Grazyna Fosar ?s Franz Bludorf r?mutatott arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenci?j? szavak befoly?solj?k ?s ?jra-programozhatj?k. Ezek a felfedez?sek egy ?j t?pus? orvostudom?nynak nyitj?k meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal ?s frekvenci?kkal ?jra lehet programozni, vagyis feldarabol?s vagy bizonyos g?nek helyettes?t?se n?lk?l. A genetikai seb?szetnek, m?lt? konkurenci?ja jelent meg teh?t! Az emberi DNS, csup?n 10%-?t haszn?lja feh?rje el??ll?t?sra. Csup?n e kis r?sze k?pezi a nyugaton ismert ?s n?pszer?s?tett kutat?sok t?rgy?t. A fennmaradt 90%, ballaszt-anyagnak van nyilv?n?tva, melynek semmilyen jelent?s?ge nincsen. Ennek ellen?re, az orosz kutat?k meg vannak gy?z?dve arr?l, hogy a term?szet egy?ltal?n nem pazarl?, ez?rt nyelv?szekkel ?s genetikusokkal kar?ltve elhat?rozt?k, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt r?sz?nek val?di szerep?t. E kutat?sok eredm?nyeinek k?vetkeztet?sei forradalmiak!
Ennek megfelel?en, az emberi DNS, nemcsak test?nk fel?p?t?s??rt felel?s, hanem inform?ci? rakt?rk?nt ?s kommunik?ci?s csatornak?nt is szolg?l. Vagyis egyf?le Internet. Az orosz nyelv?szek felfedezt?k, hogy az eg?sz genetikai k?d, f?k?pp a nyugaton f?l?slegesnek ?t?lt 90%, az emberi nyelvek szab?lyai szerint m?k?dik. Ily m?don, ?sszehasonl?tott?k a nyelvtani szab?lyokat (a szavak ?s mondatok k?pz?si m?dj?t), ezek s?m?it (egy bizonyos nyelvben haszn?lt ?rtelmez?s tanulm?nyoz?sa) ?s az alapvet? nyelvtani szab?lyokat. Felfedezt?k, hogy a DNS alkaloid/alk?li molekul?ira, az emberi nyelvekben haszn?lt nyelvtani szab?lyok ?rv?nyesek. M?s sz?val, az emberi nyelvek, nem v?letlenszer?en, hanem a DNS eredm?nyek?nt jelentek meg.
Piotr Gariaev, orosz biofizikus ?s biol?gus ?s koll?g?i tanulm?nyozt?k a DNS vibr?ci?s viselked?s?t is, vagyis bizonyos frekvenci?k hat?s?t erre. K?vetkeztet?s?k elk?peszt?: az ?l? kromosz?m?k, pontosan holografikus sz?m?t?g?pekk?nt m?k?dnek, a DNS belsej?ben l?trehozott endog?n l?zer- sug?rz?s hat?s?ra! Vagyis siker?lt nekik, bizonyos vibr?ci?s modellt el??ll?taniuk a DNS-t ?s a genetikai inform?ci?t befoly?sol? l?zer sug?r seg?ts?g?vel. ?s, akkor, amikor a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezet?vel azonos, direkt szavakat ?s mondatokat is lehet haszn?lni a DNS m?dos?t?s?hoz, melyhez semmilyen k?dfejt?s nem sz?ks?ges. E dolgot k?s?rletileg bebizony?tott?k! Az ?l? DNS (a sz?vetekben nem pedig ?in vitro?), hat?rozottan reag?l a szavak ?s mondatok ?ltal gerjesztett l?zer sugarakra, a r?di?hull?mokra is, ha megfelel? frekvenci?t haszn?lunk. Ezzel tudom?nyosan magyar?zhat? a kijelent?sek, autog?n tr?ning, hipn?zis ?s pozit?v gondolkod?s er?s hat?sa az emberre. Teh?t term?szetes ?s norm?lis az, hogy a DNS reag?l a nyelvezetre. Mialatt a nyugati kutat?k seb?szeti elj?r?sokkal bizonyos g?neket vonnak ki a DNS l?ncb?l m?s helyekre bem?tve ezeket k?s?rletez?s c?lj?b?l, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendez?seken, melyek lehet?v? teszik a sejt anyagcsere befoly?sol?s?t r?di? ?s ennek megfelel? f?ny frekvenci?kkal, bizonyos genetikai b?ntalmak kijav?t?s??rt.
Gariaev tud?sainak csoportja siker?lt bebizony?tsa, hogy ezzel a m?dszerrel megjav?that?k, az X sugarak ?ltal k?ros?tott kromosz?m?k. Mi t?bb, felfogtak bizonyos inform?ci?s modelleket az egyik DNS-b?l ?s ezt tov?bb?tott?k egy m?siknak, ekk?ppen siker?lt ?tprogramozniuk ennek sejtjeit, egy m?sik genomm?. Ily m?don ?talak?tottak b?ka embri?kat ? szalamandra embri?kk?, csup?n a megfelel? inform?ci?s modell ?tad?s?val! Ily m?don, az eg?sz inform?ci? ?tad?dott, semmilyen mell?khat?s n?lk?l, amilyenek a nyugati gyakorlat sor?n gyakran el?fordulnak. Ez nyilv?nval? m?don az orvostudom?ny egyik legnagyobb forradalmi ugr?sa, mely minden bizonnyal meglep? v?ltoz?sokkal fog j?rni. L?tv?nyos eredm?nyeket ?rtek el egyszer?en vibr?ci?kkal ?s nyelvezettel, a bizonyos m?don barb?rnak sz?m?t? molekul?ris seb?szeti beavatkoz?si technik?k alkalmaz?sa helyett. Ezek a k?s?rletek r?mutatnak a vibr?ci?s genetika v?gtelen potenci?lj?ra, melynek nyilv?nval?an nagyobb hat?sa van a szervezet m?k?d?s?re, mint amit a DNS biok?miai folyamatainak alk?li r?szleg?nek (az eg?sz 10%-nak) tulajdon?tanak.
A spiritu?lis ?s ezoterikus mesterek, m?r ?vezredekkel ezel?tt tudt?k azt, hogy az emberi test besz?ddel: sz?val ?s gondolattal programozhat?. Most tudom?nyosan is megmagyar?zt?k ?s bebizony?tott?k ezt a dolgot. Term?szetesen, a megfelel? frekvenci?t kell alkalmazni. ?ppen ez?rt nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan m?rt?k? sikereket nem tud el?rni minden egyes alkalommal. Az embernek dolgoznia kell bels? folyamataival, hogy bizonyos spiritu?lis ?retts?get ?rhessen el ahhoz, hogy direkt ?s tudatos kommunik?ci?t hozhasson l?tre a DNS-el. Az orosz kutat?k egy olyan berendez?s kidolgoz?s?n dolgoznak, mely biztos?tja a sikert, megfelel? frekvencia haszn?lat?n?l.


forr?s:www.kataklizma.info

---
vissza az elejére