Dr. Robert Beck atomfizikus a vil?g k?l?nb?z? t?jain m?rte a term?szetgy?gy?szok, gy?gy?t?k agyhull?mainak frekvenci?j?t. Meg?llap?totta, hogy a gy?gy?t?s pillanat?ban minden term?szetgy?gy?szn?l (f?ggetlen?l a gy?gy?t?s m?dszer?t?l) az agyhull?mok azonosak: alfa-szint?ek.

Dr. Beck tesztelte a ?hittel gy?gy?t?", karizmatikus kereszt?ny gy?gy?t?kat, a hawaii kahun?kat, a wicca, a santeria, a radieszt?zia ?s a radionika m?dszereit alkalmaz? gy?gy?t?kat, de olyan gy?gy?szokat is, akik az okkultizmus ?rz?kel?si m?dszereit, illetve a parapszichol?gia jelens?geit alkalmazz?k (m?diumok). Az eredm?nyek meglep? egyez?st mutattak.

Ehullam01zek ut?n dr. Beck feltette mag?nak a k?rd?st: ?Mi?rt van ez ?gy? Mi hat?rozza meg ezt a ritmust?" R?j?tt, hogy a v?lasz a F?ld m?gneses mezeje meghat?rozott frekvenci?inak az ingadoz?s?ban rejlik. Az ?gynevezett Schumann-hull?mokr?l van sz?. A gy?gy?t?sok ideje alatt elv?gzett tov?bbi vizsg?latok alapj?n arra a k?vetkeztet?sre jutott, hogy a gy?gy?t?k agyhull?mai a gy?gy?t?s pillanat?ban szinkronba ker?lnek a Schumann-hull?mokkal, mind a rezg?sek, mind pedig a f?zisok ter?n. Ez annyit jelent, hogy az agyhull?mok ugyanazon a frekvenci?n ?s ugyanazokban az id?pillanatokban l?ktetnek, mint a F?ld Schumann-hull?mai. Mindebb?l felt?telezhet?, hogy a gy?gy?t?k tev?kenys?g?k sor?n k?pesek energi?t nyerni a F?ld m?gneses mezej?b?l. Ez a folyamat a mez?k egyes?t?se.

Egyez?s az alfa-?llapottal

De mik is azok a Schumann-hull?mok? A f?ldfelsz?n ?s az ionoszf?ra k?z?tti m?gneses k?lcs?nhat?sok eredm?nyek?ppen bolyg?nkon minden?tt egy rendk?v?l alacsony, 7,8 Hz frekvenci?j? rezg?s m?rhet? (Winfried Otto Schumann, M?nchen, 1952). Ennek a term?szetes elektrom?gneses rezg?snek sok?ig nem is tulajdon?tottak jelent?s?get, ?m a Schumann-hull?mok 1978-ban az ?rdekl?d?s k?z?ppontj?ba ker?ltek, amikor kider?lt, hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfa-hull?mainak rezg?ssz?m?val, melyek az ?lom ?s ?brenl?t hat?r?n jelentkeznek a hippocampusban.

K?s?bb kider?lt, hogy a Schumann-hull?mok az eg?sz bolyg?nkat k?rbe?lel? elektromos mez?t alkotnak, ?gy ez a rezg?s a F?ld ?sszes eml?s?n?l azonos. Ez az elektrom?gneses (EM) t?r szab?lyozza, v?ltja ki ?s hangolja ?ssze szervezet?nk m?sodpercenk?nti sok ezer biok?miai folyamat?t, ?gy k?zvetve ez a mez? gondoskodik az emberi szervezet eg?szs?g?nek fenntart?s?r?l is.

A NASA megfigyel?sei igazolt?k, hogy az ?r?llom?sokon, ahol a F?ld elektrom?gneses hat?sa nem ?rv?nyes?l, az emberek szervezet?nek bels? egyens?lya felborul. Ennek a felismer?snek k?sz?nhet?en az ?r?llom?sokon a Schumann-hull?mokkal megegyez? elektrom?gneses mez?t gerjesztettek, hogy fenn tudj?k tartani az ?rhaj?sok eg?szs?gi ?llapot?t.

R?csatlakoznak a F?ld energiaforr?saira

Dr. John Zimmerman, a ren?i Bio-elektrom?gneses Int?zet (Nevada) alap?t?ja ?s eln?ke m?lyrehat?an tanulm?nyozta a mez?k egyes?t?s?t, valamint a gy?gy?t?k tapasztalatait. Meg?llap?totta, hogy a gy?gy?t?k voltak?ppen r?csatlakoznak a F?ld energetikai mezej?re (ugyanazon a frekvenci?n ?s ugyanabban az id?ben). R?j?tt, hogy ha a gy?gy?t? ilyen kapcsolatot teremt a Schumann-hull?mokkal, akkor agy?nak jobb ?s bal f?ltek?je egyens?lyi ?llapotba, alfa-szintre ker?l.

Amikor a gy?gy?t? energetikai kapcsolatba l?p a beteggel, annak agyhull?mai is alfa-szintre jutnak, szinkroniz?l?dnak a gy?gy?t??val. A p?ciens teh?t a gy?gy?t? k?zvet?t?s?vel ?r?csatlakozik" a Schumann-hull?mokra, ?s lehet?s?ge ny?lik arra, hogy ebb?l az ?ri?si energiaforr?sb?l energi?t nyerjen.

Szeretn?nk felh?vni a figyelmed arra, hogy a H?rszem rovatban megjelen? tartalmak tall?z?sok a nagyvil?g h?reib?l, NEM az AntalVali.com szerkeszt?inek toll?b?l sz?rmaznak, ut?nk?zl?sek, ?s nem minden esetben t?kr?zik a v?lem?ny?nket. Sok esetben a felker?lt cikkeket vitaind?t?nak sz?njuk, mert k?v?ncsiak vagyunk a v?lem?nyedre. A h?rszemek eredetij?t a cikk v?g?n, a "Forr?s" c?msz? alatti linken tal?lod meg. A tartalmi kifog?sokat se nek?nk, hanem a cikk szerz?j?nek k?ldd! K?sz?nj?k!---
vissza az elejére