Minden?tt a vil?gon megfigyelt?k, hogy egyre t?bb gyerek viselkedik felt?n?en m?sk?pp, mint a t?bbiek, ?s nem olyan k?nnyen alkalmazkodnak az ?ltal?nos norm?hoz, mint a kor?bbi gener?ci?k. Ezeket a gyerekeket "?j gyerekeknek" vagy "az ?j korszak gyerekeinek" is nevezik. 
Nancy Ann Tappe, amerikai sz?nterapeuta ?vekkel ezel?tt megjelent "Understanding Your Life Trough Color" c?m? k?nyv?ben els?k?nt fogalmazta meg az ?letsz?n elm?letet. Sokan ?tvett?k k?s?bb fogalmait, ?s sikeresen alkalmazt?k. Az elm?let szerint, minden embernek van egy jellegzetes ?letsz?ne, n?ha kett? vagy h?rom is. Az ?letsz??nek olyanok, mint a sz?nburkok, l?that?ak az aur?ban ?s a sz?ncsoportokhoz hasonl? szem?lyis?gjegyeket jeleznek. Minden sz?n burok bizonyos emberi tulajdons?gokat hordoz, amelyek j?l felismerhet?ek, ha tudjuk, hogy mire figyelj?nk.
Az indig? gyerekek ?letsz?ne indig?k?k, indig? szem?lyis?gjegyek jellemz?ek r?juk ?s ezeket fejezi ki l?ny?k. Alapvet?en minden gyermeknek saj?t ?letsz?ne van. Az ?letsz?n lehet piros, z?ld, s?rga ?s k?k, vagy k?t, illetve t?bb sz?n kombin?ci?ja. Az indig?gyerekek szem?lyis?gjegyei ?s tulajdons?gai sz?munkra ?jak, szokatlanok ?s r?szben neh?zs?get okoznak, a t?rsadalom sz?m?ra pedig szint?n nem k?nnyen elfogadhat?ak. Az elm?lt ?vekben ez?rt nagy feladatot jelent a sz?l?knek ?s tan?roknak, hogy ?jragondolj?k ezt a k?rd?sk?rt, ?s m?sk?pp b?njanak a gondjaikra b?zott gyerekekkel. Az iskol?kban ?s az ?vod?kban rengeteg jele mutatkozik annak, hogy az ?j gyerekek va?lahogy "eg?szen m?sok".

Az indig? gyerekek n?h?ny ?ltal?nos szem?lyis?gjegye:
Bens?leg tiszt?ban vannak az ?let igazs?g?val.
Magasabb elvek szerint ?lnek.
Tudj?k, hogy egyens?lyban kell ?ln?nk ?nmagunkkal ?s k?rnyezet?nkkel.
Gyakran egyes?tik magukban a f?rfi ?s n?i aspektusokat (androgin t?pus). .
Tudj?k, hogy t?bb l?tezik ann?l, mint amit l?tunk.
Hisznek benne, hogy az anyag ?s a fizikai ?let ill?zi?k. Tudj?k, hogy az ?let energi?b?l vagy ?l? tudatb?l ?ll.
Tudj?k, hogy a vil?gegyetemben minden mindennel ?sszef?gg. Id?, t?r, t?vols?g ?s forma sz?mukra nem elk?l?n?l? dolgok, mint ahogy mi l?tjuk.
?rzik, hogy minden ?letet tisztelni kell, integrit?ssal, szeretettel ?s egy?tt?rz?ssel kell kezelni.
Jobban meg?rtik a spiritu?lis elk?pzel?seket, mint az anyaggal kapcsolatosakat. .
Nem hagyj?k, hogy t?lhaladott eszm?k vagy hitt?telek korl?tozz?k ?ket.
Nem lehet olyasmire k?nyszer?teni ?ket, amit nem szeretn?nek.
Nem fogadnak el olyan embereket vezet?j?k?l, aki nem ugyan olyan etikai n?zeteket vall, mint ?k maguk, m?g szoci?lis nyom?s eset?n sem rendel?dnek al? ilyen embereknek.
Nem hisznek a b?n ?s b?ntet?s alap? elm?letekben, ez?rt neh?z megb?ntetni ?ket.
Nem akarj?k, hogy valamilyen t?pusba vagy skatuly?ba sorolj?k be ?ket.
Musz?j, hogy magasabb elvek szerint ?lhess?k az ?let?ket, ?gy ahogy azt ?k ?rtelmezik, k?l?nben depressz?vek, ?npuszt?t?ak ?s f?l?nkek lesznek.
? szint?k, ny?ltak ?s f?ggetlenek.
Sokszor nem eg?szs?ges a test?rzet?k. Mind az ?t ?rz?kszerv?k nagyon j?l fejlett, ez?rt felfokozott ?r z?kenys?g?k k?nnyen s?r?lhet vagy k?nnyen ?rezhetik, hogy t?l sokat k?vetelnek t?l?k. Nagyon ?rz?kenyek a t?pl?l?kra; legalkalmasabbak sz?mukra a term?szetesen, ?s organikusan termesztett ?lelmiszerek.
K?nnyed?n kommunik?lnak ?llatokkal, n?v?nyekkel, m?s gyerekekkel ?s a term?szettel.
Sokszor tapasztalhatjuk, hogy "l?thatatlan" bar?taikkal besz?lgetnek. Ez?rt gyakran t?l ?l?nk fant?zi?j? vagy ak?r "k?l?n?s pszich?s ?llapot?k?nt" skatuly?zz?k be ?ket.
Mivel minden dologban ?rz?kelik az ?letet, sokszor nehezen szakadnak el t?l?k. Nem ?rt?kelik t?l az anyagi dolgokat, de fontos sz?mukra a dolgok lelke.
Elk?pzel?seiket nehezen tudj?k szavakban kifejezni. A nyelv sokszor t?l korl?tozott sz?mukra.
?k maguk nem l?tnak hat?rt a j?t?k, nevet?s, kapcsolat ?s munka k?z?tt. Sz?mukra az ?letnek ezek az aspektusai egys?ges tapasztalatot alkotnak.
Rendk?v?l ?rz?kenyek ?s k?nnyen els?rj?k magukat.
Nagyon kev?s alv?sra van sz?ks?g?k, ?pp csak annyira, hogy a fizikai test meg?julhasson.
Hajlamosak r?, hogy k?l?nc?k legyenek, mivel a t?bbi gyerek vagy k?rnyezet?k csak ritk?n ?rtik meg, vagy fogadj?k el ?ket.
J? ?rz?k?k van hozz?, hogy mi a helyes ?s mi nem, nincs sz?ks?g?k fegyelemre. Amit viszont ig?nyelnek, az a vil?gos strukt?ra.
Ha a sz?l?k ?s tan?rok nem engedik meg, hogy saj?t meggy?z?d?s?k szerint cselekedjenek, hatalmas ellen?ll?st ?breszthetnek benn?k.
Nagy benn?k a tud?sszomj ?s nem fogadnak el gyors, egyszer? v?laszokat csak az?rt, mert ezek a m?lt hagyom?nyos v?laszai. Musz?j, hogy ?k maguk "igaznak" ?rezz?k a v?laszokat.
Csak nehezen azonosulnak azokkal a hagyom?nyos t?m?kkal, amelyeket az iskol?kban tan?tanak. T?bbnyire nem tudnak kapcsolatot felfedezni ezen t?m?k ?s a spiritu?lis ?let k?z?tt, amelyet ?k a dolgok m?rt?k?nek tartanak.
Sokat t?r?dnek a h?tr?nyos helyzet? ?s igazs?gtalanul kezelt t?rsaikkal.

Az indig? szem?lyis?g gyeng?i
... t?l?rz?keny, ?s t?l nyitott a k?ls? befoly?sokra.
... sokszor mag?nak val?.
... gyakran neh?z vezetni ?s nevelni.
... t?bbnyire ?gy ?rzi, nem ?rtik meg ?s nem; ismerik el.
... hiperakt?v ?s sokszor dekoncentr?lt.
... hajlamos r?, hogy idealiz?ljon m?s embereket vagy helyzeteket.
... ?lmodoz?, saj?t vil?g?ba menek?l. 

Az indig? szem?lyis?g er?ss?gei
... szeretne teljes jog? tagja lenni a csal?dnak.
... szereti a term?szetet.
... mindenkivel t?r?dik a csal?dban.
... loj?lis a csal?ddal.
... tanul?si v?gy ?s tud?sszomj jellemzi.
... megvan az a k?pess?ge, hogy gy?gy?t?lag hasson az emberekre.!
... nem csal?dtagokkal is nagyon nyitott ?s bizalommal teli, ha ?gy?rzi, meg?rtik.

Ha gyermeked, vagy ismer?s?d hasonl? tulajdons?gokkal rendelkezik, akkor c?lszer? elv?gezni az indig? tesztet, amit a k?vetkez? men?pontban tal?lsz!
K?zz?tette: www.fenyorveny.hu

---
vissza az elejére