Tud?sok felfedezt?k,hogy a v?z minden inform?ci?t elrakt?roz,amellyel ?rintkez?sbe ker?l.
*
Ez pedig azt jelenti,hogy az ?ltala t?rolt inform?ci?kat k?pes m?s rendszerekre-p?ld?ul az emberi szervezetre is- ?tvinni. EZ?RT OLYAN ALAPVET? FONTOSS?G?,HOGY MILYEN VIZET ISZUNK:nemcsak lehet?leg k?ros anyagokt?l mentesnek ?s ?sv?nyi anyagokban szeg?nynek kell lennie,HANEM ENERGETIKAILAG POZIT?V REZG?S?NEK IS,HISZEN EZT A REZG?ST ADJA TOV?BB NEK?NK. Nem csoda,hogy a v?zben sokan-?gy M?zes,Keresztel? Szent J?nos,Zarathusztra ?s Sebastian Kneipp-Isten teremt? erej?t l?tt?k. Mindeddig csak a homeop?tia bizony?t?kaib?l tudtuk,hogy a v?z k?pes inform?ci?t t?rolni.Masaru Emoto azonban ?j m?dszerrel kezdte tanulm?nyozni a v?znek ezt a k?pess?g?t.Egy ?j k?sz?l?ket haszn?l,amely az emberi szem sz?m?ra is l?that?v? teszi a vizsg?lt anyagokban rejl? energi?kat.Ennek seg?ts?g?vel az anyagi ?s nem anyagi jelens?gek-gondolatok,szavak,zene,glob?lis esem?nyek-v?zre gyakorolt hat?sa egyar?nt megjelen?thet?! Felfedez?se alapjaiban v?ltoztathatja meg a vil?gr?l kialakult k?p?nket.Egy ?jfajta TUDATOSS?G F?NY?BEN L?THATJUK,MIT TEHET?NK EG?SZS?G?NK ?S BOLYG?NK ?PS?G??RT. Az emberek figyelme az?rt ir?nyul mostan?ban a v?zre,mert A V?Z AZ UNIVERZUM N?I ELEME.Az ?rz?s,az intu?ci?,a sejtelem jelk?pe,a lelkier?? ?s az ?n felold?d?s??.Manaps?g az ?rzelmek ?s az intu?ci? mind nagyobb teret nyernek,ez?rt ?h?tozunk annyira a n?iess?get jelk?pez? anyagok,?gy a v?z ut?n is.Masaru Emoto bebizony?totta,hogy a v?z az ?let"M?DIUMA",s HOGY A VIZET MEG?RTENI NEM M?S,MINT MEG?RTENI A VIL?GEGYETEMET,a term?szet csod?it ?s mag?t az ?letet.
 
"Ha el mered dobni a m?sok v?lem?ny?b?l fel?p?tett vil?gk?pedet,r?d?bensz majd,hogy a Val?s?g titkai nincsenek el?rhetetlen messzes?gben t?led:ha l?tezik egy olyan energia,amely mindent ?that ?s alkot egyben:ha l?tezik a t?lvil?g ?s sok m?s rezg?ssz?m? dimenzi?;ha l?tezik a l?lek ?s Isten,akkor a bizonyoss?g?rt nem kell messzire menned.

....Mert.... ....mert ott van a k?r?l?tted l?ktet? anyagban.... ....mert ott van a sz?rke h?tk?znapjaidban.... ....mert ott van a kezedben.S ha m?r el?g b?lcs vagy,hogy a saj?t ?rz?keiddel fedezd fel a Mindens?get,hamar ?szre fogod venni,hogy a Mindens?g felfedez?s?nek egyik a legk?zenfekv?bb ?tja a v?z."

~ A V?z ?zenete

 
"Ha k?t dolognak azonos a frekvenci?ja, rezon?lnak egym?ssal. "Minden dolognak megvan a maga saj?tos rezg?se.... Vagyis, az atomokat alkot? ?sszes r?szecske a csak r? jellemz? rezg?ssel rendelkezik. Ez att?l f?gg?en hat elm?nkre ?s test?nkre, hogy milyen rezg?ssel rezon?lunk." "Milyen fontos is ?letigenl?en ?ln?nk! .... Ezzel szemben, akik hajlamosak mindig a rosszra gondolni, k?nnyen megbetegszenek.... Bajuknak gyakran az volt az oka, hogy negat?v gondolataik negat?v t?nyez?kkel, p?ld?ul v?rusokkal rezon?ltak, ?gy magukhoz h?vt?k azokat."
A v?z ?zenete

 

A v?z, mint test?nk legjobb inform?ci? hordoz?ja. A v?z test?nket 70%-ban birtokolja, az agyunk pedig 90%-ban tartalmaz vizet. A v?z egy olyan inform?ci?-hordoz?, amely minden rezg?st, rezd?l?st felvesz, ?s azt eljuttatja a szervezet minden egyes sejtj?hez.(A v?zben vannak k?l?nb?z? alakos elemek, enzimek, hormonok, t?panyagok, ?sv?nyi anyagok, oxig?n ?s ett?l v?lik v?rr?.) A v?r eljut minden sejthez, eljuttatva azokhoz a t?panyagokat ?s oxig?nt, majd onnan visszahozza a salakanyagokat, amelyeket a vese, a m?j dolgoz fel ?s ?r?t ki a test?nkb?l.Ha a v?zre k?l?nb?z? inform?ci?kat visz?nk fel ak?r a hall?sunkon, ak?r az agyunkba m?s ?rz?kszerv?nk?n kereszt?l bejutott egy?b m?don, ez mind a v?zzel jut el test?nk minden sejtj?hez. A laborvizsg?latok is arr?l sz?lnak, hogy mindig a v?rt n?zik, hogy milyen anyagok szaporodnak el benne, milyen anyagok hi?nyoznak bel?le. S ezek meg?llap?t?s?val k?vetkeztetni tudnak a betegs?gre. De ha valaki egy nagyon rossz h?rt hall, ?s egy?bk?nt t?k?letesen eg?szs?ges ember volt, a nagyon rossz h?r hat?s?ra minden k?miai anyag felborul a szervezet?ben. Ha ekkor csin?ln?nak egy v?rvizsg?latot, az eredm?ny megd?bbent? lenne, l?that?v? v?lna, hogy szinte az ?letfunkci?i is vesz?lyben vannak. ?rdekes m?don, amikor kider?l, hogy a kapott rossz h?r nem is igaz, ?s az illet? megnyugszik, abban a pillanatban helyre?llnak ezek a funkci?k ?s term?szetesen a leletek is ezt mutatj?k. Ez?rt fontos, hogy megv?ltoztassuk a szervezet?nkben a zavarokat okoz? hat?sokat - rossz helyen val? fekv?s, vagy egy rossz k?rnyezetben val? tart?zkod?s -, mert akkor az addig jelentkez? zavarok ennek hat?s?ra szinte el is m?lnak. Ezt nagyon j?l bizony?totta egy Emoto nev? jap?n fizikus-orvos, akinek a v?zzel t?rt?n? kutat?sai vil?gszenz?ci?v? v?ltak. Emoto desztill?lt vizet haszn?lt k?s?rleteihez, amin " mondhatni " semmilyen inform?ci? nincs. Erre az inform?ci? n?lk?li v?zre k?l?nb?z?k?ppen rezg?seket vitt fel. Pl. k?t hangsz?r? k?z? tett egy poh?r vizet, majd Mozart, Beethowen, Chopin m?veket, heavy metal zen?t, n?pdalokat hallgattatott a v?zzel, majd mindegyiket lefagyasztotta ?s mikroszk?p alatt megvizsg?lta. Az eredm?ny megd?bbent? volt, ugyanis ?ri?si k?l?nbs?gek jelentkeztek a v?zkrist?lyokban. A norm?l ?llapotban l?v? v?zkrist?lyok hatsz?glet? krist?lyszerkezetet alkotnak, mint a h?pihe. Emoto k?s?rlete bizony?totta, hogy amennyiben b?rmilyen negat?v tartalm? "utas?t?st adtak" a v?znek - pl.: csin?ld magad, hagyj b?k?n, meg?llek -, akkor ez a hatsz?glet? krist?lyszerkezet azonnal sz?tesik, ?s valami nagyon furcsa alakzatot hoz l?tre. Abban a pillanatban azonban, amint pozit?v inform?ci?t sug?roznak fel? - mint pl. szeretlek, gy?ny?r? vagy -, a hatsz?glet? krist?lyszerkezet azonnal l?trej?n. S?t, nagyon k?l?n?s, hogy a magyar szeretlek sz? tal?n az egyetlen, amelyiknek a fels? ?ga kett?v?lik, mondhatn?m azt, hogy f?rfi ?s n?i dominanci?ra, mert a magyar szeretlek sz?nak k?l?nleges jelent?s?ge van. A magyar n?pre egy?bk?nt a 7-es sz?m a jellemz?, a motiv?lt.

Emoto kipr?b?lta azt is, hogy k?l?nb?z? forr?sokb?l, szent kutakb?l sz?rmaz? vizet - pl. a lourd-i szentforr?sb?l -, ?s meglep? volt, milyen gy?ny?r?, hat?rozott form?t mutat ez a krist?ly. Ha egy ilyen t?k?letes szerkezet? v?z beker?l a szervezet?nkbe, az ?tform?lja a test?nkben l?v? vizet, mert egy er?sebb rezg?s mindig ?tinform?lja a gyeng?bbet. Ha pl. egy 410 Hz-re hangolt hangvill?t megzengetnek, ?s egy m?sik 410 Hz-es vill?t letesznek ak?r 4-5 m?ter t?vols?gra, azon a vill?n megjelenik ugyanaz a rezg?s, teh?t megsz?lal ?s ugyanazt a hangot adja. Azonban, ha egy olyan hangvill?t tesznek a k?zel?be, aminek pl. 412 Hz vagy 420 Hz a rezg?se, nem fog megmozdulni, rezegni, megsz?lalni. Ily m?don azonnal ?rthet?v? v?lik, hogy ha ?n term?szetgy?gy?szk?nt dolgozom, ?s ott van el?ttem egy m?sik ember, aki r?m hangol?dik, amit ?n mondok, az rezeg benne. Ha ? nem azon a rezg?sen van, hi?ba mondok ?n b?rmit, soha nem fog megsz?lalni benne. Soha nem fog tudni beindulni benne ?ltalam a gy?gyul?s. Egy term?szetgy?gy?sznak kell legyen egy tartom?ny, ami k?z?tt tudja mag?t mozgatni ezekkel a rezg?sekkel, hogy mindenf?lek?ppen egy?tt tudjon rezegni azzal a p?cienssel, aki seg?ts?get v?rva fordul hozz?. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor nagyon sok embernek tudunk seg?teni, ha nem, egyre kevesebbnek. Ez?rt fontos, hogy t?bb technik?t megtanuljon egy-egy term?szetgy?gy?sz, mert nem mindenkinek m?k?dik j?l ugyanaz a technika, de ami igen, azt csin?lja j?l. Nagyon sok k?s?rletet v?geztek m?g a v?zzel, de ez a legfontosabb, ha meg akarjuk ?rteni a test?nket. Az inform?ci?, ami bejut a f?l?nk?n, szem?nk?n, sz?nkon kereszt?l a szervezet?nkbe, az az eg?sz test?nket ?tharmoniz?lja, ugyan?gy, mint egy homeop?ti?s rezg?s. Egy homeop?ti?s gy?gyszert bevesz?nk a sz?nkba, ?s hogyha nem ?lj?k meg mentholos ?zzel ?s hagyjuk, hogy ez a homeop?tia dolgozzon benn?nk, nagyon finom gy?gyul?st tud l?trehozni benn?nk.

 
 
Masaru Emoto: A v?z rejtett b?lcsess?ge A gondolatok, a szavak ?s az ?rzelmek teremt? erej?nek l?that? bizony?t?kai....
R?szletek a k?nyvb?l:
 
*
"A v?z sokf?le szempontb?l ellentmond a fizika t?rv?nyeinek. M?s anyagokkal ellent?tben nem ?gy viselkedik, ahogyan viselkednie kellene, p?ld?ul -75 fok helyett (ahol molekulas?lya miatt kellene) csak +100 fokon forr fel, ?s 0 fokon fagy meg, holott a peri?dusos rendszer szerint -120 fokn?l kellene. A v?z fagy?skor kit?gul, ?s k?nnyebb lesz, ahelyett, hogy szab?lyosan ?sszeh?z?dna, ?s nehezebb? v?lna. Mindezeket a szab?lytalans?gokat a tudom?ny m?ig nem tudta megmagyar?zni. Ugyanakkor ?ppen ezek a szab?lytalans?goknak k?sz?nhet?, hogy ?let l?tezik a f?ld?n. Mert ha a v?z ?gy viselkedne, ahogyan tiszt?n logikai szempontb?l viselkednie kellene, akkor f?ld?nk lakatlan, puszta sivatag volna, mindenf?le szerves ?let n?lk?l. A tud?sok felfedezt?k, hogy a v?z nem csak k?miailag igazolhat? anyagokat tartalmaz, hanem mindenf?le egy?b inform?ci?kat is, amelyekkel ?rintkez?sbe ker?l.
 
*
 
Nincs a vil?gon k?t teljesen egyforma h?pehely, mindegyik egyedi, egy?ni, de mindenk?ppen szab?lyos hatsz?g alak? krist?ly. ?gy n?z ki, mintha valamennyi v?zcsepp ?n?ll? individuum volna, egyfajta szem?lyis?g megv?ltozhatatlan karakterrel. M?g ha egy h?pelyhet fel is olvasztjuk, majd ?jra megfagyasztunk, hajsz?lpontosan ugyanazt a mint?t k?pezi mint kor?bban.

Mindeddig csak a homeop?tia bizony?t?kaib?l tudtuk, hogy a v?z k?pes inform?ci?t t?rolni. Emoto azonban ?j m?dszerrel kezdte vizsg?lni a v?znek ezt a k?pess?g?t. Egy ?j eszk?zt haszn?l, a m?gneses rezonanciaanaliz?l? (MRA) k?sz?l?ket, amely l?that?v? teszi az emberi szem sz?m?ra a vizsg?lt anyagokban rejl? energi?kat. Elj?r?s?nak a seg?ts?g?vel az anyagi, ?s nem anyagi jelens?gek - gondolatok, szavak, zene, glob?lis esem?nyek - v?zre gyakorolt hat?sa egyar?nt megjelen?thet?."

N?h?ny p?lda a v?zkrist?lyok k?p?re a k?nyvb?l:

Vezet?kes v?z Buenos Aires-ben:

 

Klasszikus zene hat?s?ra k?pz?d?tt v?zkrist?ly:

 

A K?sz?n?m sz? hat?sa a v?zkrist?lyokra:

A Telev?zi? hat?sa a v?zkrist?lyokra:

A Mikrohull?m? s?t? hat?sa:

~ Van-e a v?znek ?zenete? Az ima hatalma l?that?v? v?lik?

 

 

 

 

Tudom?nyosan igazolhat?-e Masaru Emoto v?zkrist?lyokkal v?gzett k?s?rlete, amely szerint a negat?v ?s a pozit?v dolgokra m?shogy fagy meg a v?z?"

 


Masaru Emoto az ember ment?lis ?s emocion?lis ?llapota valamint a j?gkrist?lyok k?pz?d?se k?z?tt t?telez f?l szoros ?sszef?gg?st, ?s azt ?ll?tja, az emberi gondolatok, a zene, de az ?rott sz? is egy?rtelm? befoly?st gyakorol a krist?lyk?pz?d?sre. Emoto k?vetkeztet?seit saj?tos k?s?rleti k?zegben k?sz?tett fot?kkal igyekszik al?t?masztani; kiadv?nyai r?v?n vil?gszerte nagy n?pszer?s?gre tett szert, ugyanakkor az elm?let?nek vitathat? pontjaira r?vil?g?t? b?r?latokat elutas?tja. A j?gkrist?lyok a v?zmolekul?k alkotta krist?lyr?csok, amelyek a v?z megfagy?sakor k?pz?dnek, ?s szabad szemmel leggyakrabban h?pelyhek form?j?ban. A szennyez?d?smentes v?z molekul?i tipikusan hatsz?glet? (hexagon?lis) s?k krist?lyokat vagy oszlopokat hoznak l?tre.

Emoto m?dszere ?s eredm?nyei

Emoto kezdetben azt ?ll?totta, hogy a j? min?s?g? v?zben a j?gkrist?lyok sz?p ?s igen ?sszetett r?csszerkezet szerint alakulnak ki, szemben a rossz min?s?g? v?zzel, amelyben nehezebben alakul ki szab?lyos krist?lyszerkezet. K?s?bb a k?l?nb?z? gondolati vagy zenei hat?snak kitett vizet, vagy k?l?nb?z? foly?k, tavak mint?it kezdte vizsg?lni. Emoto meglep? ?sszef?gg?seket v?lt felfedezni a v?z k?zel?ben, annak lefagyaszt?s?t megel?z?en lej?tszott zene ?s a megfagyott v?zkrist?lyok min?s?ge ?s sz?ps?ge k?z?tt. P?ld?ul Beethoven ?t?dik szimf?ni?j?nak lej?tsz?sakor a desztill?lt vizet tartalmaz? minta mikroszk?pos k?p?n j?l ?br?zol?dik a hexagon?lis szerkezet, m?g a heavy metal zene eset?ben szab?lytalan (koncentrikusan szervez?d?) strukt?ra l?that?.

 

 

*

Az al?bbi k?pen a tiszta v?z megfagyott krist?lya l?that?, mely f?nyes, csillog? hatsz?get form?l. De az emberi gondolatokra ?s ?rzelmekre adott v?laszk?nt a v?zkrist?lyok k?l?nb?z? form?kat vehetnek fel.

Ez a cikk Masaru Emoto Jap?nban v?gzett csod?latos munk?j?t mutatja be. Az itt bemutatott f?nyk?peket a "The Messages of Water" (A v?z ?zenetei) c?m? nagyszer? k?nyvb?l vett?k.Ez bizony?tja, hogy gondolataid hatnak a k?rnyez? vil?gra. Bizony?tja?

Emoto a vil?g minden pontj?n kutatja a gondolatok, szavak ?s zene v?zmolekul?kra gyakorolt hat?s?t.

 

*

 

 

A k?pen egy megfagyasztott v?zmint?t l?thatsz, melyet a Jap?n Fudzsivara t?b?l vettek. Mint l?tjuk, a v?znek s?t?t ?s form?tlan, krist?lytalan strukt?r?ja van.

 

*

A pr?ba v?tele ut?n Kato Hoki atya, a Jyuhouin sz?kesegyh?z f?papja egy ?r?ig im?dkozott a t? partj?n. Ezt k?vet?en ?jb?l mint?t vettek a v?zb?l, lefagyasztott?k ?s lef?nyk?pezt?k. Mint a k?pen l?thatod, a v?ltoz?s megd?bbent?. Az el?z? pr?ba ronda massz?ja helyett tiszta, f?nyes-feh?r hatsz?g? krist?lyokat l?tunk.

A v?z olvasni is tud

A zene desztill?lt v?zre kifejtett hat?s?nak vizsg?lata ut?n Emoto azt kezdte vizsg?lni, hogy a v?zkrist?lyok szerkezet?re milyen hat?st gyakorolnak olyan l?tsz?lag irracion?lis t?nyez?k, mint a pap?rra vetett ?zenetek: k?l?nb?z? nyelveken k?sz?netet vagy s?rt?st jelent? kifejez?seket ragasztott a vizet tartalmaz? cs?sz?kre. Fot?i meglep? eredm?nyekr?l tan?skodnak. M?g a "k?sz?n?m" eset?ben szab?lyos krist?lyszerkezetre bukkant, a s?rt? kijelent?sekn?l, megfigyel?se szerint, egy?ltal?n nem alakult ki a hexagon?lis strukt?ra. A fenti felfedez?sein felb?torodva Emoto im?k, ?ld?sok ?s kimondott szavak hat?s?t kezdte vizsg?lni, majd arra a meg?llap?t?sra jutott, hogy a krist?lyk?pz?d?sre ezek is hat?ssal vannak.Forr?s: http://a-viz.blogspot.hu/

EG?SZs?g meg?rz?se ?s visszaszerz?se GONDOLATaiddal...

Tested nagy r?sze (70 - 80% - a) V?Z! A v?z pedig megv?ltozik a gondolatok hat?s?ra!

ALAK?TSD ?T GONDOLATAIDDAL A TESTEDBEN L?V? V?ZKRIST?LYOKAT...

A V?Z - mint intelligens ?l?l?ny...

Biztosan sokat hallott?l, olvast?l arr?l, hogy a v?zkrist?lyok megv?ltoztatj?k alakjukat a k?l?nb?z? gondolatok, szavak, hangok, zen?k, ?rzelmek hat?s?ra...

Bizony?ra sok k?pet is l?tt?l olyan v?zkrist?lyokr?l, melyek k?l?nb?z? form?t vettek fel k?l?nb?z? gondolatok, hangok, ?rzelmek k?zel?ben...

A v?z ?rz?keli ?s r?gz?ti a k?rnyezet?ben t?rt?nteket...

A v?z "hallja" + "l?tja" + "?rzi" ?s "megjegyzi" + "t?rolja" a k?zel?ben elhangz? szavak, mondatok jelent?s?t; a k?zel?ben megjelen? k?pek hangulat?t, ?zenet?t; az elhangz? zene ritmus?t, hangulat?t, jelent?s?t; a k?zel?ben megjelen? gondolatokat ?s ?rz?seket.

Dr. Masauru Emoto az alternat?v gy?gytudom?nyok jap?n doktora "l?that?v? tette a l?thatatlant" - olyan elgondolkodtat? tanulm?nyt mutatott be, aminek folyt?n lefot?zta a v?zkrist?lyokat k?l?nb?z? k?r?lm?nyek k?z?tt.

Dr. Emoto k?s?rleti eredm?nyeit ma b?rki megn?zheti (k?nyvekben, filmen, interneten), b?rki tanulm?nyozhatja a v?zkrist?lyok fot?j?t - ami megmutatja, hogyan reag?l ?s mit r?gz?t a v?z a "szeretet", a "h?la" gondolataira - ?s mit a "h?lye vagy", vagy a "gy?l?llek" gondolat (illetve sok m?s ?zenet) hat?s?ra. Pl.:

te ostoba hat?s?ra

szeretet, h?la hat?s?ra

A k?s?rleti eredm?nyeket megvizsg?lva l?that?, hogy az emberek sz?m?ra SZ?P, J?, KELLEMES, EL?NY?S gondolatok, szavak, k?pek, ?rzelmek... hat?s?ra rendezett, harmonikus (=EG?SZet, EGYs?get, sz?ps?get t?kr?z?) alakzatba rendez?dnek a v?z krist?lyai...

...m?g a gonosz, rossz, f?lelmetes gondolat; b?nt?, zajos, kellemetlen zene ?s ilyen ?rz?s hat?s?ra cs?nya, hom?lyos, zavaros alakzatot vesznek fel.

 

~ Alak?tsd ?t gondolataiddal a testedben l?v? v?zkrist?lyokat ?s MEGV?LTOZIK AZ ?LETED!~

 

Ha a gondolatoknak, szavaknak, k?peknek ilyen hat?sa van a v?zre - ?gy a fizikai testedre is, hiszen tested 70-80%-ban v?zb?l ?ll - akkor ezt nagyon egyszer?en tudod alkalmazni EG?SZs?ged, gazdags?god, sikered, boldogs?god, ?r?m?d, nyugalmad, b?lcsess?ged, tudatoss?god, szabads?god, k?nnyed ?leted... megval?s?t?s?ra ?s meg?rz?s?re.

Ez nagyon el?ny?s - de ?pp egyszer?s?ge miatt v?lhat h?tr?nny? is. Belegondolt?l m?r, hogy nap, mint nap milyen szavak, k?pek, gondolatok vesznek T?ged k?r?l?

Mit l?tsz/hallasz/mondasz/gondolsz otthon - ?s mit a munkahelyeden?

Mit l?tsz/hallasz/mondasz/gondolsz utaz?said - bev?s?rl?said - sz?rakoz?sod - pihen?sed sor?n?

Azt, amit szeretn?l? Azt, amire v?gysz?

Milyen gondolataid/szavaid vannak nap, mint nap? Vid?man, ?r?mmel ?bredsz? Szeretsz munk?ba menni? Szeretsz este hazamenni a csal?dodhoz? Szereted reggeli/napk?zbeni/esti tev?kenys?geid? Szereted az ?leted? Szereted az embereket, akikkel id?t t?ltesz?...

Ha igen, akkor ezzel ilyen v?zkrist?lyokat teremtesz testedben...

...vagy eg?sz nap bosszankodsz, zs?rt?l?dsz, szitkoz?dsz, b?natos vagy, agg?dsz, ?t?lkezel, b?r?lsz, f?lsz? Hallgatod a h?reket (meg?lt?k, t?nkrement, felrobbant, v?ls?goss? v?lt, balesetet szenvedett, vesztes?ges lett, elt?nt, meghalt, lezuhant ...stb...)? Bosszantanak azok az emberek, akikkel id?t t?ltesz?...

Ha igen, akkor ezzel ilyen v?zkrist?lyokat teremtesz testedben...

Olyan szavakat mondj/hallgass, amit szeretn?l ?letedben!

Olyan gondolatokat gondolj=arr?l ?br?ndozz, k?pzel?dj, amit szeretn?l!

Olyan k?peket n?zz, amire v?gysz!

Olyan ?rzelmeket ?rezz - vagy olyanokr?l gondolkodj/?br?ndozz, amit meg akarsz val?s?tani ?letedben!

Seg?ts?g; ?tletek a meger?s?t?sekhez, az el?ny?s gondolatokhoz:

 • Szeretem magam!

 • Elfogadom a szeretetet, az elismer?st!

 • M?lt? vagyok a gazdags?gra! J?r nekem a sok p?nz!

 • K?nnyen megbocs?tok magamnak ?s m?soknak!

 • Elengedek minden f?jdalmat, minden s?relmet! Szabad vagyok!

 • Eg?szs?ges vagyok! Sz?p vagyok! B?lcs vagyok!

 • Boldog vagyok - ?s ez j?r nekem!

 • ?r?mteliek napjaim!

 • Olyan emberekkel tal?lkozom, akik szeretnek, akiket szeretek!

 • Sikeres vagyok!

 • K?nnyen megtanulok mindent, amire sz?ks?gem van, amit szeretn?k!

 • ...stb... ...stb... ...minden m?s, amit szeretn?l, ami fontos Neked...

Ezek a szavak, gondolatok, ?rzelmek ?talak?tj?k a testedben l?v? v?zkrist?lyokat - ez?ltal tested sz?p, harmonikus, EG?SZs?ges, energikus lesz...

...de nemcsak a testedben van v?z, hanem a T?ged k?r?lvev? L?tez?sben mindenhol - pl. a k?r?l?tted l?v? leveg?ben is...

Teh?t a szavaid, gondolataid, ?rzelmeid nemcsak a testedben l?v? v?zkrist?lyokat alak?tj?k ?t, hanem a k?r?l?tted l?v? leveg?t=azt a teret, melyben ?lsz...

Ha T?ged egy olyan t?r vesz k?rbe, amit szeretsz, akkor j?l ?rzed Magad, b?rhol is vagy...

...mell?khat?s: a v?zkrist?lyok automatikusan hasonl? szerkezet? v?zkrist?lyokat vonzanak magukhoz - ?gy "Neked dolgoznak". Bevonzz?k ?letedbe azokat az embereket, lehet?s?geket, helyzeteket, akik hasonl? szerkezet? v?zkrist?lyokkal rendelkeznek - ?gy ?pp olyan embereket, helyzeteket hoznak napjaidba, akiket/amiket Te szeretsz, akikkel/ahol Te j?l ?rzed Magad.

 

A v?ltoztat?s els? l?p?s ...

 

 

Vedd ?szre, tudatos?tsd Magadban, hogy milyen k?pek + szavak + hangok + ?rz?sek + gondolatok vesznek k?rbe T?ged - ?s azt is, hogy miket ?ramoltatsz ki Te saj?t magadb?l! (?rdemes le?rnod ezeket ?gy, hogy v?gig gondolod egy napodat - ?s id?rendben fel?rod, mit l?tsz, hallasz, gondolsz, ?rzel...)

Ha m?r tudod, hogy mi van most az ?letedben - akkor v?logasd sz?t, aszerint, hogy mi az, ami tetszik Neked ?s mi az, ami nem.

Ami tetszik, tartsd meg. (?rdemes ezt k?l?n lapra le?rnod)

Ami nem tetszik, arra ezen t?l ne ford?ts id?t, energi?t - hanem azt az id?t, amit eddig vel?k t?lt?tt?l, ford?tsd arra, amit szeretn?l.

Tervezd el (?rd le), hogy mi az, amit akarsz a nem tetsz? dolgok, gondolatok, szavak, hangok, k?pek, ?rz?sek helyett. Ezek lesznek a helyettes?t? inform?ci?k. (nevezz?k INFORM?CI?K ?sszefoglal? n?ven a gondolatokat + k?peket + ?rz?seket + szavakat + hangokat...)

 

A v?ltoztat?s m?sodik l?p?se...

 

?ll?tsd szolg?latodba a testedben - ?s k?rnyezetedben - l?v? v?zkrist?lyokat ?s ?k megteremtik sz?modra a v?gyott EG?SZs?ges, BOLDOG, sikeres, gazdag, k?nyelmes, szabad ?letet - azaz mindazt, amire v?gysz!

Ami tetszik az eddigi gondolataidb?l, tartsd meg; gondold tov?bbra is ugyan?gy - a t?bbi id?t pedig t?ltsd ki a helyettes?t? INFORM?CI?Kkal - a nem k?v?nt gondolatokat helyettes?t? inform?ci?kkal.

Minden nap sz?nj figyelmet ?s id?t erre!!!

...egyre t?bb id?t - eg?szen addig, m?g a nem k?v?nt gondolatok, szavak, ?rzelmek teljesen elt?nnek ?letedb?l, vagy olyan minim?lisra cs?kkennek, hogy az el?ny?s inform?ci?k mellett "labd?ba se r?ghatnak"...

Ha ?szreveszed, hogy olyan gondolatod, szavad, ?rzelmed van, amit nem szeretn?d, hogy megjelenjen ?letedben, ne bosszankodj miatta!...

...de a lehet? leghamarabb ford?ts figyelmet legal?bb ugyanannyi ideig - vagy tov?bb - az ? ellent?tp?rj?ra, azaz arra, amire v?gysz...

...ezzel semleges?theted a nem k?v?nt inform?ci?kat. Ha bosszankodsz, akkor azt is semleges?tened kell...

Ha van Reikid, jusson eszedbe haszn?lni!!!

A Reikivel ki tudsz t?r?lni a v?zb?l minden alacsony szint? rezg?st, minden el?nytelen hat?st + fel tudod t?lteni a szeretet, a harm?nia, az eg?szs?g inform?ci?j?val...

Teh?t ha j?l j?nne egy kis seg?ts?g, egy kis "er?s?t?s" mert a gondolataidat m?g nem tudod t?k?letesen uralni, (n?ha van olyan gondolatod, aminek nem szeretn?d az eredm?ny?t), (...?s az is el?fordul, hogy olyan k?rnyezetben vagy, ahol m?sok gondolatai nem k?v?natosak sz?modra), akkor haszn?ld b?tran a Reikit. A Reiki b?rmilyen gondolat jelenl?t?ben is megtiszt?tja ?s el?ny?s + kellemes inform?ci?val t?lti meg a v?zkrist?lyokat...

A V?Z "olvasni" is tud...

T?bb k?s?rletet v?geztek ?gy, hogy egy ?veg ed?nyre r??rtak egy el?ny?s, kellemes sz?t - pl. azt a sz?t, hogy "szeretlek" - egy m?sikra egy el?nytelen, kellemetlen sz?t, kifejez?st - pl. azt, hogy "te h?lye". Megt?lt?tt?k mindkett?t v?zzel. Egym?s mell? tett?k a 2 ed?nyt ?s v?rtak...

...v?rtak, ?s ahogy teltek a napok, egyre l?tv?nyosabb lett a k?l?nbs?g. A "szeretlek"-et olvas? v?z krist?lytiszta ?s ihat? volt napokon (heteken) ?t, m?g a "te h?lye"-t olvas? v?z n?h?ny nap m?lva zavaross? ?s ihatatlann? v?lt...

Teh?t: ezt is haszn?lhatod ?letmin?s?ged, ?letk?r?lm?nyeid megv?ltoztat?s?ra - ?s javasoljuk, hogy haszn?ld is!

Javaslatunk, hogy ?rd r? a poharadra, kancs?dra, vizes flakonodra azt a sz?t, amit szeretn?l (szeretet, boldogs?g, siker, gazdags?g, b?ke, eg?szs?g, harm?nia...) - ?s mindig az abban l?v? vizet idd. Ezek a "harmonikus, sz?p, eg?szs?ges" v?zkrist?lyok ?tprogramozz?k a testedben l?v? t?bbi v?zkrist?lyt - ?gy r?vid id? alatt tested minden sejtje az "eg?szs?g" programja szerint fog m?k?dni. M?g hat?konyabb, ha v?ziv?s k?zben ugyanarra gondolsz, mint amit r??rt?l a vizes ed?nyedre.

Nemcsak a vizes ed?nyedre ?rdemes r??rnod, hanem minden v?zcsap k?zel?be ?s minden t?rbe is mindazt, amit szeretn?l. Ha nem akarod, hogy m?s emberek l?ss?k, akkor is tudsz olyan feliratokat, k?peket elhelyezni a f?rd?szob?dban, konyh?dban, nappalidban, h?l?szob?dban, amire v?gysz, amit meg akarsz teremteni ?letedben. Szekr?nyajt? bels? fel?re, polc m?g?, mosd? - mosogat? alj?ra, ...stb...

Term?szetesen fel?rhatod m?s emberek sz?m?ra l?that?an is - ?gy m?g er?teljesebb a hat?s.

 
~ V?zkrist?ly ~

~ Hope ~

~ Vivaldi N?gy ?vszak ~

~ Kar?csonyi Krist?ly ~

~ K?sz?n?m ~

~ Delfinhang ~

~ Sakura ~

                          Forr?s: http://a-viz.blogspot.hu/

---
vissza az elejére