Hoponopon?

Hoponopon?

Joe Vitale, dr Ihaleakala Hew Len

 A titkos hawaii m?dszer, amivel b?s?get, eg?szs?get ?s b?k?t teremthetszSzeretlek ?s megbocs?tok!

Mi a Ho'oponopono?

A Ho oponopono egy kev?ss? ismert, de rendk?v?l er?s ?n?talak?t?si technika. Haawaii nyelven, valami olyasmit jelent, hogy a dolgokat jobbra ford?tani, t?k?letess? tenni valamit.

A Ho oponopono (ho-o-Pono-Pono) egy ?si Hawaii gyakorlat a megb?k?l?s ?s a megbocs?t?s technik?ja. Hasonl? megbocs?t?s gyakorlatot v?geztek az eg?sz Csendes-?ce?n d?li r?sz?n l?v? szigeteken, bele?rtve a Szamoa, Tahitin ?s ?j-Z?landon. Hagyom?nyosan a ho oponoponot gyakorolj?k a gy?gy?t? papok vagy Kahuna Lapa au -k. A modern v?ltozatot tan?totta Morrnah Nalamaku Simeona .Morrnah gy?gy?t? volt, ?s 1983-ban megkapta a nagy megtiszteltet?ssel j?r? Hawaii ?l? kincse kit?ntet?st. ? tan?tott a Ho'oponopono -t  kis ?s nagy csoportok r?sz?re, valamint a k?rh?zak, f?iskol?k ?s m?g az Egyes?lt Nemzetek szem?lyzet?nek is.

T?rt?nelmileg a Ho oponopono gy?gy?t? rendszerhez sz?ks?ges egy k?zvet?t? jelenl?te is - Gyakran, t?bb embernek kellett v?geznie a gyakorlatot hogy a k?v?nt folyamat v?gbemenjen. Morrnah ?talakitotta a Ho'oponopono technik?t olyan m?don, hogy a gy?gyul?s ?s az ?talakul?s folyamat?ban a tov?bbiakban nincs sz?ks?g m?s szem?lyre. A gyogy?t?nak sem kell konkr?tan tal?lkoznia a kezelend? szem?lyekkel.

Dr. Ihaleakala Hew Len a Hawaii ?llami K?rh?zban dolgozott n?gy ?ven ?t. Az oszt?ly, ahol a k?zvesz?lyes ?r?lteket tartott?k, magas biztons?g? hely volt:a pszichol?gusok havonta v?ltott?k egym?st, az ?pol?k gyakran jelentettek beteget, vagy csak egyszer?en felmondtak. A dolgoz?k az oszt?lyon kiz?r?lag h?tukkal a falhoz simulva k?zlekedtek, ?gy ker?lve el, hogy r?juk t?madjanak a betegek. Az oszt?lyon sem dolgozni, sem ?lni nem volt kellemes.

Dr. Len egyetlen beteggel sem tal?lkozott. Kapott egy szob?t, ahol a k?rlapjukat tanulm?nyozta. Am?g ezeket olvasta, saj?t mag?n dolgozott. Ahogy mag?t gy?gy?totta, ?gy lettek jobban a betegek is.
?N?h?ny h?nap eltelt?vel ? mes?lte Dr. Len ? a kor?bban szigor?an lek?t?z?tt betegek szabadon s?t?lhattak; m?soknak, akiket addig kem?nyen gy?gyszereztek, m?r nem kellett gy?gyszert szedni?k. Azok, akiknek es?ly?k sem volt arra, hogy valaha kiengedj?k ?ket a k?rh?zb?l, gy?gyultan hazamehettek. S?t, mi t?bb, a szem?lyzet egyre jobban szeretett ott dolgozni."
?A hi?nyz?sok ?s a gyors szem?lyzetv?lt?sok megsz?ntek. A v?g?n t?bben dolgoztak az oszt?lyon, mint amennyire ig?ny volt, mivel a betegek hazamehettek, plusz mindenki bej?rt dolgozni. M?ra az oszt?ly bez?rt?k."
?Mit csin?lt?l magaddal, amit?l ezek az emberek ennyire megv?ltoztak?"
?Egyszer?en meggy?gy?tottam magamban azt a r?szt, ami ?ket teremtette."
Nem ?rtettem. Dr. Len elmagyar?zta, hogy az ?let?rt v?llalt teljes felel?ss?g azt jelenti, hogy az ?letedben minden ? csup?n az?rt, mert az ?letedben jelen van ? a te felel?ss?ged. Tulajdonk?ppen az eg?sz vil?g a te teremtm?nyed.

Ezt neh?z lesz megem?szteni. Az?rt felel?snek lenni, amit mondok vagy teszek, egy dolog. Felel?snek lenni, amit valaki az ?letemben tesz vagy mond, az egy teljesen m?s dolog. Nos, az igazs?g az: ha a teljes felel?ss?get v?llalod az ?leted?rt - akkor minden, amit l?tsz, hallasz, ?zlelsz, ?rintesz vagy egy?b m?dokon megtapasztalsz, az is mind  a te felel?ss?ged, mivel az ?letedben megjelent.
Ez azt jelenti, hogy a terrorista cselekedetek, az eln?k, a gazdas?gi helyzet, vagy minden, amit megtapasztalsz ?s nem szeretsz ? felel?s vagy ?rt?k, ?s a te dolgod, hogy meggy?gy?tsd. azokat. V?geredm?nyben nem l?teznek, csak projekci?k?nt, amelyet a bels?db?l vet?tesz ki.

A gond nem vel?k van, hanem veled van, ?s ahhoz, hogy megv?ltozzanak, meg kell v?ltoztatnod ?nmagadat.
Tudom, ezt kem?ny di? lesz v?giggondolni, nem is sz?lva arr?l, hogy elfogadd, vagy meg?ld. M?st okolni sokkal egyszer?bb, mint a felel?ss?get v?llalni. Ahogy Dr. Len-nel besz?lgettem, elkezdtem ?szrevenni, hogy a gy?gy?t?s sz?m?ra ?s a ho'oponopono technik?ban  is az ?nszeretetet jelenti.

Ha azt akarod, hogy az ?leted jobbra forduljon, fejl?dj?n, meg kell gy?gy?tanod az ?leted. Ha meg akarsz gy?gy?tani b?rkit, ak?r egy ment?lisan beteg b?n?z?t, tedd azt azzal, hogy gy?gy?tod ?nmagad.
Megk?rdeztem Dr. Len-t hogyan gy?gy?totta meg ?nmag?t. Mit tesz, pontosan, amikor a p?ciensei dosszi?j?t n?zi?

?Csak annyit teszek, hogy ?jra meg ?jra ism?telgetem:
"Sajn?lom!" ?s ?Szeretlek?? mondta.
?Ennyi lenne??
?Ennyi.?


Kider?lt, hogy ?nmagad szeretete a legjobb m?dja, hogy t?k?letes?tsd ?nmagad, ?s ahogy ?nmagadat fejleszted, a vil?godat is t?k?letes?ted.
Had mutassam be egy egyszer? p?ld?n, hogy hogyan is m?k?dik ez: egy nap valaki k?ld?tt nekem egy e-mailt, ami szomor?v? tett. A m?ltban ?gy kezeltem volna ezt, hogy dolgoztam volna az ?rzelmi f?j? pontokon vagy pr?b?ltam volna okokat keresni, mi?rt is k?ldte az a szem?ly azt a zavar? ?zenetet. Eld?nt?ttem, hogy kipr?b?lom Dr. Len m?dszer?t. Elkezdtem csendben mondogatni ?Sajn?lom? ?s ?Szeretlek?. Nem egy bizonyos embernek c?meztem. Csak egyszer?en felid?ztem a szeretet szellem?t, hogy gy?gy?tsa bennem, amit a k?ls? k?r?lm?ny okozott. Egy ?r?n bel?l kaptam egy e-mailt ugyanatt?l a szem?lyt?l. Bocs?natot k?rt az el?z? ?zenet??rt. Eml?kezz arra, hogy ?n nem tettem semmit sem az?rt, hogy bocs?natot k?rjen. M?g csak nem is v?laszoltam neki. De azzal, hogy mondogattam ?Szeretlek?, valahogyan meggy?gy?tottam ?nmagamban azt, amely ?benne j?tt l?tre.


?A ho?oponopono egy helyrea?llit? folyamat a csoporton bel?li harm?nia megteremt?s?re, a csoportkonfliktus megold?s?ra. A kapcsolatok gy?gy?t?s?t szolg?l?, egyens?lyt vissza?ll?t? spiritu?lis technika. L?nyeg?ben a vita rendez?se. A spiritu?lis szeml?let ?s a term?szetfeletti hatalom kapcsolat?nak helyre?ll?t?sa. Saj?t gondolataink tiszt?t?sa a k?r?l?tt?nk lev? emberekkel, helyzetekkel, a k?r?l?tt?nk lev? Vil?ggal kapcsolatban. Bels? csal?dunk, a gyermek az anya ?s az apa egy?tt az isteni Teremt? er?. Ez a h?rmas egys?g alkotja identit?sunkat. Az ember legfontosabb feladata, hogy megtal?lja saj?t identit?s?t az Univerzumban, de nem felfedezni kell, hanem meghat?rozni ?s kibontakoztatni. ?jra ?s ?jra megteremteni ?let?nket, saj?t magunkat. Minden amit mondasz, vagy teszel v?gyadhoz, kapcsol?dik. Ahhoz a dics?s?ghez, amit meg akarsz tapasztalni. Vele van, vagy ellene, de soha nincs v?ge, mert mindig ?jabb ?s nagyobb fel? t?rsz. Ebben a folyamatban el?rhet?v? v?lik az er?, a m?gia, el?rhet?v? v?lik Isten.

A Ho?oponopono alapja: megbocs?tani ?nmagunknak. ?nmagunk teljes elfogad?sa ?s felt?tel n?lk?li szeretete.

C?lja: kapcsolatba l?pni az Istennivel. Tudatosan ?t?lni a teremt?s folyamat?t.

Ennek felt?tele: a 100%-os felel?ss?g v?llal?sa, vagyis annak elismer?se, hogy minden probl?ma a tudatalattiban elrakt?roz?dott eml?kekben rejlik. A probl?m?t a f?jdalmas eml?kek, szem?lyek, kapcsolatok, helyek, dolgok jelentik. A probl?ma gy?kere a bels? csal?di harm?nia hi?nya, vagyis a kiegyens?lyozatlans?g. Ami a probl?m?t okozta nem a Te hib?d, de a Te felel?ss?ged, mert nincs olyan, hogy k?v?l, minden bel?l van, ami kivet?t?dik ?s a tapasztalatodd? v?lik. N?zz befel? ?s nyilatkoztasd ki ezt a felel?ss?get azzal, hogy bocs?natot k?rsz ?nmagadt?l. Ebben a folyamatban megtisztul, semleges?t?dik a negat?v energia ?s ezzel egy?tt megtisztulnak a Vil?godban lev? dolgok is, mert Vil?god a tudatalattid r?sze. Minden hib?t ki tudsz jav?tani, ami m?r megvan, ?s minden hib?t el tudsz h?r?tani, miel?tt megt?rt?nne.

Az ?rtelem nem tudja megoldani ezeket a probl?m?kat, mert azt az ?rzelem kezeli. Nem kell elemezni ezeket, mert az ?rzelmek t?rh?za ? bels? gyermek?nk, Isten aj?nd?ka, ami tiszt?t. ? tudja, mi t?rt?nik Veled, teh?t k?zvetlen?l az Istenihez kell fordulni ?s k?rni, hogy korrig?ljon, tiszt?tson. Bel?lr?l l?sd magad! Engedd el az ego elv?r?sait, ?s azt ami van, hagyd, hagy menjen ?s tedd lehet?v?, hogy ez a szeretetteljes folyam el?rasszon, id?zd meg magadban a szeretetet! Egyszer?en, er?lk?d?s n?lk?l, k?nnyed?n.

Mind?ssze annyi a dolgod, hogy ism?teld ezeket a mondatokat:

Szeretlek. Sajn?lom. K?rlek bocs?ss meg. K?sz?n?m.

A sorrend nem sz?m?t, csak ism?teld, ism?teld, ism?teld, addig, am?g az energia tiszta nem lesz. Csak mondogasd magadnak, hiszen senki m?ssal, csak saj?t magaddal van dolgod. A Te felel?ss?ged!?

Igen, ?gy m?r kicsit ?rthet?bb az ?n felel?ss?gem? Felel?s vagyok az ?rz?seim?rt, a gondolataim?rt?

A technika l?nyege, hogy az NLP-hez (m?ly bels? ?talakul?s) hasonl?an felteszem magamnak a k?rd?seket, ? vagy megk?rek valakit, hogy tegye fel nekem a k?r?seket ? hogy mit szerettem volna el?rni ?n, ?s mit ?rtem el helyette. Mit adtam, ?s mit kaptam? Mit szeretett volna kapni a m?sik f?l? Ha meg?rtem a m?sik felet, akkor m?r meg tudom neki bocs?tani, hogy nem tudta azt adni, amit ?n szerettem volna, ?s meg tudom magamnak bocs?tani, hogy nem azt adtam, amit a m?sik szeretett volna.

A kulcssz? teh?t a megbocs?t?s.

Bocs?ss meg magadnak, ha szeretn?d, hogy m?s is megbocs?sson neked. Szinte napi gyakorlat, mert gyarl? az ember, ?s gyenge, gyakran elv?ti az ir?nyt, vagyis v?tkezik.

Ez?rt nagyon is ?l? m?g a Miaty?nkban szerepl? r?szlet: bocs?sd meg a mi v?tkeinket, ahogy mi is megbocs?tunk az ellen?nk v?tkez?knek,vagy a (Mk 12,30-31) "SZERESD FELEBAR?TODAT, MINT ?NMAGADAT!"

Egy eg?sz k?nyvet kellene ?rni ahhoz, hogy ezt a gyakorlati technik?t az azt megillet? m?lys?ggel ?t tudjam adni. Legyen elegend? annyi itt, hogy b?rmit is akarsz fejleszteni az ?letedben, csak egyetlen egy hely van, ahov? tekintened kell: ?nmagadba. S amikor ezt teszed, tedd szeretettel.
Ez a vonz?s t?nyez? ? hasonl? hasonl?t vonz -, s az ? Isten-?nje olyan er?s volt, hogy vonzotta az Isten-?nt m?sokban.


Ford?totta: Jand? J?zsef r?szben

Forr?s:
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://hubpages.com/hub/hooponopono
http://www.ehow.com/how_4908232_practice-hooponopono-four-simple-steps.html#ixzz1I2hAC5BT
http://www.thesecret.hu/node/9015
---
vissza az elejére