Kis tudattechnol?giai m?dszertan

K?t l?pcs?s koherencia

Teljes sz?vb?l ?l?sre v?lt?s  -  Alap-koherencia

Van egy r?gi mond?s, melyet napjainkban gyakran hallani: Az ?let egyetlen ?lland?ja a v?ltoz?s

A kvantum-szint? vizsg?l?d?s ?s ismeretek vil?g?ban minden, ami van, egyetemes alapszinten REZG?S; a kvantumvil?g val?sz?n?s?gi hull?mok tengere, melynek l?nyege a v?ltoz?s?Ez a mindent mag?ba foglal?, gigantikus energiamez? az ?l?, intelligens tudat-energia, a SZERETETENERGIA.

Alapszinten MINDEN ebb?l a ?sz?vetb?l? van ..MI IS!
A v?ltoz?s teh?t a l?ny?nk alapterm?szete.
Ez j? h?r, mert benne van az ?raml?ssal ?sszhangra v?lt?s lehet?s?ge (is).

Hogyan ?rhetj?k ezt el?

Az ?raml?s az egyetemes kvantummez? / az egyetemes tudat / a szereteter? rezg? mozg?sa, h?mp?lyg?se, a mindenkori dinamikus egyens?ly ?sszj?t?ka, ?s mint ilyen, rezg?s-sz?mmal ?s hull?mhosszal jellemezhet?, fejezhet? ki??s az ?raml?ssal val? ?sszehangol?d?st (r?)hangol?ssal ?rhetj?k el? az ide vezet? tudatoss?g-technol?giai strat?gia pedig: szeml?let-v?lt?s, tudat-v?lt?s, rezg?s-v?lt?s.

Rumi sufi k?lt? verse ? az 1200-as ?vekb?l ! ? ?rz?kletesen fejezi ki a szeml?let v?lt?st, az elszigetelt, kis egys?g tudat helyett az egys?geket ?sszek?t? k?zegre.

?Nem kis cseppje vagy a tengernek
A mindenhat? ?ce?n vagy a kis cseppben?

Az ?zenet sz?lesebb ?rtelmez?se pont az, ami a jelenlegi fordul?pont megh?v?sa: az elszigetelt, egy?ni ego-tudatb?l az univerz?lis, mindent mag?ba foglal? egyetemes tudatra v?lt?s. A rezg?sszint v?lt?s pedig a szeml?let- ?s tudat-v?lt?st kiv?lt? l?p?s.

Az emberi energia ad?-vev? rendszer?n az egyetemes szereteter? frekvenci?j?nak vev?-?llom?sa a sz?vmez?. Az ?raml?ssal ?sszehangol?d?s ALAP-PILL?RE a sz?vmez?re v?lt?s. A sz?v hull?mhossza, a j?l-?rz?s, nyugalom, b?ke, ?r?mtelis?g ?llapot?ra hangol benn?nket. A legterm?szetesebb eszk?z?k, melyekkel ezt el?rhetj?k, a frekvencia hangol? zen?k ( ?si Solfeggio frekvenci?k),hang-, sz?n-ter?pia, Bach vir?gter?pia, kvarckrist?lyok, aura-soma,de b?rmilyen gyakorlat is megfelel? lehet, p?ld?ul tudatos l?gz?s, term?szettel val? er?s kapcsol?d?s, meger?s?t?sek ? Louise Hay, Abraham Hicks ? , saj?t sz?vb?li ?lm?nyek felid?z?se? a l?nyeg, hogy ?r?m-der?, ?letigenl? ked?ly?llapotba ker?lj?nk, ?s azt a sz?munkra bev?lt eszk?zeinkkel id?r?l ? id?re fenntartsuk. Ez az egyetemes szeretetenergi?val val? ?sszekapcsol?dotts?g alap-j?ratt? t?tele, a ?l?tez?s? ?zemm?dja :)

A v?gyaink megold?s?ra innen, a ?l?tez?si? ?zemm?db?l v?ltunk ?teremt?i? ?zemm?dra. A v?gyaink rezg?s?vel ?sszehangolt gondolat, ?rzelem, sz? ?s cselekv?s min?s?geinek koherenci?j?val.

?gy jutunk oda, ahova szeretn?nk, hogy meg?lj?k, ott vagyunk.
L?gy ott, ahol lenni szeretn?l?ehhez v?lts a v?gtelen lehet?s?gek dimenzi?j?ra, a sz?vmez?re, azt?n engedd szabadon a k?pzel? er?det: ha boldog szeretn?l lenni, l?gy boldog. Ha b?lcs szeretn?l lenni, l?gy b?lcs. Ha szeretetet akarsz, l?gy a szeretet. L?gy az, ami szeretn?l lenni, az ?leted minden esem?ny?ben. Szimul?ld magad azz?, aki lenni k?v?nsz.

Hely?nk ? teh?t ? az egyetemes v?ltoz?sban, sodr?sban: sz?vmez?re v?ltva r?hangol?dni az egyetemes ?raml?sra, a szereteter? hull?mhossz?ra ? l?tez?s ?zemm?d -, ?s ?r?mmel-lelkesen ?nekelni a ?sz?lamunkat ? az ?sszhangz?sban.

Teremt? ?zemm?dra v?ltani, amikor sz?vb?li v?gyainkat szeretn?nk megval?s?tani,: ilyenkor a gondolat, ?rzelem, sz?, cselekv?s rezg?seit k?pez? min?s?geket koherenci?ba hozzuk a v?gyunk rezg?s?vel, ?s id?nk?nt tudatvillant?ssal er?s?tj?k a projekt?nket.

Ahol rezg?nk ? ott tapasztalunk!

?bers?g: ?szrevenni, amikor kies?nk a sz?vb?lis?gb?l.

Tudatoss?g: megfelel? tudat-technol?giai eszk?z v?laszt?sa ?s alkalmaz?sa a l?tez?si ?zemm?dba ker?l?shez.

Hajr?!

R?viden az alap-koherencia ?rtelm?r?l ?s szerep?r?l a v?ltoz?sokban: - 1.r?sz


Alap-koherencia l?trehoz?sa  -  frekvencia hangol? eszk?z?k

A sz?v hull?mhossz?n?. Az egyetemes mez?re hangolt egy?ni mez? a j?l-lev?s l?t?llapota? Mit kell tenn?nk, hogy biztosak legy?nk, hogy ott vagyunk? ?beren felismerni a ked?ly?llapotunkat ?s tudatosan v?lasztott m?dszerrel koherenci?ba, ?sszhangba hozni magunkat az univerzum rezg?sszintj?vel, a szeretet energi?val.

A frekvencia-hangol? eszk?z?k term?szetes m?don r?p?tenek benn?nket a v?lasztott hull?mhossz rezg?ster?be.

A hangfrekvenci?k kommunik?ci?s rendszerek, amelyek inform?ci?-csomagokat k?zvet?tenek s?r?tett ?s absztrakt form?ban a line?ris tudaton t?lra. A hangz?s a forr?s kimondhatatlan intelligenci?j?t kommunik?lja a sejtszint? tudathoz, a mindenre kiterjed? ?let Egyetemes Nyelve ?s rezg?s ?tj?n t?r fel kvantum adatokat a hallgat? sz?m?ra, amely csakis ebben a form?ban ?llnak rendelkez?sre.

?si Solfeggio frekvenci?k
A Solfeggio frekvenci?k ?si 6 hang? zenei sk?l?b?l erednek, amelyr?l k?s?bb fokozatosan ?tt?rtek a 12 egyenl? temperamentumos sk?l?ra A Solfeggio frekvenci?k az ?si Gregori?nus k?nt?l?sok alap-elemei.

Ezek a rezg?sek hordozz?k a teremt?s ?s az ?talakul?s energia-mint?it, ez?ltal hatni tudnak az anyagra ?s a tudatra.

Amikor az egy?ni tudat ?sszhangba ker?l az egyetemes harmonikusokkal (harmonics), a teremt?s min?s?ge ?s annak isteni kifejez?d?se ?ldotts?g, emelkedetts?g ?lm?nyt ny?jt a szem?lyis?g tudaton t?l: kedves a f?lnek, ?s a hallgat?t relax?lt, ?lvezetes ?llapotba ringatja.

A Solfeggio frekvenci?k teh?t az univerzum harmonikus dallam?ra rezon?lnak. ?si id?k ?ta ezeket a frekvenci?kat alkalmazt?k bels? egyens?ly, bels? gy?gyul?s, ?s az im?dkoz?s lelki?llapot?nak kifejleszt?s?re.. Mindegyik hangz?s specifikus frekvenci?n rezeg, ?s a ked?ly?llapotunk min?s?g?nek bizonyos ?talak?t?s??rt felel?s.

- 396 Hz Megszabadul?s a f?lelemt?l

- 417 Hz Helyzetek bont?sa ?s v?ltoz?sok el?seg?t?se

- 528 Hz ?talakul?s, csod?k / DNS helyre?ll?t?s

- 639 Hz Kapcsol?d?s / kapcsolatok

- 741 Hz Intu?ci? fel?breszt?se

- 852 Hz Visszat?r?s a spiritu?lis rendbe

Solfeggio zen?ket tal?lsz itt:

http://kvantumlovaglas.hu/videok#?osi-solfeggio-frekvenciakrol?

Eredeti forr?s: http://sourcevibrations.com/download_solfeggio.html.

Biol?giai testre vizsg?lva a hat?st, k?s?rleti tapasztalatok igazolj?k, hogy ezek az ?si frekvenci?k molekul?ris szintre hatolnak, ahol 70 k?l?nf?le receptor tal?lhat? a molekol?kon, melyek a vibr?ci? ?s frekvencia hat?s?ra rezegni kezdenek. Rezg?s k?zben ?ssze?rnek, csiklandozz?k egym?st, j?tszanak ?s egym?sra halmoz?dnak. Ez a sejtsz?nt? energetikai t?nc-ritu?l? felt?rja a kromosz?m?kat, ez?ltal a DNS-t is a frekvenci?knak. Amikor ezeket a hangokat hosszan ki?nekelj?k (tonoljuk), doboljuk, k?nt?ljuk vagy hangvill?zzuk ? m?dot adunk az energia transzform?l? hat?s?nak. (Candice Pert, PhD)

A hat eredeti Solfeggio frekvenci?t pithagorasi megk?zel?t?ssel vizsg?lva, l?tjuk, hogy az alap vagy gy?k?r vibr?ci?s sz?mok a 3,6 &9. Nicola Tesla ?t id?zve: ?ha ismern?nk a 3, 6 ?s 9 nagyszer?s?g?t, akkor kez?nkben lenne az univerzum kulcsa.?

John Keely, az elektrom?gneses technol?gi?k szak?rt?je ?rja:? harmadok, hatodok ?s kilencedek kiemelked?en er?teljes vibr?ci?k.?

Lehets?ges, hogy a Gen?zis-ben eml?tett 6 napja a teremt?snek a hat alap-frekvenci?t reprezent?lja, melyen az univerzum nyugszik?

Egy?b frekvencia hangol? eszk?z?k

Minden olyan eszk?z, amely energia mint?ra programozhat?, azt t?rolni ?s ?tadni is tudja alkalmazhat? erre a c?lra

Ilyenek p?ld?ul:

Aroma-ter?pia
Bach vir?g ter?pia
Hang- ?s sz?n-ter?pia
Krist?ly-ter?pia
Aura-Soma
V?z

Mestertulajdons?gok

?ll?tsd ?ssze a saj?t frekvencia eszk?zt?radat a kedvenc tapasztal?sod alapj?n.
Lubickolj a j?l-?rz?sben a mindennapokban!

Ahol rezg?nk ? ott tapasztalunk!

A sz?v hull?mhossz?ra v?lt?s vide?n    - 2.r?sz


Alap-koherencia l?trehoz?sa (folytat?s) - mantr?val ?s gyakorlatokkal

Az 1-2. r?szb?l tudjuk, hogy a sz?vb?li ?r?m, der? ?rz?se az univerzum alaprezg?s?vel ?sszehangolt, koherens l?t?llapot, amely t?mogatotts?got, b?k?t ?s nyugalom?rzetet v?lt ki? Az egyetemes mez?re hangolt egy?ni mez? hat?sa a j?l-lev?s ?llapota..

Hogyan r?p?thetj?k magunkat a sz?vb?li ?r?m ?llapot?ba, ?s hogyan tarthatjuk fent ezt a sz?munkra optim?lis ?l?tez?s ?zem-m?dot? ?

Az egyetemes mez? frekvenci?j?ra hangolni az egy?ni mez?nket ? ?rtelemszer?en ? hangol?ssal lehet. Az 2. r?szben ennek legterm?szetesebb eszk?zeivel, m?dszereivel ismerkedt?nk meg, a k?zvetlen frekvenciahangol? eszk?z?kkel.

A 3. r?szben olyan gyakorlatokat gy?jt?ttem ?ssze, amelyek a gondolat-?rzelem-sz?-cselekv?s min?s?g?ben ? k?zvetett m?don ? hordozz?k az egyetemes mez?, a szeretet er? frekvenci?j?t:

Peggy Phoenix Dubro szeretetben k?zvet?tett Mantr?ja azonnali hat?s?:

?zenet a v?gtelen univerzumt?l az embernek:"Veled vagyok mindig, mert ?n te vagyok!"

 

?zenet az embert?l a v?gtelen univerzumhoz:"Veled vagyok mindig, mert ?n te vagyok!"

Ism?teld ezt reggel - este,napk?zben... fogadd be, ?s ?ld ?t...

Teljess?g sug?rz?s ? EMF Balancing Techniqe? m?dszer / Peggy Phoenix Dubro

Alap gyakorlat, egyszer? ?s igen hat?sos. Alkalmazhatod reggel?este a rezonanci?d be?ll?t?s?ra keretk?nt?napk?zben is b?rmikor bevetheted a gyakorlatot a kih?v?sk?nt meg?lt helyzetek el?tt, alatt vagy ut?n, Vagy ?ppen eml?keztet??l, a h?l?d kifejez?sek?nt.

V?lassz olyan gondolatot, amely j?l-?rz?st v?lt ki. Min?l ?ltal?nosabb t?m?ra gondolsz, ann?l k?nnyebb j??rz?st tal?lni.

Rezegj abban legal?bb 1 percig. Ennyi id? alatt elegend? mozg?slend?let halmoz?dik fel az ?j mint?k beindul?s?hoz.. P?ld?ul: ?lni j?! Az ?let sz?p! B?zom magamban!

somi 8

A teljess?g sug?rz?sa ? Gyakorlat

1. Kapcsolatba l?pek az als? port?llal ? kb 60 cm-rel a l?b alatt
2. Kapcsolatba l?pek a fels? port?llal ? kb 60cm-rel a fej felett
3. Sug?rzom a teljess?gem rezonanci?j?t ? a figyelmemet a sz?vk?zponton tartani
4. 8-as alakzat felrajzol?sa ? jobbra indulva a fels? port?lt?l, k?ld?k magass?gban keresztezni a testet, bal l?b ment?n le az als? port?lhoz, ?s a jobb l?b ment?n felfel?, k?ld?kn?l keresztezni a testet, bal v?ll, fej ment?n fel a fels? port?lhoz. 3 l?gz?s alatt tartani a 4 pont ?llapot?t.

H?la kifejez?s naponta

Sz?v-tudatoss?gi gyakorlat: Reggel, este vagy napk?zben ?llj meg egy pillanatra ford?tsd a figyelmedet a sz?vedre, l?legezz oda 3-6x, majd nevezz meg h?rom dolgot, ami kiv?ltotta aznap a h?la-, j?-?rz?st bel?led. Tartsd magad ebben a j?l-?rz?sben p?r pillanatig? le is ?rhatod ezeket az ?szlel?seidet a h?laf?zetedbe.

Tudatos l?gz?s & term?szetben val? felt?lt?d?s

B?rmikor, b?rhol alkalmazhatod a l?gz?sre figyel?st:: egy pillanatra ir?ny?tsd befel? a figyelmedet, kezdd el figyelni ?s ?rezni a l?gz?sedet. K?l?n?sen l?gy ?ber az ?rz?seidre a l?gz?s k?t fordul?pontj?n?l, amikor tel?tett, ?s amikor ?res a t?d?d. ?sszekapcsolhatod a tudatos l?legz?st a term?szetben val? id?z?seddel, b?r ez ut?bbi ?nmag?ban is kiv?l? sz?vb?lis?gre hangol? rezg?st?r.

Meger?s?t?sek, medit?ci?k -

Abraham Hicks http://www.kvantumlovaglas.hu/videok#abraham-hicks,

Louise Hay , ,Eckhart Tolle,

http://www.kvantumlovaglas.hu/videok#louise-hay,-eckhard-tolle-es-donald-welsh-tanitasai

Kryon www.kryon.hu

B?rmi, ami a sz?vb?li ?r?m-der?re, az univerzum alaprezg?s?vel ?sszehangolt ?llapotba r?p?t, alkalmas eszk?z, gyakorlat. A teszt az eredm?ny: a t?mogatotts?g, b?ke-nyugalom?rzet., ?nbizalom, ?s ?ner?, intu?ci? be?raml?sa, kreat?v megold?sok, ?tletek, ?letigenl? ked?ly?llapot? j?l-lev?s l?t?llapot.

A felsorol?st gondolat ?breszt?nek sz?ntam. Az eszk?z?k kiv?laszt?sa, ?sszegy?jt?se mindenkinek a saj?t hat?sk?re, mint ahogy az alkalmaz?s is.

Bizonyos id?k?z?nk?nt alap-hangol?d?s c?lj?b?l aj?nlom tov?bb? csoportos sz?vb?lis?gre t?lt?get? foglalkoz?son val? r?szv?telt: a csoport energia ereje, p?r ?r?s abban lev?s j? esetben csurig t?lti a sz?vmez?det, stabiliz?lva ezzel a j?l-lev?s l?t?llapotot.

Sz?mez?re v?lt? gyakorlatok vide? - 3.r?sz


M?sodik koherencia szint  -  Teremt? ?zemm?d a sz?vb?li v?gyaink megval?s?t?s?ra

A sz?v hull?mhossz?n ringat?zva ?lvezz?k a j?l-lev?s ?llapot?t, a ?l?tez?si ?zemm?d?-ot, ahova a k?zvetlen ?s k?zvetett frekvencia-hangol? gyakorlatok alkalmaz?s?val jutottunk el.

Hogyan lend?lj?nk aktivit?sba ebb?l a nyugalmi l?t?llapotb?l, a sz?vb?li v?gyaink megval?s?t?s?ra? Hogyan tudunk eredm?nyesen hatni ? a figyelm?nkkel, tudatunkkal, ked?ly?llapotunkkal a kvantum-vil?gra, az egyetemes mez?re? Eredm?nyes k?lcs?nhat?s alatt a sz?vb?li k?v?ns?gaink megval?s?t?s?t ?rtem a mindennapokban

Hogyan v?llaljunk felel?ss?get a val?s?gunk?rt?

A ?teremt?s-?zemm?d?-ra v?lt?shoz ?beren figyelj?nk arra, amit ?ppen kifejez?nk a sz?vmez?re hangolt ked?ly?llapotunkkal,: gondolat, ?rz?s, sz? ?s cselekv?s. Ha sz?v hull?mhossz?r?l koherensen, ?sszehangoltan arra ir?ny?tjuk a szem?lyes energi?nkat, amit szeretn?nk a tapasztalatunk r?sz?v? tenni, akkor tudjuk eredm?nyesen befoly?solni a kvantum-vil?got, azaz annak, amire ?sszpontos?tunk, el?rni a megval?sul?s?t.( ?sszeomlasztani a hull?m-f?ggv?nyt)

Ez a sz?vb?li sz?nd?kra f?kusz?l?s m?dszere, amelyet az EMF Kiegyenl?t? Munka r?szek?nt Peggy Phoenix Dubro fejlesztett ki, ?s amelynek az alkalmaz?s?ra interakt?v magyar nyelv? weboldal ?ll rendelkez?sre

A var?zs-sapk?val hipp-hopp ott legyek, ahol akarok teremt?si m?dszere a sz?vben-?l?s magasiskol?ja, a ?t?ltos ?zemm?d?

?gy jutunk oda, ahova szeretn?nk, hogy meg?lj?k, ott vagyunk. L?gy ott, ahol lenni szeretn?l:

1.) V?lts a v?gtelen lehet?s?gek dimenzi?j?ra, a sz?vmez?re

2.) Engedd szabadon a k?pzel? er?det: ha boldog szeretn?l lenni, l?gy boldog. Ha b?lcs szeretn?l lenni, l?gy b?lcs. Ha szeretetet akarsz, l?gy a szeretet. L?gy az, ami szeretn?l lenni, az ?leted minden esem?ny?ben. Szimul?ld magad azz?, aki lenni k?v?nsz.

Az alapstrat?gia teh?t a  k?t l?pcs?s koherencia l?trehoz?sa ?s fenntart?sa:

1.) Tudatosan SZ?VMEZ?RE V?LTUNK: koherencia az egyetemes mez?vel ? 2.3. r?sz

2.) A sz?vb?li v?gyunkra F?KUSZ?LUNK: a ked?ly?llapotunk tartalmi jelleg??rt felel?s gondolatok, ?rzelmek, szavak ?s cselekedetek min?s?g?t egynem?re, azonos tartalomra, koherensre hangoljuk a v?gyainkkal 4.-5.r?sz

Ahol rezg?nk ? ott tapasztalunk

A sz?vb?lis?g fenntart?sa a tudatoss?g l?p?se:

? ?bers?g ? ?szrevenni, hogy kiest?nk, figyelni a ked?ly?llapotunkat

? Elfogad?s ? h?la, hogy felismert?k a helyzetet, megijed?s, ?nkritiz?l?s helyett

? Visszav?lt?s sz?vmez?re ? eszk?zv?laszt?s ?s alkalmaz?s a saj?t eszk?zt?runkb?l

Folyamatos h?zi feladat: saj?t, bev?lt m?dszerek, eszk?z?k gy?jtem?ny?nek kialak?t?sa, ?p?t?se, alkalmaz?sa

K?sz vagy r??

V?gyaink megval?s?t?sa: Teremt? ?zemm?d vide?  4.r?sz

V?gyaink megval?s?t?sa Teremt? ?zemm?d folytat?s vide? - 5.r?sz

 

 


---
vissza az elejére