A Smart Home ? Intelligens otthon megval?s?t?sa most m?r az ?tlag h?ztart?sok r?sz?re is el?rhet?! ? 2. r?sz Az intelligens otthonok hajnala

Megjelen?s: 2014.02.05., 11:28   Utols? m?dos?t?s: 2014.02.05., 11:30

Cikk?nk els? r?sz?ben igyekezt?nk beavatni az olvas?kat, hogy mit?l intelligens egy otthon. Most pedig megpr?b?ljuk kielemezni, hogy val?ban jelenthet-e perspekt?v?t a most ?p?tkez?k ?s fel?j?t?k sz?m?ra a Smart Home koncepci?, illetve t?nylegesen v?rhat?-e a Smart Home piac robban?sszer? b?v?l?se - mint ahogy azt Kocsis Zolt?n a Loxvill ?p?letautomatiz?l?s ?sszer?en Kft. ?gyvezet?je ?ll?tja.

Hogyan gondolkodhatnak elt?r?en az emberek a Smart Home koncepci?r?l a k?l?nb?z? f?ldr?szeken?

Visszat?rve el?z? cikk?nk k?rd?s?hez, szinte mindegyik kontinensen elt?r?en viszonyulnak az intelligens ?p?letek ?ltal?nos v?zi?j?hoz. De ez igaz?b?l csak a v?geredm?nyben, azaz az intelligens ?p?letek ?sszetetts?g?ben t?kr?z?dik.

Amerik?ban az intelligens otthonok ink?bb a csili-villi hat?s el?r?s?re szolg?lnak. Az ?zsiai fejlett inform?ci?technol?gi?ban, az eg?sz r?szletekbe men? h?ztart?si eszk?z?k vez?rl?se tartozik az intelligens otthon gondolat?ba. M?g Eur?p?ban, tapasztalatunk szerint a hat?kony energiafelhaszn?l?s ker?l el?t?rbe. Nemsok?ra m?r az elektromos aut?k is bekapcsol?dnak intelligens otthonunkba ?s az ?ramh?l?zat koncepci?ja (smart grid) ter?n is v?rhat?k v?ltoz?sok.

KI ?P?T MA ITTHON INTELLIGENS OTTHONT?

Tapasztalatunk szerint egyel?re a luxus illetve magasabb komfortfokozat? h?zak, lak?sok tulajdonosai ?p?tenek be smart home automatik?t otthonukba, ellenben c?g?nkn?l egyre t?bben ?rdekl?dnek kev?sb? ?sszetett ink?bb a k?lts?ghat?konys?got el?t?rbe helyez? rendszerek kialak?t?sa ir?nt. Ezen gazdas?gos rendszerek kialak?t?sa (automatika + munkad?j) ?tlagosan 600 ezer forint k?r?li ?sszegb?l val?s?that? meg, szemben a nagyon ?sszetett ?s munkaig?nyes luxuslak?sok, h?zak ak?r 10 milli? forintos kialak?t?si ?r?val szemben. Az egyszer? rendszerek eset?ben ?ltal?ban a f?t?s, n?h?ny vil?g?t?si k?r ?s a red?ny, esetleg a riaszt? vez?rl?se szokott az ig?ny lenni. Teh?t, a luxus otthonok eset?ben az intelligens technol?gia k?vetelm?ny, m?g az ?tlagos otthonok eset?ben m?r megfizethet? lehet?s?g.

MI?RT LEHET PERSPEKT?VA A SMART HOME?

A Smart Home koncepci?t villanyszerel?s oldalr?l cikk?nk els? r?sz?ben m?r ?ttekintett?k, hiszen ez az alapja az intelligens otthonoknak. Gyenge?ram oldalr?l ugyan a j?val nagyobb anyagi r?ford?t?st ig?nyl? vezet?k n?lk?li eszk?z?kkel kiv?lthat? a k?belez?s, de a hat?konys?ghoz az er?s?ram? szerel?s kialak?t?sa is fontos.

Maga a h?l?zatunk ki?p?t?se nem jelent l?nyeges k?lts?gemelked?st, a hagyom?nyos er?s?ram? villanyszerel?shez k?pest (ahol a kapcsol?khoz az er?s?ram? vezet?ket szak?tja meg), amelyet bizonyos ?rz?kel?k ?nmag?ban megt?r?thetnek megfizethet?s?g?kkel, ugyanis az ?ltalunk szerelt rendszerhez nincs sz?ks?g dr?ga termoszt?tra vagy kezel?eszk?z?kre.

T?bb esetben az adott eszk?z automatik?j?t is kiv?lthatja maga az intelligens otthon vez?rl?se, teh?t nem kell azt megv?s?rolni (pl.: kaz?nok eset?n). Ez?ltal cs?kkenthet?ek a beruh?z?s k?lts?gei ?s haladhatunk bizonyos esetekben l?p?sr?l l?p?sre is, azaz k?s?bb b?v?tj?k intelligens otthonunk funkci?it. A l?nyeg ha m?r fel?j?tunk, akkor a k?belez?s megt?rt?njen, azokhoz a pontokhoz amit vez?relni akarunk.

N?zz?k meg a Smart Home rendszer tov?bbi el?nyeit, amelyek megtakar?t?st eredm?nyezhetnek a sz?munkra, ?gy egy intelligens rendszer eset?ben besz?lhet?nk megt?r?l?sr?l is. Term?szetesen a megt?r?l?s k?rd?se, mindig a megrendel?i ig?nyekt?l f?gg, ez?ltal t?bbf?le megt?r?l?sr?l besz?lhet?nk.

Besz?lhet?nk energia megtakar?t?sr?l, k?nyelmi funkci?kr?l ?s egy?b ?talak?t?si vagy karbantart?si megtakar?t?sr?l. A megt?r?l?sek ideje nagyon sok, jelenleg ismeretlen t?nyez?t?l f?gg, mint p?ld?ul az energia j?v?beni ?ra, a tulajdonos karbantart?si ig?nyei, szok?sai illetve ezek esetleges megv?ltoz?sa, az ingatlan k?s?bbi hasznos?t?sa stb?

AZ INTELLIGENS OTTHONOK EL?NYEI

F?t?s

A legnagyobb energiamegtakar?t?st els?sorban f?t?si (illetve h?t?si) rendszer?nk?n kereszt?l ?rhetj?k el, legyen sz? ak?r hagyom?nyos f?ldg?z alap? vagy alternat?v energi?t felhaszn?l? modern f?t?si rendszerr?l. Egy hagyom?nyosan cirk?val m?k?d? f?t?si rendszer eset?ben nagy megtakar?t?s ?rhet? el a helyis?genk?nti f?t?sszab?lyoz?ssal, de ez ugyan?gy megval?s?that? egy?b rendszerekkel is, ahol h?mennyis?gm?r?k vannak felszerelve. Egy hagyom?nyos rendszer eset?ben egy termoszt?ttal pr?b?ljuk szab?lyozni valamennyi szob?nk h?m?rs?klet?t, ?gy az egyik szob?ban t?lf?t?nk, m?g a m?sik szob?ban ?ppen el?rj?k a k?v?nt h?m?rs?kletet. Ezt a k?rd?sk?rt m?g thermofejekkel sem k?nny? megoldani. Az automatiz?lt f?t?ssel r?ad?sul nem k?telez? minden helyis?g?nket egyszerre f?teni.

Tegy?k fel, hogy termoszt?tunkon automatikus program van be?ll?tva, de a bekapcsol?s id?pontj?hoz k?pest k?s?bb megy?nk haza. Ezt az alapbe?ll?t?st b?rmikor megv?ltoztathatjuk t?volr?l ?s szab?lyozhatjuk, hogy az aktu?lis haza?rkez?s?nk idej?re legyen bef?tve a lak?s ?s ne f?ts?n feleslegesen hamarabb. Ez ford?tva is igaz, a f?t?s?nket le?ll?thatjuk t?volr?l, ha esz?nkbe jut, hogy bekapcsolva maradt. Komfort oldal?r?l n?zve pedig addigra f?tj?k be h?tv?gi h?zunkat a k?v?nt h?m?rs?kletre, amikorra oda?r?nk.

?ramfelhaszn?l?s

A f?ny ?s energiaforr?saink automatikus vagy ak?r t?volr?l ir?ny?that? kapcsol?si lehet?s?g?vel elektromos energi?t takar?thatunk meg. H?nyszor ?rkez?nk arra haza, hogy felkapcsolva maradt egy villany, vagy h?nyszor hagyjuk bedugva t?lt?inket, stand by m?dban k?sz?l?keinket. Ezek mind mind energi?t fogyasztanak, amelyeket ak?r automatikasan lekapcsolhat rendszer?nk vagy t?volr?l mi is megtehetj?k.

Alternat?v energiafelhaszn?l?s

Ak?r h?szivatty?t, napkollektort, napelemet vagy egy?b alternat?v energi?t hasznos?t? h?zunkban sz?ks?g van ezen energiaforr?sok levez?rl?s?re. Az alternat?v energi?val h?mennyis?get vagy elektromos ?ramot tudunk el??ll?tani, ?gy ezen ?p?letekbe a legt?bb esetben m?r g?zbek?t?s nem is t?rt?nik.

Alternat?v energiaforr?sok vez?rl?se egy ?sszetett k?rd?sk?r, amelyet egy intelligens automatika meg tud oldani ?s ?gy hat?konyabban tudja ezen energi?kat felhaszn?lni.

Balesetek elker?l?se

Egy intelligens otthon feladata lehet a balesetek elker?l?se is. Ez lehet t?zeset vagy m?rgez?s megel?z?se. Ha p?ld?ul a konyh?ban v?letlen?l a t?zhelyen felejtett?nk valamit ?s fenn?ll a balesetvesz?ly, akkor intelligens vez?rl?s?nk kikapcsolhatja a t?zhelyet, magasabb fokra ?ll?thatja a szell?ztet? rendszert, kinyithatja ablakunkat ?s ?rtes?thet minket vagy a t?vfel?gyeletet is. Ugyanezt meg tudja tenni sz?nmonoxid ?rz?kel?se vagy egy?b leveg?tlens?g eset?n ?gy, hogy k?zben ak?r bekapcsolja audi?eszk?zeinket, h?zunk szir?n?j?t stb.. ?gy rendszer?nk megmentheti az ?let?nket a jelent?s k?rok elker?l?se mellett.

?p?letkarbantart?i fel?gyelet ? t?voli menedzsment

?p?let?nk m?rheti a fogyaszt?sunkat illetve ak?r az egyes ?r?k lekapcsol?s?ra vagy v?z elz?r?s?ra is k?pes. V?zelfoly?s ?szlel?se (a val? ?lett?l elt?r? fogyaszt?s) eset?n rendszer?nk figyelmeztet ?s le is ?ll?thatja a v?zszolg?ltat?st. ?p?let?nk egy?b ?szlelhet? meghib?sod?sa eset?n szint?n figyelmeztetheti tulajdonos?t vagy karbantart?j?t.

Az adatok alapj?n k?nnyebben meg?llap?that? ?p?let?nk probl?m?ja, illetve sz?ks?g eset?n kisz?ll?s n?lk?l is megoldhatunk hib?kat, ?tprogramozhatjuk a rendszert. ?gy a kisz?ll?s vagy s?rg?ss?gi kisz?ll?s d?ja ?s a szakemberre v?rakoz?s is elker?lhet?.

Vari?lhat?s?g

M?shova kellett volna tenni egy villanykapcsol?t? Nem j?k az el?re kital?lt funkci?k? B?v?teni szeretn?k ?p?let?nk intelligencia szintj?t? B?v?l a csal?d? Eladn? a h?z?t?

Nem probl?ma, bont?s n?lk?l v?ltoztathat?ak otthonunk kapcsol?inak funkci?i vagy tov?bbi ?rz?kel?ket tehet?nk be, mindezt bont?si k?lts?gek ?s vezet?kez?s n?lk?l. Jelent?s megtakar?t?st illetve szabads?got jelenthet ?p?let?nk funkci?j?nak vari?lhat?s?ga!

A Smart Home alkalmazkodik a j?v?h?z

A technol?gia nagyon gyorsan fejl?dik. P?r ?ve m?g csak kevesen gondolt?k, hogy az okostelefonok megh?d?tj?k a vil?got. Ugyanez a helyzet el??llhat ?p?let?nkn?l is. Modernebb energiaforr?sok, ?j eszk?z?k, intelligens h?ztart?si g?pek, elektromos aut? t?lt?se, ?j ?p?t?ipari el??r?sok, stb.. Mindezeket a k?s?bbiekben intelligens rendszer?nk lecser?l?se n?lk?l integr?lhatjuk intelligens otthonunkba. K?vetkez?sk?ppen intelligens otthonunk kialak?t?sa sor?n soha nem dobunk ki p?nzt az ablakon, mivel ny?lts?ga ?s f?ggetlens?ge miatt rendszer?nk nem tud elavulni.

Jogszab?lyi k?vetelm?nyek

Hamarosan az ?j h?zak, lak?parkok ?p?t?se eset?n szigorodnak az energetikai norm?k. Ezek az ?p?letek megfelel? vez?rl?s n?lk?l nem lesznek k?pesek megfelelni az energetikai k?vetelm?nyeknek, illetve nem egys?ges vez?rl?s?k ront azok hat?konys?g?n. Igazi passz?vh?zak pedig elk?pzelhetetlenek intelligens vez?rl?si rendszer n?lk?l.

Bel?that? id?n bel?l meg lesz hat?rozva, hogy az energiafelhaszn?l?sunk mekkora r?sz?nek kell a k?rny?ken el??ll?tott energi?b?l sz?rmaznia ?s ez?rt j?nnek a decentraliz?lt smart grid h?l?zatok, amelyek a fogyaszt?i szok?sok felismer?se mellett lehet?v? teszik az alternat?v energiatermel?s fogyaszt?sba t?rt?n? hat?konyabb bevon?s?t, amelyhez ?gy otthonunk m?g hat?konyabban alkalmazkodhat.

Ingatlan ?rt?kn?vel?s

Az ?j gener?ci?s intelligens ?p?letvez?rl?sek nem r?g?ta vannak jelen a piacon, ez?rt jelenleg elhanyagolhat? az intelligens h?zak piaca. A r?gi vez?rl?si rendszerek programoz?sa sokszor m?dfelett komplik?lt ?s ez?rt ink?bb otthonunk mindennapi haszn?lat?t nehez?ti meg.

Gyakorlati tapasztalatunk alapj?n megjelent az a v?s?rl?i r?teg, aki tudatosan szeretne intelligens otthont, ez?rt elad?sa is k?nnyebb ezeknek az ?p?leteknek, mind k?nyelmi funkci?ik, mind alacsonyabb ?zemeltet?si k?lts?geik miatt.

KONKL?ZI? A TAPASZTALATOK ALAPJ?N

Napr?l napra n? az intelligens ?p?letek ir?nti ig?ny ?s nemcsak Budapesten. A tudatos ?p?tkez?s, az energiatudatoss?g, ?letvitel?nk k?nny? kezelhet?s?ge (ak?rcsak az Apple term?keinek koncepci?ja), az alkalmazkod?k?pess?g el?t?rbe ker?lt.

Az intelligens vez?rl?s ir?nti megkeres?seink 2/3-?t a lakoss?gi ?rdekl?d?sek teszik ki a c?ges megkeres?sekkel szemben, de azt tapasztaljuk, hogy ?j?p?t?s? t?rsash?zi lak?sok szint?n kiemelt figyelemmel illetik az intelligens ?p?letvez?rl?st. ?gy l?tjuk, m?r az el?k?sz?t?se zajlik annak, hogy a k?s?bbiekben intelligens automatik?k ker?ljenek be az egyes lak?sokba, amelyre az ?p?ttet?k alapcsomagokat ?s extracsomagokat alak?tanak ki.

Elmondhatjuk, hogy a k?vetkez? ?vek ?j ?p?tkez?sei, fel?j?t?sai az intelligens otthonok, intelligens ?p?letek korszak?t hozz?k magukkal, amelyeket a kil?t?sba helyezett energetikai p?ly?zatok ?s t?mogat?sok is kifejezetten ?szt?n?zni fognak.

A Loxvill ?p?letautomatiz?l?s ?sszer?en Kft. a Smart Home ? ?Intelligens otthon koncepci?? elk?telezett szak?rt?je. Alap?t?inak kifejezett elv?r?sa, hogy akik intelligens otthonok ?p?t?s?be, fel?j?t?s?ba v?gj?k a fejsz?j?ket ne csak l?tszatmegold?sokat kapjanak a v?g?n, hanem ?sszer? k?lts?gvet?s mellett, hasznos ?s intelligens funkci?kkal megval?s?tott, igaz?n ?lhet?, praktikus ?s szem?lyre szabott otthont, irod?t.


C?MK?K:
 

---
vissza az elejére