• V?llalkoz?s ?r?mmel
  2 napos kurzus 2015.janu?rj?ban!

  Az ?raml?s dinamikus egyens?ly?ban ?l?s ?s alkot?s m?v?szete a v?llalkoz?sban .

  K?vetkez? kurzus id?pontja a jelentkez?k ig?nye szerint

  Helysz?n: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

  A kurzus d?ja : 25.000 Ft /2 nap

  Gondolkozt?l m?r azon, hogy mi a siker kulcsa, milyen tulajdons?gok k?l?nb?ztetik meg a sikeres v?llalkoz?sokat azokt?l, akik csak t?l?lnek?

  Milyen  n?z?pontjaid vannak a v?llalkoz?sr?l, milyen d?nt?seket hozol, milyen strat?gi?kat alkalmazol?

  Mi a szerepe a tudatoss?gnak ?s az ?bers?gnek egy v?llalkoz?s ?let?ben?

  Nem l?tezhet ?r?mteli v?llalkoz?s az ?R?MTELIS?G ?RZ?SE n?lk?l!


  Hogyan emelj?k magunkat az ?r?m, der?, szeretet dimenzi?j?ba, ?s ?lvezz?k a v?llalkoz?sunk r?sztvev?ivel egy?tt  l?ny?nk val?di term?szet?t ?  Hogyan tarthatod a gondolataidat ?s az ?rzelmeidet az ?r?m, szeretet dimenzi?j?ban?  Hogyan alkothatsz ?s vezetheted v?llalkoz?sodat k?nnyeden, j?tszva, ?r?mben?


  A workshop a sz?vb?lis?g l?gk?r?ben, ?rthet? nyelven, gyakorlatokkal, aktivit?ssal tark?tva serkenti az ?r?mteli egy?ttm?k?d?s szeml?letm?d befogad?s?t ?s  megtapasztal?s?t, ir?nyelveket adva a fenntart?sra, ?s alkalmaz?sra


  Tematika:
        Az ember ?s az univerzum k?z?tti ellen?ll?s mentes egyens?ly,mint optim?lis l?t?llapot
        A ked?ly?llapot - gondolat, ?rzelem - szerepe a v?llalkoz?s ?let?ben - a ked?lyelme ir?ny?t?sa
       
       A siker 7 l?pcs?je.
       Mi az, ami g?tolja a sikert? ?nkorl?toz? meggy?z?d?sek
       felt?rk?pez?se ?s megv?ltoztat?sa, melyek seg?tik c?ljaink el?r?s?t.

       Hogyan fejezz?k ki szem?lyes energi?nkat a v?llalkoz?s?ban?

       Eredm?nyes energetikai kommunik?ci? az univerzummal: ahol rezg?nk ? ott tapasztalunk.

       ?zlet ?s m?v?szet. A sz?vb?li intu?ci? ?s kreativit?s energi?j?nak be?p?t?se a v?llalkoz?s?ba -  ?j ?zletmenet.  Milyen inform?ci?-hord?z?kat, seg?dleteket viszel magaddal a tanfolyamr?l?
  - Munkaf?zet
  - Hangfelv?tel

  Kinek sz?l a program? Kiket v?runk?

  Akik szeretn?k v?llalkoz?sukat ?r?mben ?s b?s?gben m?k?dtetni, ?lvezni az egy?ttm?k?d?st, t?maszkodni a csoport-kreativit?sra, sikeress? v?lni, ?r?mben, der?ben ?lvezni az eredm?nyeket!
  Abrah?m ide vonatkoz? vide?ja: https://www.youtube.com/watch?v=3oJa2ew36pA

  R?sztvev?k mondj?k:
  'Nagyon k?sz?n?m a V?llalkoz?s ?R?MMEL kurzust!
  Siker?lt megtapasztalnom a t?rgyal?saim sor?n a nyertes-nyertes poz?ci?t'

  'Nagyon hasznos volt felt?rni a meglapul? r?gi mint?kat ?s fel?l?rni a jelenlegi meg?rt?s?nkkel!'

  'Sz?vb?li v?llalkoz?s, t?bb mint egy technika amit elsaj?t?tottam.
  Sz? szerint, gy?keresen megv?ltoztatta az ?letemet.
  P?ld?ul a csal?dokhoz f?z?d? viszonyomban, ?s hogy higgyek ?nmagamban.
  Meg?rtettem, milyen ?nkorl?toz? gondolatok ir?ny?tanak, ezeket m?r szinte azonnal felismerem ?s egy pozit?v meger?s?t? gondolattal megv?ltoztatom.
  A legfontosabb v?ltoz?s, hogy a cselekedeteimet igyekszem min?l ink?bb sz?vb?l tenni.
  ?gy sokkal hat?konyabban t?rt?nnek a dolgok, az ?raml?ssal egy?tt haladok, ellen?ll?s helyett.
  ?s a dolgok ?gy mennek, ahogyan menni?k kell.'

  H?vd meg magad a fejl?d?sed k?vetkez? szintj?re:  Jelentkezz most!

  A kurzust vezetik: Somi Kov?cs M?ria, ?letm?dv?lt?st t?mogat? tan?r ?s Kozma T?nde business coach

     


  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére