A Mennyei Pr?f?cia ?zenete, hogy "spiritu?lisnak lenni" t?bb mint csup?n elm?letben hinni n?h?ny istens?gben.

Maga ut?n vonja az ?let egy teljesen m?s dimenzi?j?nak felfedez?s?t, amely kiz?r?lag spiritu?lis szinten val?sul meg. Ha valaki egyszer felfedezi a spiritualit?st, az felismeri, hogy a vil?gegyetem tele van mindenf?le v?ratlan tal?lkoz?ssal, meg?rz?ssel ?s titokzatos, rejt?lyes v?letlenekkel, melyek mindegyike ?let?nk ?s val?j?ban az eg?sz emberis?g t?rt?nelme m?g?tt rejl? magasabb c?l el?r?s?re ir?nyul. Ekkor az egyetlen k?rd?s az erre a val?s?gra r??bred? keres? sz?m?ra az, hogyan m?k?dik val?j?ban ez a titokzatos, rejt?lyes vil?g, illetve az, hogyan kezdjen bele, hogy saj?t ?let?ben is ?t?lhesse a vil?g titkait, ezeket a csod?kat. Ezeknek a v?laszoknak gyakorlatiasnak kellett lenni?k ?s m?k?d?k?pesnek az igazi vil?gban, b?rmilyen misztikuss? v?lt is az.

A tizenkettedik felismer?s mutatja meg majd v?g?l, hogyan ?lj?nk (hogyan kell ?lni) magasabb szinten ezzel a spiritu?lis tud?ssal.

1.Az els? felismer?s: A sorsszer?s?g felismer?se ?s a kritikus t?meg
Az ember felismeri, hogy az ?lete tele van misztikus t?rt?n?sekkel, egybees?sekkel, nem v?letlen ?v?letlenekkel?, szinkronicit?sokkal, ?s ezeken alapul? emberi tal?lkoz?sokkal, melyek sorsszer?ek. Mintha egy l?thatatlan rendez? rendezn? az esem?nyeket ?s a tal?lkoz?sokat az ?let?nkben.

Ezzel kezdet?t veszi egy ?j, spiritu?lis ?bred?s az emberis?gben, melyet egy kritikus t?meg gerjeszt. ??k azok az emberek, akik az ?let?ket egy spiritu?lis kibontakoz?snak, fejl?d?snek tapasztalj?k, egy olyan utaz?snak, amelyet misztikus egybees?sek vez?relnek.

2.A m?sodik felismer?s: az univerzum term?szet?nek felismer?se, ? a megny?lt jelen
Ahogy egyre t?bben fel?bred?nk erre a misztikus val?s?gra, egy teljesen ?j vil?gn?zetet alak?tunk ki ? a vil?got mint energiamez?t, ?s mint szent l?tez? kezdj?k kezelni. Felfedezz?k az ?let igazi c?lj?t ezen a bolyg?n, ?s a vil?g ?s az univerzum val?di term?szet?t. Ezzel a vil?gn?zettel cser?lj?k fel azt a k?zel 500 ?ves vil?gn?zetet, amely kiz?r?lag a t?l?l?sre ?s a technol?giailag biztos?tott k?nyelemre ?p?tett.

3.A harmadik felismer?s: az energial?t?s kifejl?dik
Elkezdj?k fizikailag l?tni ?s meg?rteni az isteni energi?t, energiamez?t magunk k?r?l, s felfedezz?k, hogy k?r?l?tt?nk minden anyagi dolog innen ered, ?s ebb?l ?ll. Megl?tjuk, hogy nem egy anyagi univerzumban ?l?nk, hanem a dinamikus energia vil?g?ban. ?rz?kelni tudjuk ezt az energiamez?t, pl. l?tjuk az aur?t, s annak esem?nyeit, vagy intuit?ven ?rezz?k mindezt.

4. A negyedik felismer?s: harc a hatalom?rt, hogy energi?t szerezz?nk 
Az energi?t l?tva felismerj?k, hogy ez emberek elv?gj?k magukat ett?l a spiritu?lis forr?sukt?l, az energi?t?l. Az ember ett?l gyeng?nek ?rzi mag?t ?s sose ?rzi mag?t igaz?n biztons?gban. Ezt a bizonytalans?got ?s energiahi?nyt m?sokb?l pr?b?lja p?tolni: elkezdi a m?sik embert domin?lni, ?gy szerezve energi?t. Ez a k?zdelem a dominanci??rt az oka minden emberi konfliktusnak. Amikor siker?l m?sokon uralkodni, akkor ?tmenetileg er?snek ?rezz?k magunkat, de azon az ?ron, hogy a m?sik ember elgyeng?l ?s gyakran vissza is v?g. A sz?k?s emberi energi??rt val? verseng?s az oka minden konfliktusnak az emberek k?z?tt.

5. Az ?t?dik felismer?s: a misztikus megtapasztal?s ? a harc v?ge 
A bizonytalans?g ?s az er?szak akkor ?r v?get benn?nk, amikor kifejlessz?k a szem?lyes visszakapcsol?d?sunkat az isteni energi?hoz, a forr?shoz. Ez egy olyan spiritu?lis ?lm?ny, melyr?l minden nagy hagyom?ny misztikusa besz?mol a F?ld?n. Ez a misztikus megtapasztal?s ?s ?talakul?s ?lm?nye, ami v?gtelen mennyis?g? energi?val ?s szeretettel t?lt el minket. Ez a sz?ps?g ?s ?r?m sosem tapasztalat ?lm?ny?t adja, ?s a Magasabb-?n Tudatoss?g?nak ?llapot?ba helyez minket. Ennek az ?lm?nynek jellegzetes velej?r?i vannak, p?ld?ul a k?nny?s?g, a lebeg?s, ?s a f?nyess?g ?rz?se. Ha ezek jelen vannak, az ?lm?ny val?s, ha nem, akkor csak tettetett.

6.A hatodik felismer?s ? felismerj?k a j?tszm?inkat, ?s a k?ldet?s?nket, a m?ltunk megtiszt?t?sa 
Ezen megtapasztal?s sor?n elengedj?k a saj?t kontroll?l?si mint?inkat, ?s felfedezz?k a k?ldet?s?nket, a specifikus igazs?got. Ekkor felismerj?k, hogy az?rt vagyunk itt, hogy az emberis?get seg?ts?k ezen ?j val?s?gszintre val? ?talakul?s?ban. Amikor kies?nk a kapcsolatb?l- ?ltal?ban stresszes helyzetek hat?s?ra -, akkor ismerj?k fel, hogy mi magunk hogyan lopunk energi?t m?sokt?l. Amikor a manipul?ci?inkat tudatos?tjuk, akkor a kapcsolatunk egyre gyakoribb? ?s ?lland?bb? v?lik a spiritu?lis val?s?ggal, ?s felismerj?k a saj?t utunkat az ?letben, a k?ldet?s?nket, ahogy mi specifikusan tudunk hozz?j?rulni a vil?ghoz.

7. A hetedik felismer?s ? az ?raml?ssal haladunk
Amikor pr?b?ljuk beteljes?teni k?ldet?s?nket, felfedezz?k a bels? intu?ci?nkat, mely megmutatja hov? menj?nk, mit csin?ljunk. Ha r??llunk a dolgok pozit?v ?rtelmez?s?re, akkor a v?letlen egybees?sek ?raml?s?ba l?p?nk, mely megnyitja a kaput a k?ldet?s?nk beteljes?t?s?hez. 

A szem?lyes k?ldet?s?nk felismer?se megszapor?tja a misztikus egybees?seket ?s a jeleket utunkon, egyre ink?bb vezetve vagyunk a sorsunk beteljes?t?se fel?. K?rd?sek mer?lnek fel benn?nk, majd ?lmok, bevillan? k?pek, nappali ?lmodoz?sok vezetnek a v?laszokhoz, melyekkel gyakran szinkronisztikusan egybeesnek m?s emberek ?ppen j?kor elhangz? b?lcs kijelent?sivel.

8.A nyolcadik felismer?s ? egym?s felemel?se ?s a szem?lyk?zi etika
Ha k?z?l?nk elegen l?pnek be ebbe az evol?ci?s ?ramlatba, ?s folyton-folyv?st a Magasabb ?n energi?j?t adj?k ?t azoknak akikkel csak tal?lkoznak, akkor egy ?j kult?r?t hoznak l?tre, ahol a test?k egyre magasabb ?s magasabb energetikai ?s ?szlel?s ?llapotokba jut.

Ha felemel?nk egy embert, aki az ?let?nkbe l?p, akkor a saj?t jeleinket, ?tmutat? ?v?letlen? egybees?seink sz?m?t is n?velj?k. Ha energi?t adunk, a saj?tunk is megsokszoroz?dik ?s n?. ?gyelni kell arra ezen a ponton (is), hogy ne vesz?ts?k el a kapcsolatunkat az istenivel el a romantikus kapcsolatokban. M?sok felemel?se k?l?n?sen hat?kony csoportokban, ahol mindenki ?rzi a m?sik energi?it. Gyerekekkel k?l?n?sen fontos ezt v?gezni, hogy a korai szakaszban kialakuljon a biztons?g?rz?se ?s a megfelel? n?veked?se. Ha m?sok arc?ban megl?tjuk a sz?pet, azzal felemelj?k ?ket a saj?t fels?bb ?nj?kbe, ?s el?seg?tj?k, hogy meghallj?k a szinkronicit?sos ?zeneteket.

9. Kilencedik felismer?s: a spiritu?lis kult?ra felemelked?se
A spiritualit?s ezen ?sv?ny?n haladva beteljes?tj?k az ?srobban?s ?ta tart? evol?ci? igazi, bels? ?rtelm?t ?s c?lj?t: a t?l?l?s technol?giai k?rd?sei teljesen automatiz?ltt? v?lnak, ?s az emberek minden energi?jukat a szinkronisztikus ?raml?sban val? fejl?d?sre ?s felemelked?se tudj?k haszn?lni. Igy addig emelj?k ?s energetiz?ljuk a test?nket, am?g a test?nk ?s l?ny?nk egy eg?sz magas spiritu?lis ?llapotba jut. Itt a l?tez?s legmagasabb dimenzi?ja, a mennyorsz?g l?that?v? v?lik, az ember oda fog jutni a testi ?let?ben. A k?t dimenzi? ?ssze?r ?s eggy? v?lik. Igy az ember meghaladja az ?let-hal?l k?rforg?s?t.

10.Tizedik felismer?s: a v?zi? megtart?sa 
Felismerj?k, hogy ez emberi t?rt?nelem sor?n mindig voltak olyan emberek, aki ?t?lve az ilyen spiritu?lis ?lm?nyeket, felismert?k ezen igazs?gokat, ?s azon dolgoztak, hogy ?lt val?s?gg? tegy?k mindezt a F?ld?n. Meg?rtj?k, hogy a spiritu?lis felemelked?s v?zi?ja nem mag?n?gy?nk, hanem sokan dolgozunk ezen, egy k?z?s feladat. R?j?v?nk, hogy nap mint nap tenn?nk kell a v?zi? fenntart?s??rt p?ld?ul mindennapos im?dkoz?s seg?ts?g?vel.

11.Felismer?s: a v?zi? megtart?s?nak m?dja: kiterjedt imamez?k 
Ez a v?zi? megtart?s?nak pontos m?dszere. ?vezredek ?ta minden spiritu?lis hagyom?ny le?rta a f?kusz?lt tudat teremt? erej?nek hatalm?t. A hit ereje, a pozit?v gondolkod?ssal ?s az ima erej?vel egy?tt hatalmas dolgokra k?pes. A v?zi? megtart?s?nak a m?dszere, hogy egy?tt im?dkozunk kiterjesztve ezzel az egy?ni megn?vekedett spiritu?lis sz?nd?k-energiamez?ket a t?bbiek?re, ?gy l?trehozva hatalmas hat?sokat. A l?nyeg a k?z?s v?zi?, ?s az arra val? f?kusz?l?s, im?dkoz?s.

12.Felismer?s: az isteni jelenl?t ?rz?kel?se

Minden hagyom?ny ?gy tartja, hogy Isten a val?di Jelenl?t, de ezt csak a legezoterikusabb vall?sos tan?t?sokban hangs?lyozt?k ?s ezek gondolt?k val?j?ban, hogy ez lehets?ges. Fogadd el ?s m?lt?nyold a Jelenl?tet, ?s a kapcsolat er?sebb? v?lik. Ez fogja ?sszekapcsolni v?gs? sablonos k?vetkeztet?s?nket mindazokkal a vil?gon, akik ?rz?kelik ezt. A pr?f?ci?k ugyanazt a dolgot ?rj?k le, mert mindegyik az egyetlen Isteni Forr?sb?l ered. Csak egy Teremt? van ?s csak egy Boldogs?g: amelyet akkor ?lhet?nk ?t, ha egy minden kor?bbin?l magasabb szint? Kapcsolatot ?s Tudatoss?got ?r?nk el. M?r ?rezz?k Isten visszat?r?s?t. Ez egy ?Jelenl?t", amit ?rezhet?nk magunkban. Isten Jelenl?te ?rinthet?, tapinthat? val?s?g. Ez az a visszat?r?s, amit a pr?f?ci?k mindv?gig magyar?ztak, ez a v?gs? Egyes?l?s. A Dokumentum azt mondja, hogy a Tizenkettedik ?sszef?gg?s lend?letbe hozza agyunkban a beizz?tott csatorn?kat. Az ?sszes ?sszef?gg?st egys?gbe rendezi. 

 

http://www.bencelap.hu/old/aktualis/mennyei_profecia_felismeresek.htm

 


---
vissza az elejére