Rengetegen k?rdeztek t?l?nk olyan alapfogalmakat, mint p?ld?ul: mi az eg?, mi a tudat, a tudatalatti stb. Ez?rt a legt?bbj?ket, itt, bejegyz?s form?j?ban is ?sszeszedt?k, ?gy mindenki k?nnyen hozz?f?rhet . Mindegyiket a lelk?nk adta ?t vagy a Mindens?g Tud?st?r?b?l (Akasha) k?rt?k le. Ez a sz?t?r folyamatosan b?v?l, t?bb esetben is ellentmond k?l?nb?z? n?zeteknek ?s te?ri?knak.


 
L?LEK: A l?lek az, aki a Teremt?t?l sz?rmazik, ? rendelkezik a k?pess?gekkel (teh?t minden emberre ez elmondhat?, nincsenek kiv?lts?gosak!), ?s egyben a legszeretetteljesebb, legb?lcsebb l?nyr?sz?nk. ? az, aki id?r?l id?re lesz?letik az?rt, hogy tanuljon, hogy a karma seg?ts?g?vel meg?rtse a szeretet mibenl?t?t ?s val?s erej?t, valamint az?rt, hogy megismerje ?nval?j?t. K?pes arra, hogy betekint?st nyerjen a Mindens?g Tud?st?r?ba, teh?t b?rmit le tud k?rni mindenr?l, b?rmilyen k?rd?sre v?laszt tud kapni. A fejl?d?s?nek v?gs? c?lja pedig egyes?lni a Teremt?vel.
 
A l?lek mindent tud teh?t, de sz?ks?ge van arra, hogy lesz?lessen ?s tapasztaljon, v?gig kell vinnie inkarn?l?dva ezt a fejl?d?si folyamatot. 


TUDAT: Az elme az maga a tudat, teh?t nevezhetj?k ?gy is ?gy is, a gondolatok helye. Az elme r?sze pedig az eg?, az ?nk?p. Az elme mindig ?j, minden ?let?nkben ?j, azokb?l a meg?l?sekb?l alakul ki, amit gyermekkort?l kezdve tapasztalunk, a k?rnyezeti hat?sokat is bele?rtve (de hagyhat lenyomatot a l?lekben maga az eg?). Mivel itt el?g sok a negat?v meg?l?s ezen a bolyg?n, ?gy az elme is ?ltal?ban negat?v (ritka akinek pozit?v). Az emberek d?nt? t?bbs?ge ford?tva gondolkozik, nem a helyes ir?nyt k?veti, nem a szeretet rezg?sei j?rj?k azt ?t, hanem ford?tva, a gondolatokat a probl?m?k t?ltik meg a c?lok helyett, ?gy k?telyekkel telve, f?lelemmel gondolkoznak ?s d?ntenek. Ez?rt ?rdemes a bels? meg?rz?seket, vagyis a l?lek tan?cs?t k?vetni.
 

EG?: Nem m?s, mint a tudat egy r?sze, az azon bel?l elhelyezked? ?nk?p. Csak ?s kiz?r?lag az ?n?s ?rdekek vez?rlik, hogy mag?nak az ?nnek b?rmilyen ter?leten bel?l vagy ak?r minden ter?leten, min?l jobb ?s jobb legyen. Val?j?ban egy akad?ly, melynek folyamatos gyeng?t?se a szeretetteljess?g ir?ny?ba vezet. Term?szetesen nem hi?ba l?tezik az eg? sem, fejleszt? hat?s?, de a fejl?d?s ?tja a szeretetteljess?g, ez pedig a l?lekb?l fakad, ?t kell k?vetn?nk.
 

TUDATALATTI: A l?lek r?sze, melyet val?j?ban a tudat is hordozza elrejtve mag?ban. Itt t?roljuk el?z? ?leteinket, de ak?r el?z? ?letekb?l ?thozott f?lelmeinket is, vagy az ?letek folyam?n felfejlesztett (nem l?lekb?l ered?) k?pess?geket, amit jelen ?let?nkben tehets?gnek nevez?nk.
 

?TERTEST: M?s n?ven energiatest. Minden ember rendelkezik vele, ?s a pontos m?sa a fizikai test?nknek, csak nem a fizikai s?kon ?rhet? el. Mindent megmutat, ami ?ppen zajlik a fizikai testben, s?t itt indul meg els?sorban minden elv?ltoz?s (betegs?g), ez?ltal sokkal hamarabb ?szrevehet?ek a betegs?gek kialakul?sai, mint a fizikai testben. 

AKASHA-KR?NIKA: M?s n?ven a Mindens?g Tud?st?ra, amely mindent t?rol ak?r egy l?lekr?l van sz?, ak?r az eg?sz Univerzum, ak?r az eg?sz vil?gmindens?g  k?rd?seir?l. Mindent ?tad, ami volt, van, (lesz). Betekint?s?be csak egy bizonyos spiritu?lis szint felett van lehet?s?g.
 
 
ELEMENT?LOK: Gondolati energial?nyek. Ha valamire sokszor gondolunk, ?s ?rzelmeket is visz?nk bele, akkor element?lokat alkotunk. A kiindul? gondolat polarit?sa hat?rozza meg az element?l polarit?s?t is, mivel minden gondolat (bele?rtve ?ket is) visszat?r hozz?nk el?bb-ut?bb, ez?rt nagyon fontos pozit?van gondolkodnunk. Egy ember rengeteg ilyen element?lt alkot ?lete folyam?n, ?s sajnos tov?bb is vihetj?k ?ket k?vetkez? ?leteinkre, ez akkor probl?ma, ha negat?v polarit?s?. B?vebben olvashattok r?luk, a gondolatok, mint energial?nyek bejegyz?sben.
 

SZELLEM: Sokan a test-l?lek-szellem h?rmasr?l besz?lnek, mikor egy ember fel?p?t?s?re gondolnak. Pedig a szellem (legal?bbis abban az ?rtelemben v?ve, ahogy a legt?bben haszn?lj?k) a l?lekhez szorosan tartozik, ez?rt mi nem eml?tj?k ?t k?l?n. Az elme, ami viszont nagyon fontos r?sze m?g az embernek, hi?nyzik ebb?l a h?rmasb?l, ez?rt helytelen csak a fenti h?rom l?nyr?szt eml?teni, mikor a fel?p?t?sr?l esik sz?. Sokkal helyesebb szem?lyis?gnek (tudatoss?gnak) nevezni, mely a l?lekkel egy?tt ?letr?l ?letre fejl?dik. 
 
 
KARMA: Maga a l?lekfejl?d?s. L?tezik egy nagyon b?lcs t?rv?nye, ez az ok-okozati t?rv?ny, de ez csup?n egy r?sze. Vagyis mindennek, amit tesz?nk vagy gondolunk, k?vetkezm?nye van. Mindennel szembes?ln?nk kell, csak valamikor ezeket a k?vetkezm?nyeket ?vekkel k?s?bb, vagy ak?r ?letekkel k?s?bb kapjuk vissza. Nem b?ntet, hanem a szeretetre tan?t, megtan?tja a tan?t?sai ?ltal, hogy mi a szeretetnek megfelel? ?s mi a vele ellent?tes. Ha negat?van cseleksz?nk, negat?v k?vetkezm?nyeket kapunk, ha a szeretetnek megfelel?en, akkor pozit?vakat. Soha senki felett nem huny szemet. Minden gondolat, minden cselekedet energi?t teremt, ezek az energi?k pedig mindig visszat?rnek teremt?j?kh?z b?rmilyen is polarit?suk, ebb?l kifoly?lag hol kedvez?tlen, hol pedig kellemes meg?l?seket okoznak. szeretettel:

Carmelian & Cedamusel?rhet?s?g:

carmelian14@gmail.com
cedamusmelin@gmail.com
facebook:
Carmelian Spiritu?lis Gy?gy?t?
Melin Cedamus

---
vissza az elejére