• LatticeLogic? H?l?Logika sorozat

   LatticeLogic? Lifestyle / H?l?Logika ?letm?d   -   a Kvantum Ember ?tja

  Szeretn?l t?bb szeretetet, ?r?met, b?k?t, szabads?got ?s szem?lyes er?t tapasztalni az ?letedben?

  EZ A SPECI?LIS PROGRAM:

  Szeretn?l t?bb szeretetet, ?r?met, b?k?t, szabads?got ?s szem?lyes er?t tapasztalni az ?letedben?

  EZ A SPECI?LIS PROGRAM:

  ?Kiteljes?ti a k?pess?gedet a saj?t energi?d megfigyel?s?re, megismer?s?re ?s tudatos ?tszervez?s?re.  
  Eszk?z?ket ad arra, hogy tudatosabban ?s pontosabban teremtsd a saj?t val?s?godat. Mi mindannyian anyagi form?ban megnyilv?nult inform?ci?- ?s f?nymint?k vagyunk. Ebben a min?s?g?nkben - kvantum-?llapotunkban - hozz?f?rhet?nk a vil?gegyetem v?gtelen energia mez?j?hez. A tudatunk m?dosult ?llapot?ba val? ?tv?lt?ssal  ?j kvantum-val?s?gba fonhatjuk ?ssze a megfigyel?t a megfigyel?s t?rgy?val - ?s m?ris teret enged?nk a v?ltoz?snak!

  ?Bevezeti a kvantum ?rvel?st a h?tk?znapi d?nt?sekbe
  Ez a Kvantum Ember eszk?ze: tudom?nyosan al?t?masztott eredm?nyek ?s transzcendens, spiritu?lis meg?rt?sek egym?sba illeszt?s?vel ?j gondolati, ?rzelmi ?s cselekv?si k?pess?geket alak?thatsz ki, amelyek radik?lis v?ltoz?st tesznek lehet?v? a h?tk?znapi ?letben. A H?l?Logika kiteljes?ti a meg?rt?sedet, ?s eszk?z?ket ad, amelyek seg?ts?g?vel k?pes leszel befogadni ?s kifejezni a t?bbdimenzi?s l?tm?dodat,  olyan szinten, amire kor?bban nem is gondolt?l volna: ez maga a v?ltoz?s kvantum szint? m?v?szete - a teremt? er? ?sszehangolt ir?ny?t?sa a v?gyaid megval?s?t?s?ra,a teljess?ged kifejez?k?pess?g?nek folyamatos fejleszt?s?re az ig?nyeidet t?kr?z? v?ltoz?sok, ?lm?nyek, tapasztalatok megval?s?t?s?nak el?seg?t?s?re.

  ?s mivel minden egyes ?tnak ind?tott sz?nd?k teremt? er?vel b?r, fokozatosan megtanulod a hasznos ?s hat?kony val?s?g-teremt?st!

   A 4 modulos workshop 1 napos, 2 f?lnapos, vagy a 4 modul 4 alkalomra elosztva tapasztalhat? meg.

  A tanfolyam d?ja: 18e Ft

  K?vetkez? worshop 2018, m?rcius 28n  10:00-12:30 indul modulonk?nti bont?sban

  LatticeLogic? for Organization / H?l?Logika szervezetek r?sz?re


  A szervezetekben szunnyad? hatalmas bels? lehet?s?gek ?s kreativit?s hasznos?that?v? ford?t?sa.

  Sokf?le ?s igen k?l?nb?z? szervezetekn?l tapasztalt?k m?r meg a bels? menedzsment alkalmaz?s?nak el?nyeit a szervezet emberei ?s csoportjai k?z?tt. Az eredm?nyek igen jelent?sek: a termel?k?pess?g 20 - 50%-kal emelkedett, az alkalmazottak lecser?l?se ?s a fesz?lts?gszint 50%- kal cs?kkent, a fogyaszt?k, felhaszn?l?k el?gedetts?ge 30%- kal emelkedett, stb. A korrel?ci? egyenes: bels? menedzsment ter?n mutatott magasabb j?rtass?g? egy?nek kiv?l?bb teljes?tm?nyre ?s kreativit?sra k?pesek, egyben kiemelked? min?s?get mutatnak ?s tartanak fent a csoportmunk?ban.

  EZ A SPECI?LIS PROGRAM:

  - ?j meg?rt?st t?r fel a val?s?gr?l, nagyobb hangs?llyal az emberi lehet?s?geken
  -Elsaj?t?tod  a saj?t gondolataid, ?rzelmeid, ?s cselekedeteid rendszerez?s?nek k?pess?g?t, m?dszerek, eszk?z?k seg?ts?g?vel pedig megtanulod menedzselni  ?s ir?ny?tani a szem?lyes energi?dat.
  -El?seg?ted t?mogat? ?s produkt?v kapcsolatok kifejleszt?s?t az emberi ?sszekapcsol?d?s meg?rt?s?n kereszt?l

  LatticeLogic? for Children / H?l?Logika gyerekek r?sz?re

  Lattice Logic?tmutat? ?s k?pes?t? m?dszer a gyerekek sz?m?ra energi?juk - gondolataik ?s ?rzelmeik - (?t)szervez?s?re

  EZ A SPECI?LIS PROGRAM:

  -Ir?ny?tja ?s kiteljes?ti az iskol?skor? gyerekeket szem?lyes energi?juk, gondolataik ?s ?rzelmeik haszn?lat?ban. 

  - Az ?let k?l?nb?z? oldalainak felt?r?s?n kereszt?l tanulj?k ?s ?rtik meg a gyerekek energetikai term?szet?k l?nyegi elemeit, ez?ltal eszk?zt kapnak legteljesebb lehet?s?geik kifejleszt?s?hez.

  - A H?l?Logika gyerekek r?sz?re t?rt?neteken, j?t?kokon, tapasztalatokon alapul? j?t?kos m?dszereket alkalmaz, seg?tve a gyerekeket a k?nnyen gyakorolhat? technika elsaj?t?t?s?ban egy magasabb szint? egyens?ly ?s f?kusz kialak?t?sa ?s fenntart?sa c?lj?b?l.

  - Ennek k?vetkezt?ben pedig harmonikusabb ?s egy?ttm?k?d?bb kapcsolatok kialak?t?s?ra lesznek k?pesek az iskol?ban ?s a szoci?lis k?rnyezet?kben egyar?nt, eg?szs?gesebb ?rzelmi ?s tanul?si folyamatot gener?lva.

    6 Modulos programok v?rj?k a jelentkez? gyerekeket - 1 Modul pedig a sz?l?ket  


   

  A gyerek-program ?tad?s?ra, lefolytat?s?ra 3 napos   Facilit?tor k?pz?s  is rendelkez?sre ?ll, ak?r iskolai, ak?r mag?n gyerek - csoportok r?sz?re. A csoportos munka term?szet?nek elsaj?t?t?s?n t?l ?tmutat?kat ?s eszk?z?ket kapnak a tanfolyam v?gzettjei a program lefolytat?s?ra a gyerekekre illeszked? m?don..  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére