EGYENS?LY ?S HARM?NIA

Mit tehet?nk az eredend? ?sszhang, egyens?ly, harm?nia ?llapot ?rdek?ben?

Az egyens?ly az energia?univerzum alap dinamizmusa. A rezonanci?k ?lland?, ?raml?s-k?lcs?nhat?s j?t?ka ez, egyben ez az alapk?zeg, amelybe ?minden,ami van? bele van sz?v?dve, ?gyazva.

Az ember, energetikai l?nyk?nt, term?szetesen szint?n r?sze, alkot? eleme ennek a mindenkori egyens?lynak, f?ggetlen?l att?l, hogy ?ppen ?sszhangban vagy disszonanci?ban van az univerzum alap rezg?smint?j?val. Az univerzum ugyanis mindenkor egyens?lyra rendezi mag?t. Az egy?n sz?m?ra, ?s ez?ltal a kollekt?v sz?m?ra is, viszont nagy k?l?nbs?get jelen az univerzummal val? ?sszhang vagy disszonancia ?llapota.

Amikor az egy?nek nagy sz?m?n?l borul az eredend? egyens?ly, az megjelenik a F?ld felsz?n?n is, J? ?sszehasonl?t?si alap a f?ld?n v?gbemen? katasztr?f?k ?s az emberis?gben v?gbemen? felbolydul?s. K?pzelj el egy sz?k??rat, vagy egy hurrik?nt kicsiben: ez megy v?gbe a szervezetedben, mikor nem vagy ?sszhangban ?nmagaddal. A kinti rombol?sok jelk?pezik a benned v?gbemen? sejtszint? puszt?t?st.

Mikor kibillensz egyens?lyodb?l, akkor kezd?dnek a kellemetlen ?lm?nyek, ?rz?sek sorozata, majd a betegs?gek, fokozatosan felsz?nre t?rnek a kezeletlen probl?m?k ?rzelmi-gondolati energi?i. A szervezet fizikai szinten figyelmeztet a nem k?v?natos ir?nyra, a disszonanci?ra. A kibillen?s ?s az abban ?l?s a szabad akarat, ?s annak kollekt?v hat?sak?nt kialakult fejl?d?si utunk energetikai k?lcs?nhat?s-?llapota.

Mi t tehet?nk az eredend? ?sszhang, egyens?ly, harm?nia ?llapot ?rdek?ben?

?Minden energia ? el?g, ha ezt tudatban tartod. Hangol?dj r? annak a val?s?gnak a frekvenci?j?ra, amelyben ?lni szeretn?l ? ?s megkapod. Ez nem filoz?fia, ez fizika.? Einstein

?Felt?telek n?lk?l, a k?r?lm?nyekt?l f?ggetlen?l t?rekedjetek arra, hogy k?nnyed j?-?rz?sben legyetek, mert csak ekkor f?rtek hozz? a Vil?gokat Teremt? Energi?hoz.?Abraham Hicks.

Teh?t hangol?dunk kell az univerzum alaprezg?s?re, azaz a mindent mag?ba foglal?, v?gtelen intelligenci?j? szeretet energi?ra, az egyetemes mez?re. Ez a saj?tos frekvencia ?rzelmi ?llapot form?j?ban ?szlelhet? ?ltalunk: b?ke-nyugalom-biztons?g-csendes euf?rikus der?-egyens?ly? a j?l-lev?s ?llapota. ?s ez a term?szetes, eredend? l?t?llapotunk. Ilyenkor az egy?ni ?s az egyetemes elektrom?gneses mez?k indukci?ban, azaz ellen?ll?s mentes ?raml?s zajlik. Az egy?n teljes laza, pihen?, t?lt? ?llapotban lebeg, ?s a teljes rendszere optimumon fut: energia szint, biok?mia, szellemi k?pess?gek?

Hogyan hangol?djunk erre? ? ez a k?vetkez? k?rd?s.

Ezen a ponton sz?lesre bomlik a lehet?s?gek spektruma, ?s a j? h?r az, hogy TE V?LASZTASZ!

Azzal kezd?dik, hogy a sz?vedb?l k?v?nod az egyens?ly-harm?nia ?llapot?t. Ez a tiszta, intenz?v v?gy v?laszt v?lt ki az univerzumb?l, ?s valamilyen megold?s ker?l el?d: k?nyv, m?dszert ?tad? szem?ly, bar?t, aki ?pp meg?lt egy fejl?d?si ugr?st, b?rmi? vedd ?szre a szinkronicit?st, mint v?laszt, ?s b?zz a kapott ir?ny?t?sban, k?vetve azt?innen m?r a fejl?d?sed ?tj?n vagy

Amire ?ber tudatoss?ggal figyelned kell m?g, az az ?rzelmi vez?rl? rendszered jelz?se: mit ?rzel bel?l? J?-?rz?sben vagy? EZ AZ IR?NYT?D!

Teh?t az alap GYAKORLAT az egyens?ly fel? a j?l-lev?s ?llapot?ban lev?s ?rz?s?nek begyakorl?sa ?s annak fenntart?sa a mindennapok forgatag?ban.

Tudat?ban vagyok, hiszen magam is ezt gyakorlom, hogy k?nnyen lehangol?dunk, ?s mivel a jelenlegi bej?ratott mint?k, programok ?ltal vez?relt ?letvitel?nk m?dszerei ezen a rezg?sszinten nem m?k?dnek, ?j m?dszertant kell kifejleszten?nk. Ehhez elk?telezett, gyeng?d, ?nelfogad?s ?s t?relmes, rend?thetetlen k?vetkezetess?g k?v?natos.

Hasznos lehet az ?ltalam megtapasztalt m?dszerek ?ttekint?se is, kipr?b?l?s, vagy arr?l intuit?ven valami m?sra v?lt?s ?rdek?ben.

A k?vetkez? cikkekben m?dszerek, gyakorlatok, medit?ci?k, meger?s?t?sek kisebb gy?jtem?nyeit szeretn?m megosztani:

Indul?sra a legk?zenfekv?bb, hiteles ?s hat?kony frekvencia-hangol? eszk?zt aj?nlom, amely a passz?v rezonancia jelens?g?n kereszt?l ?trendezi a frekvencia ?sszet?teledet az univerzummal koherens ?llapotra. Az ?si Solfeggio 6 frekvencia csomagj?r?l besz?lek, amelynek a Youtube lej?tsz?si lista linkj?t ide m?soltam.

 

Hallgasd az els? kett?t p?r napon-h?ten kereszt?l naponta, majd vedd hozz? a harmadikat, ?s ha m?r j?l ismered ennek a h?romnak a hat?s?t magadon l?pegess tov?bb egyenk?nt, vagy ahogy ?rzed. ?r?mmel veszem ?s megk?sz?n?m, ha megosztod az ?lm?nyeidet.

http://lelekmagazin.hu/egyensuly-es-harmonia/

EGYENS?LY ? HARM?NIA ?LLAPOTRA HANGOL?S

Somi-Kov?cs M?ria folytatja a ?Mit tehet?nk az eredend? ?sszhang, egyens?ly, harm?nia ?llapot ?rdek?ben?? sorozat?t, melyben ?jabb aj?nl?sokat tal?lsz a tennival?kra.

2016 massz?v kozmikus egybe?ll?sokkal, k?l?nleges bolyg?k k?z?tti k?lcs?nhat?sokkal indult? a janu?r 10i ?j hold, a 111-es Janu?r 11i energia mind tov?bb ?hegyezte? a 2015 folyam?n m?r am?gy is magas koherenci?j? rezg?semel? energetikai k?sztet?st! A kozmikus sz?nt?r k?szen ?ll?
?rdemes megragadni a lehet?s?get, egyr?szt, mert minden ?kih?v?sos? helyzetet a term?szetes egyens?ly ? harm?nia ?llapotb?l lehet eredm?nyesen fogadni, teh?t az ott lev?st, az eml?kez?st arra, akik vagyunk, igen hat?sos gyakorolni, m?sr?szt, mert a jelenlegi k?sztet?sek kvantum-meglovagl?sa a fej?d?s jelenlegi momentuma, teh?t ?ber tudatoss?ggal hasznos dolgozni azon, amit kinek-kinek a rezg?semel?s jelent ?ppen most, befoly?solva egy?ttal a kollekt?v fejl?d?st ? megv?ltoztatva a vil?got.

A spiritu?lis fejl?d?s nem teljes?tm?ny, hanem ?letm?d, egy olyan ir?nyults?g, ami ?nmag?ban jutalmaz?, ez?rt egyed?l az ind?t?kaink ir?nya a fontos. (Dr Hawkins)

Ehhez alapb?l a leghat?konyabb k?zel?teni, ha arra gondolsz, aki val?j?ban vagy; a holografikus univerzum szerves teremt?-,alkot? -, ?s tapasztal? ? holografikus darabja ? ez m?ris be?ll?tja a rezg?sszintet. Erre a rezg?sszintre hangol?d?st v?lasztom!- mondom magamnak, kifejezve a szabad akaratomat. Ez az els? l?p?s, a tudatos v?laszt?s, a sz?nd?k!

K?vetkez? tennival? maga a hangol?d?s, hangol?s

Miut?n minden energia, azaz minden rezg?s, illetve frekvencia, ?tl?thatjuk a jelent?s?g?t ennek a kritikusan fontos, rejtett er?nek, mellyel befoly?solhat? az ?let?nk, eg?szs?g?nk, t?rsadalmunk ?s a vil?gunk.

?Ha valaki meg akarja tudni, hogy egy kir?lys?g vajon j?l korm?nyzott, hogy erk?lcsei j?k vagy rosszak, a zen?j?k fogja ny?jtani a v?laszt.? ? Konfuciusz

A legterm?szetesebb hangol?s egy alap fizikai jelens?g, a passz?v rezonancia befogad?sa:

Ilyen a term?szetbe mer?l?s, a szf?r?k zen?j?nek meghall?sa a m?ly, bels? csend pillanataiban, valami ?r?mteli dolog szeml?l?d?s?be val? belefelejtkez?s, ?s hasonl?k?

Amikor a fenti hat?sok ?rz?se kezd ig?nny? er?s?dni benn?nk, annyira, hogy v?gyunk a j?l-lev?s ?rz?s?re, akkor tudatosan keresni kezdj?k a felhangol?s valamelyik m?dj?t? legegyszer?bb olyan frekvenci?j? zen?ket v?lasztani, amelyek rezg?sszintje a j?l-lev?s min?s?geit k?dolja..

Ebbe a kateg?ri?ba tartoznak az ?si Solfeggio frekvenci?k, melyeknek m?r r?gi id?kben felismert?k az ?ldotts?g ?llapotot kiv?lt? hat?s?t.

A mai zenei sk?l?hoz k?pest ez egy alternat?v hangol?s, ahol az ?A? hang = 432Hz, az ?gynevezett Verdi ?A?, amely matematikailag ?sszhangban van a vil?gegyetemmel. Az ?A? 432 Hz-en alapul? zene j?t?kony gy?gy?t? energi?t tov?bb?t.

Amennyiben teh?t reggel-este ?s amikor csak ?helyzet? van hangol?d?si cerem?niak?nt -kombin?lva a passz?v rezonancia ?s a tudatos felhangol?s egy?ttes erej?t -, Solfegg?zunk, alapb?l kiiktatjuk a f?lelem ? szorong?s ?s egy?b lehangol? ?rz?sek rezg?seit, mivel az energetikai ad?-vev? rendszer?nket magasabb rezg?sszintre ?ll?tottuk! A t?bbi gyakorl?s, alkalmaz?s ? tudatos felel?ss?gv?llal?s k?rd?se a gondolataink, ?rzelmeink, szavaink ?s cselekedeteink ? a ki?raml?sunk min?s?g?re, rezg?sszintj?re vonatkoz?an J

?ber, k?nnyed tudatoss?ggal ny?lj meg a Solfeggio frekvenci?k befogad?s?ra ?s figyeld, vedd ?szre a finom-hat?sokat a k?z?rzetedre vagy l?t?llapotodra, ?s a megnyilv?nul?saidra, melyr?l a honlapomon is tal?lsz inform?ci?kat.


http://lelekmagazin.hu/egyensuly-harmonia-allapotra-hangolas/


---
vissza az elejére