EMC Meridi?n diagnosztikaA hagyom?nyokat ?s a cs?cstechnol?gi?t egyes?ti  az elektromos meridi?n eg?szs?gfelm?r?s (EMC). Ez a hagyom?nyos k?nai orvosl?sra alapoz? technol?gia - betegs?g centrikuss?g helyett - eg?szs?g meg?rz?, fenntart? elj?r?s

A ?Hagyom?nyos k?nai orvosl?s ? eg?szs?g meg?rz?s?

A 21. sz?zad az eg?szs?g?gy v?ls?g?t hozta a vil?gban. A nyugati orvosl?s egy-egy betegs?get pr?b?l gy?gy?tani, mik?zben gyakran figyelmen k?v?l hagyja a holisztikusan vett ok ? okozati ?sszef?gg?seket. ?gy a klinikai orvosl?s ? ahogy azt a tudatos klinikusok is elismerik ? t?neti kezel?st eredm?nyez, ?s mint ilyen, ideig-?r?ig jav?tja a beteg k?z?rzet?t. M?g kev?sb? ad v?laszt arra: hogyan ?lj?nk eg?szs?gesen hossz? ideig? A t?pl?lkoz?si szak?rt?, a k?nai hagyom?nyos orvos 5000 ?ves hagyom?nyt k?vetve, ugyanakkor a legmodernebb EMC m?r?k?sz?l?kkel felszerelkezve t?rk?pezi fel a m?rt szem?ly szervezet?t ?s ad egyens?lyra ?ll?t?, egy?nre szabott tan?csokat. Speci?lis meridi?n t?rk?pen mutatja meg kinek-kinek a gyenge pontjait.

Meridi?n t?rk?p: az emberi test gyenge pontjai

Mi a szerepe a hagyom?nyos k?nai orvosl?snak? A Meridi?nokon m?rni lehet az emberi testben az energetikai viszonyokat, az ?raml?st, a Yin-Yang t?ls?lyt vagy ?ppen a hi?nyokat, melyek kezel?s?k hi?ny?ban betegs?geket okozhatnak. A civiliz?ci? fejl?d?s?vel, az ?letmin?s?g javul?s?val k?nnyebben ?l?nk, azonban nagyon sok olyan betegs?ggel szembes?l?nk, ami kor?bban nem l?tezett. Ilyenek p?ld?ul az ?rrendszeri betegs?gek, melyek a vil?gon els? sz?m? hal?loz?si okot jelentik minden m?sodik embern?l jelentkezik, a lista m?sodik hely?n a r?kos betegs?gek ?llnak. Minden negyedik ember a F?ld?n daganatos betegs?gben hal meg. Mindez a k?rnyezet?nk, a leveg?, a v?z, a f?ld szennyez?s?b?l ered. Ebb?l ered?en az elfogyasztott t?pl?l?k nagy r?sze k?ros az emberi szervezetre. A megold?s  gondolkod?sm?d megv?ltoztat?s?ra, szeml?letv?lt?sra sz?l?t. A mai kor ember?nek fontos, hogy megismerje ?nmag?t, ?s tudatosan alak?tsa ?letm?dj?t, t?pl?lkoz?si szok?sait.

A mell?khat?sok nem fogadhat?ak el?

Az Eg?szs?g?gyi Vil?gszervezet (WHO) felm?r?se alapj?n a hal?loz?sok k?tharmada vil?gszerte ?ntudatlans?gb?l sz?rmazik. A k?nai hagyom?nyos orvosl?s ez?rt legf?bb k?ldet?s?nek tekinti, hogy inform?ci?t, ismereteket adjon az embereknek. A kulcssz? az eg?szs?ggondoz?s. A k?nai orvosl?s a szervezet egys?g?t k?v?nja egyens?lyra ?ll?tani, majd fenntartani, hogy k?pes legyen ?nmag?t meg?vni, ?s harmonikusan m?k?dtetni.

 A k?nai hagyom?nyos orvosl?s alapja a 12 f? energiap?lya ?s az ezekhez kapcsol?d? 365 meridi?n pont. Ha a szervezetben probl?ma van, ezeket a pontokat ?rint?ssel: akupunkt?ra eset?n t?sz?r?ssal, akupressz?ra eset?n nyom?ssal k?sztetik helyes m?k?d?sre.
Ez term?szetesen szak?rtelmet, a pontok megtal?l?s?nak hossz? tapasztalat?t k?vetelik meg a k?nai orvosokt?l. A gyors ?s biztos diagn?zisban seg?ti az EMC elektronikus m?r?m?szer, melynek seg?ts?g?vel n?h?ny perc alatt pontosan fel?ll?that? az ember meridi?n-t?rk?pe.

Az eg?szs?g ?t alapk?ve?

A hagyom?nyos k?nai orvosl?s szerint 5 alap sz?ks?ges az eg?szs?ghez, illetve annak megtart?s?hoz. Az els? a megfelel? mennyis?g? ?s min?s?g? alv?s, ami a m?jat ?s az ep?t er?s?ti. A m?sodik alapvet? dolog a megfelel? hangulatszint, a j?kedv, j? k?z?rzet er?s?ti a sz?vet, t?mogatja a v?konyb?l m?k?d?s?t, ami a t?panyag-felsz?v?d?st seg?ti. A harmadik pill?r: az ?tkez?s egyens?lya, J?l ismerj?k a tan?csot, t?pl?lkozzunk v?ltozatosan, fogyasszunk sok z?lds?get, gy?m?lcs?t, n?v?nyi rostot, gabon?t, megfelel? mennyis?g? feh?rj?t? Az ide?lis az lenne, ha naponta 45-f?le t?pl?l?kot venn?nk magunkhoz, ebben term?szetesen a v?z, vagy p?ld?ul a s? is benne van. Ha j?l ?sszesz?moljuk, bizony a legritk?bban j?n ?ssze ez a mennyis?g. Ez?rt van sz?ks?g megfelel? min?s?g? t?pl?l?k-kieg?sz?t?kre. A megfelel? min?s?get, csak term?szetes alap?, ellen?rz?tt biol?giai termeszt?sb?l sz?rmaz? n?v?nyek haszn?lhat?k fel. Ez a l?p?nket ?s gyomrunkat er?s?ti. A negyedik alapk? a mozg?s, amivel a t?d? ? szorosan ?sszef?gg ezzel a b?r, a vastagb?l - er?s?t?s?t eredm?nyezi. V?g?l ?t?dik f? elem a v?z, amit megfelel? mennyis?gben ?s lehet?leg min?s?gben kell elfogyasztani. Naponta minimum 2-3 litert kell meginni ahhoz, hogy a szervezet megfelel?en m?k?dj?n. Test?nk 70 %-?nak, v?r?nk 95%-?nak alkot?eleme a v?z, n?lk?l?zhetetlen az ?lethez. A vese, a h?gyh?lyag er?s?t?se, a megfelel? m?regtelen?t?s hat?kony eszk?ze az eml?tett folyad?kbevitel. Ha a fenti ?t alap egyik?vel probl?ma van, akkor az egyens?ly felborul ?s ez a betegs?g kialakul?s?t eredm?nyezheti. Fontos, hogy ?beren figyelj?k magunkat,?s tudatosan ?lj?nk.

Meridi?n t?rk?p k?sz?l az EMC-k?sz?l?kkel


Az EMC k?sz?l?k a hagyom?nyos k?nai orvosl?son alapul? elektronikus m?r?m?szer, mely a meridi?n p?ly?kat m?ri. Az ?rkutat?sban kifejlesztett eszk?z nagyszer?en egyes?ti a hagyom?nyt ?s a modern tudom?ny v?vm?nyait. Egykor az ?rruh?ba be?p?tve 24 ponton m?rte az ?rhaj?s ?llapot?t, ami a F?ld?n a programot ellen?rz? tud?scsoport sz?m?ra k?vethet? volt. Ezt az elvet tov?bbfejlesztve alkott?k meg az EMC k?sz?l?ket, mely jelent?sen ler?vid?ti a diagn?zis idej?t. A p?ciens le?l, semmi kellemetlens?get, f?jdalmat nem ?rez. A vizsg?latot v?gz? szem?ly a m?r?eszk?z v?g?re helyezett nedves vattacsom?t ?rint a test 24 pontj?hoz ?s r?vid id?n bel?l a sz?m?t?g?p k?perny?j?n megjelennek a meridi?n csatorn?k ?llapot?t jelz? t?bl?zatok. A szakember ezt ?rtelmezve adja meg a javaslatot a gyenge pontok er?s?t?s?re, tov?bbi elv?ltoz?sok megel?z?s?re. Sok esetben t?pl?lkoz?si tan?ccsal l?tja el az illet?t;t?pl?l?k-kieg?sz?t?k?nt kiz?r?lag az ellen?rz?tt, hagyom?nyos k?nai orvosl?st k?vet? forr?sb?l aj?nl. Megmutatja, mely pontok nyom?s?val jav?thatunk magunk is saj?t ?llapotunkon. A meridi?n m?r?s pacemakerrel ?l?k sz?m?ra is lehets?ges, semmif?le mell?khat?sa nincs. Hossz? t?von hatalmas el?nye, hogy messze a klinikai t?netek megjelen?se el?tt a figyelmet a megfelel? szervek, energia-p?ly?kra ir?ny?tja, k?nnyen alkalmazhat? m?dszereket aj?nlva a gyenges?gek er?s?t?s?re.

Forr?s


---
vissza az elejére