Aktu?lis

  •   ?zenet a v?gtelen univerzumt?l az embernek:
   "Veled vagyok mindig, mert ?n te vagyok!"


   ?zenet az embert?l a v?gtelen univerzumnak:
   "Veled vagyok mindig, mert ?n te vagyok
   !"

   Peggy Phoenix Dubro

   A kvantumlovagl?s j?t?kos utal?s az ember, mint energetikai l?ny ?s az energia-univerzum kapcsolat?ra: valamennyien kvantumlovasok vagyunk, mik?zben a szem?lyes energi?nk/tudatunk ki?ramoltat?s?val teremtj?k a val?s?gunkat. Az emberben rejl? bels? er? tudat?ra ?bred?s ezen a felismer?sen alapszik, ?s a szem?lyes energia menedzsel?s?nek m?v?szet?n kereszt?l val?sul meg.

   A tudatod vagy, ?s te teremted a val?s?godat .. ak?r felismered ezt, ak?r nem :) Ha viszont felismered, akkor ak?r el? is seg?theted a fejl?d?sedet a szem?lyes energi?d - gondolataid, ?rzelmeid, szavaid ?s cselekedeteid min?s?g?t k?dol? t?lt?seid - tudatosan ?sszpontos?tott ir?ny?t?s?val. Ehhez megtapasztalhat? eszk?z?k ?llnak itt a rendelkez?sre, melyek alkalmaz?sa elsaj?t?that? :)


   A kvantum-szint? v?ltoz?s  m?dszerei k?z?l az al?bbiakat ismerheted, tapasztalhatod meg vagy saj?t?thatod el  a teremt? er?d / szem?lyes energi?d tudatos ir?ny?t?s?ra:
   Teljes sz?vb?l ?l?s kurzusok, foglalkoz?sok
   EMF Balancing Technique?/EMF Kiegyenl?t? Technika,
   LatticeLogic?/H?l?Logika programok
   Reflexi?k / ?nreflexi?k
   Hull?mok
   M?trixenergetika

   AVESA Quantum Healing Practicum/AVESA Kvantum Gy?gyul?s/Gy?gy?t?s   Az Univerzum nem aj?nd?koz vagy b?ntet. Az Univerzum v?laszol arra a rezg?sre, amit kibocs?jtasz.
   Min?l ?r?mtelibb vagy, ann?l t?k?letesebb b?s?g ?raszt el ? te v?lasztod meg ennek a b?s?gnek a mik?ntj?t...

                                                            --- Abraham
                                                  

      Teremtsd magadnak a lehet?  legmegvil?gosodottabb ?letet..
                                    
                                                                           Peggy Phoenix Dubro

    Namaste
    
   Tisztelem benned a teljes univerzum lakhely?t,
   Tisztelem benned a szeretet, igazs?g, f?ny ?s b?ke lakhely?t.
   Amikor magadban ott vagy,
   ?s ?n magamban ott vagyok,
   Egyek vagyunk.
    
   Az univerzum ismeri a leggyorsabb utat ?lmaim fel?.

     

   ( Love Frequency 528Hz - Namaste, Ford?totta: Gy?rf?s Andr?s )


     bővebben...
    


   Valamennyien kvantumlovasok vagyunk, ahogy ad?-vev?k?nt energiahull?mok ki?ramoltat?s?val ?s befogad?s?val kommunik?lunk a benn?nket k?r?lvev? vil?ggal ?s az univerzummal... energia frekvenci?kkal hangolunk ?s frekvenci?kra hangol?dunk.

   Az ?nkiteljesed?s ?tj?n el?rkezhet  a tudatosod?s ?s  felel?ss?gv?llal?s olyan pillanata, amikor val?s?gunkat meghat?roz? gondolati, ?rzelmi, viselked?si  mint?ink megv?ltoztat?s?ra ir?ny?tjuk a sz?nd?kunkat.  Az utunknak ebben a szakasz?ban seg?ts?g?nkre lehetnek az energetikai hangol?sok, amelyek a r?gz?lt energetikai mint?k ?trendez?s?re, szort?roz?s?ra hivatott gyakorlatok, ?let?nk ?lm?nyeinek az ig?nyeinkre igaz?t?sa c?lj?b?l.

   Az er?ter?nk H?l? rendszer?ben - elektrom?gneses t?lt?sek form?j?ban - t?rolt teljes ?lm?nyanyagunk energetikai ?trendez?s?vel, "?jrahuzaloz?s?val" az egyedi jelleg?nket a fejl?d?s?nk k?vetkez? egyens?ly szintj?re emelhetj?k a teljess?g?nkkel, ?s a v?ltoz?sok, a sz?nd?kok tudatos, f?kusz?lt ki?ramoltat?s?val, megjelennek a val?s?gunkban.

   H?rom energetikai megk?zel?t?st ?s m?dszert ismerhetsz itt meg a szem?lyes energi?d menedzsel?s?nek m?v?szet?re:

   EMF Balancing Technique? / EMF Kiegyenl?t? Technika, LatticLogic / H?l?Logika programok ?s AVESA Quantum Healing / AVESA Kvantum Gy?gy?t?s

   EMF Balancing Technique?

    

    Az EMF Balancing Technique?- r?l / EMF Kiegyenl?t? Technik?r?l a vil?g a Levelek Otthonr?l c?m? Kryon k?nyvb?l ?rtes?lt (EMF Chapter - EMF Fejezet). Az?ta Peggy Phoenix Dubro, a m?dszer kifejleszt?je, a Kryon csoport ?lland? tagjak?nt a vil?g minden t?j?n ismerteti, tan?tja, terjeszti ezt a technik?t.

   Lee Carroll ?rja Peggy munk?j?r?l:
   "Az EMF Balancing Technique? beavat saj?t elektrom?gneses er?ter?nk (H?l?nk szerk.) term?szet?nek felismer?s?be ?s tudatos?t?s?ba. ?j inform?ci?kat fogadunk be energetikai anat?mi?nkra vonatkoz?an, amelyek visszahatnak a Kozmikus H?l?val val? kapcsolatunk er?s?t?s?re. A v?gs? eredm?ny egy olyan k?szs?g kifejleszt?se, amely a Kozmikus H?l? kimer?thetetlen er?forr?s?nak rendszeres ?s folyamatos hasznos?t?s?ra jogos?t."  

   Tov?bbi Kryon id?zetek Peggyr?l itt.

   2008, j?nius 19-?n  az EMF technika szakr?lis jelleg?r?l itt olvashatsz: A teljes k?zvet?t?s ford?t?sa >>>   Kryonra vonatkoz? r?szletes inform?ci?k?rt - magyarul - kattints a log?ra

   Az EMF Balancing Technique? hivatalos magyar nyelv? honlapja: www.emf.hu


   Az EMF munka  m?ra ?sszesen 12 f?zis kezel?sb?l, ?s a 13., kvantumtudatra ?breszt? hangol?sb?l ?ll. A 12 f?zis n?gyes csoportokban - I-IV, V-VIII, IX-XII.F?zis - energetikai ?trendez?ssel, szort?roz?ssal, ?s az ?j meg?rt?s alkalmaz?s?hoz haszn?lhat? gyakorl?si eszk?z?kkel  t?mogatja a fogad? egy?nt a tudatos fejl?d?s ir?nti elk?telezetts?g?ben, ?s a szem?lyes energi?ja ?sszpontos?tott ir?ny?t?s?val az ig?nyeit t?kr?z? val?s?g teremt?s?ben.

   "...Minden gondolattal, sz?val, cselekedettel ?s ?rzelemmel energiat?lt?seket hozol l?tre.Merengj el a szem?lyes energi?d hasznos?t?s?nak m?dj?n; aggodalmat, haragot, vagy frusztr?ci?t hozol l?tre az energi?ddal, vagy ink?bb b?k?t, ?r?met ?s kreat?v megold?sokat a mindennapi ?let sz?mtalan kih?v?s?ra ?s lehet?s?g?re? K?sz vagy-e er?s?teni a v?laszt?si k?pess?gedet, ?s kiteljes?teni azt a tiszt?nl?t?s ?s koncentr?l?s erej?vel? H?vd meg magad a szem?lyes energi?d ir?ny?t?s?ra ?s ?sszpontos?t?s?ra a lehet? legmegvil?gosodottabb ?let teremt?se c?lj?b?l. V?llalj felel?ss?get leg?rt?kesebb forr?sod, szem?lyes energi?d felett!"     (EMF XIII F?zis-b?l r?szlet)


   Vedd kezedbe sorsodat! ? A Szem?lyes er? hat?s?r?l, ir?ny?t?s?r?l besz?lget?s az Angyalv?rban

   2015, j?niusi r?di? interj?  a technik?r?l - a k?pre kattintva hallgathatod.   A technik?r?l r?vid, ?ttekint? besz?lget?sek: Dr M?sz?ros Gabriella besz?lget Peggy Phoenix Dubroval  illetve Somi-Kov?cs M?ri?val
     bővebben...
    


   ?nfelemelkedetts?g Csakra K?pe

   Avesa a spiritu?lis kiteljesed?s ?si, misztikus m?dja, amely el?h?vja az ?let b?s?g?t, felt?rja a benned l?v? b?lcsess?get ?s tiszt?nl?t?st, egyens?lyt teremtve az elm?vel.

   Az ?bred?s jelenlegi hatalmas hull?m?ban  az AVESA Quantum Healing Practicum? / Avesa Kvantum Gy?gyul?s / Gy?gy?t?s nagyszer? lehet?s?get k?n?l a k?r?l?tt?nk zajl? v?ltoz?sok k?nnyed, ?r?mteli befogad?s?ra.

   Az Avesa energi?k csod?latos l?nyek energetikai l?ncolat?n kereszt?l sz?rmazott le hozz?nk. 2000 el?tt ezeket az energi?k titkosak voltak, Himal?j?n ?l? guruk, ?s tibeti mesterek ?rizt?k ?s alkalmazt?k z?rtk?r?en?

   Az ?nfelemelked?s csakrarendszere ( ?bra jobbra) a teljes sz?n spektrumot mag?ba foglalva pomp?zik. A hagyom?nyos csakr?kkal egybeesnek, azzal a k?l?nbs?ggel, hogy az egyes csakr?k min?s?ge  a v?gtelen ?lland?an forg?sban l?v? spir?ljak?nt tapasztalhat? meg. Az energia ?trendez?d?se sor?n a sz?vk?zpontban stabiliz?l?dik az ?nfelemelkedetts?g gy?k?rk?zpontja. Az ?br?n a 4. k?zpontt?l kezdve felfel? l?that? k?t v?gtelens?g jelb?l ?ll? jel, amely a kozmikus energia fizikai testtel val?egyes?l?s?t szimboliz?lja. 


   Sri Ram Kaa ?s Kira Raa

   A F?ny-hordoz?k szeretete ?s a fejl?d?s ir?nti elk?telezetts?ge Sri Ram Kaab?lcsess?g tan?t?t, ?s  Kira Raaarkangyali ?r?kulumot jel?lte a m?lt?s?g, kegyelem ?s ?ld?s energi?j?ban az Avesa energi?k  terjeszt?s?re.. 

   Avesa a tiszta arkangyali ?tszellem?l?s ?si m?v?szet?nek r?sze, az Isteni teljes fel?breszt?s?re benn?nk: hogy eml?kezz?nk, v?llaljuk ?s teljesen azt ?lj?k: az egyetemes Istenit!

   A tiszta arkangyali ?tszellem?l?s tiszt?n-l?t?st k?n?l . A benn?nk kifejez?d?sre t?rekv? Isteni energia  kozmikus kapcsol?d?sra rendez?dik.   

   Avesa Kvantum Gy?gyul?s / Gy?gy?t?s kiterjeszti az ?tt?r? spiritu?lis gy?gyul?si m?dokat. Interdimenzi?s kaput t?r fel, melyen az energia ?s a sz?nd?k / m?ly v?gy ?raml?sa sokkal er?teljesebb, mint a fizikai s?kon. M?toszok befogad?s?ra ?s felt?r?s?ra ny?lsz meg, amikor ?Feladod m?g azt is, amit a felad?s jelent.?

   Avesa Quantum Healing? (Avesa Kvantum Gy?gyul?s / Gy?gy?t?s) a Krist?ly rezg?sszint aj?nd?ka, amellyel egy csap?sra, igen intenz?v m?don, az ?nfelemelkedetts?g energetikai tart?s?ra hangol?dhatunk. Az ?nfelemelkedetts?gben szem?lyis?g-?ned ( ego) r?hangol?dik az Isteni ?nedre. ?ly m?don megh?vod magad a teljess?gedb?l val? ?letre: spiritu?lis vezet?sedet k?vetve  felt?rul a kapu az Isteni ?ned fel?, ?r?mteli sz?vk?zpont? rezg?sszintre emelve magad.

   Az Avesa energi?k er?teljes aj?nd?ka mindenki sz?m?ra el?rhet? a csod?s, m?gikus, ?let-?talak?t? hangol?sok megtapasztal?s?val.

    

   Isteni Galaktikus Tervrajz 

   Az Isteni Galaktikus Tervrajz a Felemelkedett csakrarendszerre emel? energia-mint?k rendszere,

   tizenk?t f?nypontja multidimenzi?s ?lm?nyekhez vezet? energia kapukat nyit meg.

   Tov?bbi r?szletek: http://www.sriandkira.com/courses/    http://avesaquantumhealing.com


    

   Hasznos lehet a Tiszt?nl?t?s k?rty?val val? rendszeres ?nkonzult?ci? is :)
   R?szletesebb le?r?s?rt l?togasd meg a M?dszereink- n?l az AVESA oldalt.     bővebben...
    

  ---
  vissza az elejére