadta az EMF tan?t?sok ?sszhat?s?t?100%-ban. Ez azt jelenti, hogy k?l?nleges m?don k?pes egy?tt?rz?st reflexi?zni az emberis?g sz?m?ra, ?s olyan csatorn?t l?trehozni, amelyen ?t  igaz mesterk?nt a teljes energi?t let?lteni. Peggy DNS-?nek kapui nyitva ?llnak erre az ?j kiteljesed?sre, a Reflexi?z?sra ? ?s m?g sok m?sra!?


K?sz?nj?k ?s ?nnepelj?k a teljess?g?nk kifejez?si k?pess?g?nek fejl?d?s?t el?seg?t? rezonanci?kat !
---
vissza az elejére