A vil?g megv?ltoztat?s?val kapcsolatban egyetlen ?zenet van:
Mindenki dolgozzon saj?t mag?n! Soha ne hib?ztassunk senkit. M?g a politikusokat ?s a papokat se. Induljunk el befel? ?s r?vid id?n bel?l, ha nem is a helyes v?laszok, de a helyes k?rd?sek el? fognak bukkanni.
A legfontosabb k?rd?sekre pedig t?bb ezer ?ve megvannak a helyes v?laszok. Csak ?lni kell vel?k.

Kb. 100 ?vvel ezel?tt Albert Einstein hossz? ?r?kig tart? munka ut?n h?tra d?lt sz?k?ben ?s teljesen mag?ba roskadt: "Atya?risten!!!! Hogyan fogom ?n ezt elmagyar?zni az embereknek?"
A gondolatok l?zasan rohang?ltak a fej?ben, de sehogyan sem tudta meg?rteni, amire r?j?tt. Olyasmire j?tt r?, amir?l tudta, hogy igaz, de felfogni m?g neki is nehez?re esett.

Visszaeml?kezett gyermekkor?ra, amikor is a legnagyobb ?lm?nye az volt, amikor apja megmutatta neki, hogyan m?k?dik az ir?nyt?. Azonnal elk?pr?ztatta, hogy l?tezik egy ER?, ami l?thatatlanul is k?pes hatni a t?re. Az?ta nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy a vil?g nem csak az, amit a szem?nkkel l?tunk.
Most pedig r?j?tt valamire, amir?l elk?pzelni sem tudta hogyan lehets?ges, annyira viszont b?zott a sz?m?t?saiban, hogy igaznak fogadja el.
Arra j?tt r?, hogy sem a t?r, sem az id? nem l?tezik. Puszt?n gondolati teremtm?nyek.

Egy hatalmas ill?zi?, r?ad?sul olyan t?k?letesen megszerkesztve, mely ill?zi?ban mindenki abban hihet, amiben csak akar, mindig igaza lesz.
Ekkort?jt hagyta el a sz?j?t az a mondat, amit az?ta sokszor id?znek t?le:

"Csak k?t dologban hihetsz: vagy abban, hogy a vil?gon minden csoda, vagy abban, hogy semmi sem."

Mindez 100 ?vvel ezel?tt t?rt?nt. Mi az, ami napjainkban t?rt?nik?

Tud?sok meg?llap?tott?k, hogy az emberi DNS-ben l?v? inform?ci?k mind?ssze 3-5%-a felel?s az?rt, hogy a petesejt ?s a spermium tal?lkoz?sa ut?n egy h?s-v?r emberke sz?lethessen.
95% pedig valami eg?szen m?s?rt felel?s. B?r, sokat hallani, hogy az ember lelki l?ny, de azt sehol nem tan?tott?k, hogy 95%-ig az.
?rted ezt? Amikor belen?zel a t?k?rbe, azt aki igaz?n vagy, nem is l?tod. Annak aki vagy, ?s aki lehetn?l, mind?ssze 5%-?t l?tod.

Amikor Szent-Gy?rgyi Albert elkezdte er?ltetni, hogy a tudom?ny kicsit nagyobb hangs?lyt fektessen a kvantummechanika tanulm?nyoz?s?ra, mert ?gy n?z ki, hogy sokkal t?bb dolog f?gg ?ssze egym?ssal, melyek m?k?d?s?r?l pillanatnyilag elk?pzel?s?nk sincs, nem csak kort?rsai nevett?k ki, de a Magyar Tudom?nyos Akad?mia m?g arr?l is gondoskodott, hogy ezek a cikkek elt?njenek az ?letm?v?b?l, nehogy a tud?s egy nagy boh?cnak t?nj?n az ut?kor sz?m?ra, akinek csak malaca volt, ami?rt felfedezte a C vitamint.

Mostan?ban kezdt?k el kutatni, kutatgatni a leveg?ben, ?terben, illetve ismeretlen dimenzi?kban l?v? inform?ci?s mez?ket.
Ma m?r tudjuk, ha egy csoport j? kedv?, vid?m ember egy l?gt?rben ?r?l egym?snak, ezut?n pedig elhagyva a helyis?get, egy ismeretlen l?p be ugyanide, ennek az embernek is megv?ltozik az ?rzelmi mutat?ja. Jobb kedve lesz, pedig nem is hallotta, nem is l?tta azokat, akik el?tte bent voltak a teremben.

Mit jelent az, hogy ma m?r tudjuk ????? Hiszen legt?bb?nk m?g soha nem hallott err?l! Ha ez igaz lenne, mindenhol err?l besz?ln?nek.
Ha valami fontos ?s igaz, akkor annak vez?rcikknek kell lennie a m?di?ban? Vagy m?gsem?

A v?lasz: vagy m?gsem.

A CIA ?s a KGB t?bb, mint 50 ?ve kutatja azt, hogyan tudn?nak a t?volb?l kutakodni m?sok agy?ban. Hogyan lehetne kiszedni titkos inform?ci?kat t?bb ezer kilom?terre l?v? emberek agy?b?l. Ehhez nagyon ?sszetett pszichol?giai ismeretekre ?s az emberi l?lek legmagasabb szinten t?rt?n? tanulm?nyoz?s?ra van sz?ks?g.

A gyal?zatos kutat?sok legnemesebb mell?kterm?ke az, hogy r?j?ttek mi a m?dja annak, hogy egy ember kiteljesedett boldog ?letet ?lhessen. Kiteljesedhessen a kreativit?sa, el?rhesse c?ljait, ?s kihozhasson mag?b?l mindent, ami fontos sz?m?ra. De a legfontosabb amit felfedeztek: ha egy ember n?veli szem?lyes tudatoss?g?t, az hat?ssal van m?s, t?volban l?v? emberek tudatoss?g?ra is.
Ez pedig nagyon vesz?lyezteti mindenf?le hatalom fennmarad?s?t. Magas tudatoss?g?, boldog, kiteljesedett ?letet ?l? embereket nem lehet ir?ny?tani, m?di?val, rekl?mokkal manipul?lni. Nem lehet rajtuk ?l?sk?dni, nem lehet r?juk ?rtelmetlen ad?kat kivetni ?s legf?k?pp nem lehet r?juk parancsolni, hogy ?nekelve-dalolva, menetelve, m?sok zsoldos katon?jak?nt embereket meg?ljenek.

Az a lelki?llapot, ami ahhoz kell, hogy valaki az ?let?t ?gy ir?ny?thassa, ahogyan szeretn?, kiz?r?lag a Szeretet, Hit, H?la, ?t?lkez?smentess?g ?llapot?ban tarthat? fenn.

?gy tal?n k?nnyebb meg?rteni, mi?rt december 23-?ra id?z?tik a k?l?nb?z? hat?s?gok a felsz?l?t? leveleiket.
A k?l?nb?z? hatalmi praktik?knak h?la, ma m?r azok se tudnak nagyon az ?hajtott lelki?llapotba ker?lni, akik ismerik ezt a titkot.

Tudj?tok mi?rt fontos a tudatoss?g n?vel?se?
Azt mondj?k, Magyarorsz?gon kb.: 7-8 milli? ember rendelkezik 80-as IQ-val. A 70-es szint pedig m?r az ?rtelmi fogyat?kosok kateg?ri?j?t jelenti.
Ilyen fel?ll?sban m?r nem is hangzik olyan j?l, hogy DEMOKR?CIA v?laszt?polg?rokkal, nem?
A legt?bb ember ?ppen eltudja d?nteni, hogy pisilni kell, f?zom vagy melegem van vagy sz?ks?ge van egy teljesen sz?ks?gtelen rekl?mban mutatott vacakra....
D?nt?seit pedig a legalacsonyabb rend? ?szt?nei szintj?n hozza meg. Ha egy politikus ad neki egy puszit a v?laszt?si kamp?ny sor?n, akkor azt j? embernek fogja tartani.

Magasabb tudatoss?g? t?rsadalomban nem fordulhatott volna el?, hogy akkor t?rj?n ki a legnagyobb ?h?ns?g a F?ld egyes orsz?gaiban, amikor a vil?gon pont a legt?bb ?lelmiszert siker?lt megtermelni.
Am?g Bangladesben az emberek a saj?t halott gyermekeiket ett?k meg, addig Oroszorsz?gban a mozdonyokat b?z?val f?t?tt?k. Annyi b?za termett, hogy nem f?rt be a t?roz?kba.

El?fordult az is az indiai piacokon, hogy emberek saj?t haldokl?, menthetetlen gyermek?ket ?rult?k m?soknak eledel?l.
Le?rom m?g egyszer, h?tha valaki els?re csak ?tfutott volna rajta: emberek a saj?t gyermekeiket ett?k meg ?s ?rult?k m?soknak eledel?l.

P?lusv?lt?s zajlik a F?ld?n ?s sok emberi elm?ben is ! A tudatoss?g fontoss?ga...

Magasabb tudatoss?g? t?rsadalomban nem fordulhatna el?, hogy ?zsi?ban, t?bb mint 40 milli?, 10 ?v k?r?li gyermek dolgozzon reggelt?l estig minden nap. Hidakat, aut?p?ly?kat ?p?tenek, est?nk?nt meg vaskont?nerekbe zs?folva, bez?rva v?rj?k a m?snapot. Nem p?nz?rt dolgoznak. A sz?leik az?rt adj?k be ?ket ide, mert addig sem nekik kell etetni?k a gyermeket. Arra ugyanis m?r k?ptelenek.

De az sem fordulhatna el?, hogy este a fotelban ?lve a befektet?si tan?csad?d t?vol-keleti r?szv?nyeket s?zzon r?d, mivel azok most extraprofittal kecsegtetnek. Tudn?d j?l, hogy m?sok kizsigerel?se ?r?n nem akarod Te magad sem biztos?tani a saj?t gyermeked j?v?j?t.

Magasabb tudatoss?g? t?rsadalomban nem fordulhatna el?, ha tudjuk, hogy a Hit, Szeretet, H?la, ?s ?t?lkez?s mentess?g, mint lelki?llapot, olyan k?miai folyamatokat k?pes elind?tani az emberi agyakban ?s kvantum szinten a vil?gban, amelyek nagyban befoly?solj?k az ?letben val? boldogul?sunkat, hogy ne ez legyen a legfontosabb elsaj?t?tand? tant?rgy az iskol?ban.
?s ez teljesen f?ggetlen a vall?sokt?l is.

Indi?ban, amikor egy gy?gy?t? mesterr? v?lik, k?t utat v?laszthat. Vagy elmegy az emberek k?z? ?s fizikailag gy?gy?tja ?ket, vagy felmegy a Himal?j?ba egy barlangba ?s onnan gy?gy?tja a vil?got medit?ci?n kereszt?l kvantum szinten.

Ha valaki nagyj?b?l k?veti az elm?lt 1-2 ?v v?ltoz?sait, biztosan ?szreveszi azt a folyamatot, amit nem tudok jobb sz?val kifejezni, mint: Tudatosod?s. Elindultunk egy ?ton a magasabb tudatoss?g fel?. Mi egyszerre v?lasztjuk az utat a Himal?j?ba ?s egyszerre az emberek fel? is.

Olyan ?t ez, amin csak lassan lehet haladni, ha valaki ?gy, mint mi, csecsem?k?nt kapcsol?dik be, de nem a sebess?g sz?m?t, hanem az, hogy az ir?ny j? legyen.

Mi van, ha ezekben ott az igazs?g ? CSAK TEGY?K FEL !

A vil?g megv?ltoztat?s?val kapcsolatban egyetlen ?zenet?nk van: mindenki dolgozzon saj?t mag?n! Soha ne hib?ztassunk senkit. M?g a politikusokat ?s a papokat se. (Sokan dolgoznak k?z?l?k is egy jobb vil?gon)

Induljunk el befel?, ?s r?vid id?n bel?l, ha nem is a helyes v?laszok, de a helyes k?rd?sek el? fognak bukkanni. A legfontosabb k?rd?sekre pedig t?bb ezer ?ve megvannak a helyes v?laszok. Csak ?lni kell vel?k.

Tudom, hogy a villanysz?mla meg a lak?st?rleszt? el?teremt?se teljesen eltereli az ember figyelm?t a nemesebb gondolatokr?l, ?s azok sokkal nagyobb gondnak t?nnek pillanatnyilag, de az anyagi vil?gban val? boldogul?s is a magasabb tudatoss?gban keresend?.

Ahogy We?res S?ndor ?rta, Az ?let bev?s?rl?csarnok?nak felirata:
Mihelyt NEM KELL: mindenem a Ti?d.
Ezt meg?rteni, sokkal magasabb tudatoss?gi szintre van sz?ks?g.

Ha van egy nagy ?lmod, higgy benne, higgy a L?tez?s b?lcsess?g?ben a megval?sul?s fontoss?g?t illet?en, ker?lj a Szeretet, Hit, H?la ?llapot?ba, ne ?t?lkezz m?sok felett ?s az ?lmod a l?tez? legnagyobb sebess?ggel indul el a megval?sul?s ?tj?n.

Einsteint?l ?tv?ve: fogalmam sincs hogy ez az eg?sz hogyan m?k?dik, csak azt tudom, hogy igaz.
Az Avatar-b?l a k?pet sz?nd?kos utal?sk?nt tettem ki.....

Forr?s: Tarn?czy Vilmos (kvantumklub.hu)

Kapcsol?d? teljes anyag:

http://vilaghelyzete.blogspot.hu/p/felemelkedes-tunetei-awakening-s...


---
vissza az elejére