A hal?lk?zeli ?lm?ny

R?szlet Dr. Lee Worth Bailey ?s Jenny Yates A hal?lk?zeli ?lm?ny: sz?veggy?jtem?ny (The Near-Death Experience: A Reader) c?m? k?nyv?b?l.


Mellen-Thomas Benedict 1982-ben ?lt ?t hal?lk?zeli ?lm?nyt.(HK?) T?bb mint m?sf?l ?r?n ?t volt halott, miut?n r?kban meghalt. HK?-je sor?n kiemelkedett a test?b?l, ?s bel?pett a f?nybe. Mivel k?v?ncsi volt, hogyan m?k?dik az univerzum, felt?rultak el?tte a l?tez?s t?voli m?lys?gei; s?t m?g ezen is t?lra, az ?srobban?s m?g?tti  ?ress?g?be is eljutott. Tapasztalata sor?n sokat meg?rtett a
reinkarn?ci?r?l is.

Hal?lk?zeli ?lm?ny?b?l tudom?nyos felfedez?seket is vissza tudott hozni. Mellen-Thomas Benedict az?ta a sejtes kommunik?ci? mechanizmusait, valamint az ?let ?s a f?ny kapcsolat?t kutatja. Azt
tal?lta, hogy az ?l? sejtek nagyon gyorsan reag?lnak, ha f?nnyel ingerlik ?ket, ami - t?bbek k?z?tt - nagy sebess?g? gy?gyul?st eredm?nyez. Mellent-Thomas Benedict kutat?, feltal?l? ?s el?ad?; hat
szabadalma van az USA-ban.


1982-ben meghaltam v?g?llapot? r?kban. Oper?lhatatlan volt az ?llapotom, s a kemoter?pia csak ahhoz seg?tett volna hozz?, hogy m?g ink?bb veget?ljak. Azt mondt?k, hat-nyolc h?napom van h?tra. Az 1970-es ?vekben az inform?ci? megsz?llottja voltam, s egyre ink?bb elkeser?tett a nukle?ris kr?zis, az ?kol?giai v?ls?g, ?s ?gy tov?bb. Sz?val, mivel nem spiritu?lis alapon szeml?ltem a vil?got, elkezdtem hinni abban, hogy a term?szet hib?t k?vetett el, ?s hogy val?sz?n?leg r?kos szervezetek vagyunk a bolyg?n. Nem l?ttam m?dot arra, hogy kikeveredj?nk mindazokb?l a probl?m?kb?l, melyeket magunknak ?s a bolyg?nknak teremtett?nk. Minden embert r?knak tekintettem, ?s
pontosan ezt is kaptam. Ez ?lt meg engem. L?gy ?vatos a vil?gn?zeteddel. Vissza?thet, f?leg ha negat?v vil?gn?zetr?l van sz?. Az eny?m s?lyosan negat?v volt. Ez vezetett el a hal?lomhoz.
Mindenf?le alternat?v gy?gym?dot kipr?b?ltam, de nem seg?tett semmi.

Ez?rt azt?n elhat?roztam, hogy Istennel rendezem le az ?gyet. M?g sohasem szembes?ltem Istennel, ?s nem is foglalkoztam vele. Akkoriban nem volt r?m jellemz? a spiritualit?s, de tanulni kezdtem r?la ?s az alternat?v gy?gy?szatr?l. Eld?nt?ttem, hogy mindent elolvasok, amit csak tudok, ?s t?j?koz?dom a t?m?ban, mert nem akartam, hogy meglepet?s ?rjen a m?svil?gon. ?gyhogy k?l?nf?le vall?sokba ?s filoz?fi?kba mer?ltem bele. Mindegyik nagyon ?rdekes volt, ?s rem?nyt
adott arra, hogy van valami a t?lvil?gon.

Ugyanakkor semmif?le eg?szs?g?gyi biztos?t?som nem volt ? sz?nes ?vegablakok fest?s?vel foglalkoz? m?v?szk?nt dolgoztam akkoriban, persze ?nalkalmaz?sban. Mindenf?le biztos?t?s n?lk?l tal?ltam magam szembe az eg?szs?g?ggyel. Nem akartam anyagilag t?nkretenni a csal?domat, ez?rt azt?n eld?nt?ttem, hogy magam kezelem ezt a probl?m?t. Nem voltak ?lland? f?jdalmaim, de olykor elvesztettem az eszm?letem. Oda jutottam, hogy m?r nem is mertem vezetni, s v?g?l
szeretetotthonban k?t?ttem ki. Saj?t ?pol?n?m volt. Nagyon sokat k?sz?nhetek ennek az angyalnak, aki v?gigcsin?lta velem betegs?gem utols? f?zis?t.

K?r?lbel?l tizennyolc h?napig tartott. Nem akartam t?l sok gy?gyszert szedni, mert a lehet? legtudatosabb akartam maradni. De azt?n olyan nagy f?jdalmaim voltak, hogy a f?jdalmon k?v?l m?r nem is volt semmi a tudatomban; ez szerencs?re csak n?h?ny napig tartott ?ltal?ban.

Eml?kszem, ahogy egyik nap 4:30 k?r?l fel?bredtem, ?s egyszer?en tudtam, hogy ez az. Ez az a nap, amikor meghalok. ?gy azt?n felh?vtam n?h?ny bar?tomat, ?s elb?cs?ztam t?l?k. Fel?bresztettem az ?pol?n?met, ?s elmondtam neki is. Meg?llapodtam vele abban, hogy hat ?r?ra mag?ra hagyja majd a holttestemet, mert kor?bban azt olvastam valahol, hogy midenf?le ?rdekes dolog t?rt?nhet, amikor meghal az ember. Visszafek?dtem aludni. A k?vetkez? dolog, amire eml?kszem, az az, hogy
elkezd?d?tt egy tipikus hal?lk?zeli ?lm?ny. Hirtelen teljesen ?ber lettem, ?s fel?lltam, de a testem az ?gyban maradt.

S?t?ts?g vett k?r?l. A testen-k?v?lis?g ?lm?nye m?g ?l?nkebb volt, mint a szokv?nyos tapasztalat. Olyannyira ?l?nk volt, hogy minden szob?t l?ttam a h?zban; l?ttam a h?ztet?t, a h?z k?rny?k?t, ?s m?g a h?z al? is be tudtam n?zni.

Ragyogott a f?ny. Fel? fordultam. Nagyon hasonl?tott arra, ami sok m?s ember hal?lk?zeli ?lm?ny?nek le?r?s?ban is szerepel. Pomp?s volt. ?rz?kelhet?; ?reztem a f?nyt. Vonz?; ?gy akarsz odamenni hozz?, mint ahogy ide?lis anyuk?d vagy apuk?d karjaiba akarn?d vetni magad.

Ahogy a f?ny fel? indultam, intuit?ven tudtam, hogy ha belemegyek, halott leszek.

Ez?rt azt?n, m?g haladtam a f?ny fel?, ?gy sz?ltam: "K?rlek, v?rj egy percet, v?rj egy picit. Gondolkodni akarok err?l; besz?lni szeretn?k veled, miel?tt odamegyek."

Ekkor, legnagyobb meglepet?semre, a teljes ?lm?ny meg?llt. T?nyleg befoly?solhatjuk hal?lk?zeli ?lm?ny?nket. Nem hull?mvas?ton vagyunk. Teh?t a k?r?sem tiszteletben r?szes?lt, ?s besz?lget?sbe mer?ltem a f?nnyel, ami k?l?nf?le alakokat ?lt?tt k?zben; J?zus, Buddha, Krishna, mandal?k, archetipikus k?pek ?s jelek form?j?t vette fel.

Megk?rdeztem a f?nyt: "Mi folyik itt? K?rlek, f?ny, vil?gos?ts fel magadr?l! T?nyleg tudni akarom, mi a helyzet val?j?ban."

Igaz?b?l nem tudom elmondani a pontos szavakat, mert aff?le telep?tia zajlott k?z?tt?nk. A f?ny v?laszolt. A hozz?m tov?bb?tott inform?ci? az volt, hogy a hiteink alak?tj?k azt, hogy milyen visszacsatol?st kapunk a f?ny el?tt. Ha p?ld?ul buddhista vagy, katolikus vagy fundamentalista, a saj?t hitrendszerednek megfelel? visszacsatol?st kapsz. Lehet?s?ged van arra, hogy ezt megvizsg?ld, de a legt?bb ember nem teszi.

Ahogy a f?ny felt?rta mag?t nekem, tudat?ra ?bredtem annak, hogy igaz?b?l ?nmagunk Fels?bb ?nj?nek m?trix?t l?tom. Csak annyit tudok err?l mondani, hogy m?trixsz? v?ltozott, emberi lelkek mandal?j?v?, ?s hogy azt l?ttam, hogy amit a mindannyiunkban benne l?v? Fels?bb ?n?nknek
nevez?nk, nem m?s, mint egy m?trix. Emellett ?tj?r? a Forr?shoz; mindannyian k?zvetlen?l, k?zvetlen tapasztalatk?nt fakadunk a Forr?sb?l. Mindannyiunknak van Fels?bb ?nje vagy l?ny?nek egy olyan r?sze, amit mindl?leknek lehetne nevezni. Legigazabb energiaform?j?ban
t?rulkozott fel sz?momra. Igaz?b?l ?gy tudom csak le?rni, hogy a Fels?bb ?n l?nye legink?bb egy ?tj?r?hoz hasonl?that?. Nem ?gy n?zett ki, de k?zvetlen kapcsolat a Forr?ssal, amivel mindannyian
rendelkez?nk. K?zvetlen?l ?sszekapcsol?dunk a Forr?ssal.

Teh?t a f?ny megmutatta nekem a Fels?bb ?n m?trixot. Teljesen vil?gos lett sz?momra, hogy az ?sszes Fels?bb ?n egyetlen l?nyk?nt kapcsol?dik ?ssze; minden ember egyetlen l?nyk?nt kapcsol?dik ?ssze; val?j?ban ugyanaz a l?ny vagyunk, ugyanazon l?ny k?l?nb?z? aspektusai.
Ez a l?ny nem foglalt ?ll?st egyetlen konkr?t vall?s mellett sem. Ez teh?t az, amit ez a l?ny visszacsatolt fel?m. S ?n emberi lelkek mandal?j?t l?ttam. A legszebb dolog volt, amit valaha is l?ttam.
Belementem, ?s egyszer?en el?rasztott. Olyan volt, mint az ?sszes szeretet, amit az ember valaha is akart. Az a fajta szeretet volt, ami fel?d?t, gy?gy?t, regener?l.

Ahogy megk?rtem a f?nyt, hogy magyar?zzon tov?bb, meg?rtettem, micsoda a Fels?bb ?n m?trix. Van egy r?csozat a bolyg? k?r?l, ahol az ?sszes Fels?bb ?n ?sszekapcsol?dik. Olyan ez, mint egy nagy t?rsas?g; egy ?jabb finom energiaszint k?r?l?tt?nk; a szellemi szint, mondhatn?nk.

Ezut?n, n?h?ny pillanat m?lva, tov?bbi felvil?gos?t?st k?rtem. Igaz?n tudni akartam, hogyan is m?k?dik az univerzum, ?s k?szen ?lltam a k?vetkez? l?p?sre.

?gy sz?ltam: "K?szen ?llok, vigy?l!"

A f?ny ekkor az ?ltalam valaha is l?tott legszebb dologg? v?ltozott:
az ezen a bolyg?n ?l? emberi lelkek mandal?j?v?.

Kor?bban negat?v elk?pzel?sem volt arr?l, ami a bolyg?n zajlik. Amikor megk?rtem a f?nyt, hogy adjon tov?bbi felvil?gos?t?st, azt l?ttam ebben a csod?latos mandal?ban, hogy milyen sz?pek is vagyunk l?nyeg?nket, bens?nket tekintve. A legeslegszebb teremtm?nyek vagyunk mi. Az emberi l?lek, az emberi m?trix, amit egy?tt alkotunk, teljesen fantasztikus, eleg?ns, egzotikus, minden. El sem tudom mondani, mennyire megv?ltozott abban a pillanatban az emberi l?nyekr?l alkotott
v?lem?nyem.

?gy sz?ltam: "?, Istenem, nem tudtam, milyen sz?pek vagyunk!"

B?rmilyen szinten vagy, legyen az magas vagy alacsony; b?rmilyen alakot viselsz, a legszebb teremtm?ny vagy; igen, te.

Elk?pedve ?bredtem r?, hogy egyetlen l?lekben sincs gonoszs?g.

"Hogyan lehets?ges ez?" - k?rdeztem.

Az volt a v?lasz, hogy egyetlen l?lek sem bennerejl?en gonosz. A sz?rny? dolgok, melyek az emberekkel t?rt?nnek, r?b?rhatj?k ?ket arra, hogy gonosz dolgokat k?vessenek el, de a lelk?k nem gonosz. Amire minden ember t?rekszik, s ami fenntartja ?ket, az a szeretet; ezt mondta nekem a f?ny. Ami eltorz?tja az embereket, az a szeretet hi?nya.

Azt hiszem, folytat?dtak a f?nyt?l ?rkez? kinyilatkoztat?sok, majd megk?rdeztem t?le: "Azt jelenti ez, hogy ?dv?z?lni fog az emberis?g?"

Ekkor, mintha spir?lis f?nyek ?z?n?vel harsogna egy trombita, ezt mondta a Nagyszer? F?ny: "Eml?kezz erre, ?s sohase felejtsd el: te ?dv?z?ted, v?ltod ?s gy?gy?tod meg ?nmagad. Mindig is ?gy volt. Mindig is ?gy lesz. M?g a vil?g kezdete el?tt ?gy lett?l teremtve, hogy meglegyen erre a hatalmad."

Ebben a pillanatban m?g t?bb dologra is r??bredtem. R?eszm?ltem arra, hogy M?R ?DV?Z?TVE VAGYUNK, ?s hogy mi ?dv?z?tett?k magunkat, mert ?gy terveztek minket, hogy ?nmagunkat korrig?ljuk, mint ahogy Isten univerzum?nak t?bbi r?sz?t is ?gy tervezt?k. Err?l sz?l a m?sodik
elj?vetel.

Teljes sz?vemmel k?sz?netet mondtam Isten f?ny?nek. Ezekkel az egyszer? szavakkal tudtam csak kifejez?sre juttatni teljes nagyrabecs?l?semet:

"?, ?des Istenem, dr?ga Univerzum, dr?ga Nagyszer? ?n, szeretem az ?letemet!"

?gy t?nt, m?g m?lyebben mag?ba sz?v a f?ny. Olyan volt, mintha teljesen elnyelt volna. A mai napig is le?rhatatlannak tal?lom ezt a szeretet-f?nyt. M?sik birodalomba l?ptem be, ami m?g m?lyebb volt, mint az el?z?, ?s olyan valaminek ?bredtem tudat?ra, ami m?g enn?l is t?bb volt. Hatalmas f?ny?ramlat volt; m?rhetetlen ?s teljes, m?lyen az ?let sz?v?ben. Megk?rdeztem, mi ez.

?gy felelt a f?ny: "Ez az ?LET FOLY?JA. Igy?l ebb?l a manna-v?zb?l sz?ved v?gya szerint!"

?gy is tettem. Ittam bel?le egyszer, azt?n m?g egyszer. Mag?b?l az ?letb?l ittam!
Ekszt?zisba estem.
Ezut?n ?gy sz?lt a f?ny: "Van egy v?gyad."
Mindent tudott r?lam a f?ny, mindent, ami m?lt, jelen ?s j?vend?.
"Igen!" - suttogtam.

Azt k?rtem, hadd l?ssam az univerzum t?bbi r?sz?t is; azt, ami naprendszer?nk?n t?l, s?t az ?sszes emberi ill?zi?n is t?l van. A f?ny ekkor azt mondta nekem, hogy elmehetek az ?ramlattal. Megtettem, ?s ?tsodr?dtam a f?nyen az alag?t v?g?n. Egy sor nagyon l?gy morajl?st ?reztem ?s hallottam. Micsoda sebess?g!

?gy t?nt, hirtelen rak?tak?nt sz?guldok el a bolyg?t?l ezen az ?let?ramlaton. L?ttam, ahogy elsuhan a F?ld. A naprendszer eg?sz pomp?j?val egyetemben els?v?tett mellettem, majd elt?nt.
F?nysebess?gn?l gyorsabban rep?ltem ?t a galaxis centrum?n, ?s m?g t?bb tud?st sz?vtam magamba, ahogy haladtam. Megtudtam, hogy ez a galaxis - az univerzum ?sszes t?bbi galaxis?hoz hasonl?an - az ?LET k?l?nf?le v?ltozataiban bontakozik ki. Sok vil?got l?ttam. A j? h?r az, hogy nem vagyunk egyed?l az univerzumban!

Ahogy ezen a tudati ?ramlaton ?tutaztam a galaxis centrum?n, ?ri?si frakt?l-energiahull?mokk? t?gult az ?ramlat. Magam m?g?tt hagytam a galaxisok szuperhalmazait, ?sszes ?si tud?sukkal egy?tt. El?sz?r azt gondoltam, valahov? tartok; hogy t?nylegesen utazom. De azt?n r??bredtem, hogy az ?ramlat t?gul?s?val egy?tt a saj?t tudatom is kit?gult, hogy mindent mag?ba foglaljon az univerzumban! Az eg?sz teremtett vil?g elhaladt mellettem. Elk?pzelhetetlen csoda volt! Igazi
csod?lkoz? gyermek voltam: csecsem? Csodaorsz?gban!

?gy t?nt, mintha az univerzum ?sszes teremtm?nye elsz?llna mellettem, s egy f?nyfoltban t?nne el. Szinte azonnal megjelent egy m?sodik f?ny. Minden?nnen ?radt, ?s nagyon m?s volt; olyan f?ny, ami m?g az univerzum ?sszes frekvenci?j?n?l is t?bb?l ?llt.

Ism?t b?rsonyos morajl?sokat ?reztem ?s hallottam. Tudatom vagy l?nyem kit?gult, hogy a teljes holografikus univerzumot mag?ba foglalja, ?s m?g ann?l is t?bbet.

Ahogy a m?sodik f?nybe ?rtem, megjelent bennem a tudat, hogy ?pp most emelkedtem fel?l az igazs?gon. Ezekkel a szavakkal tudom a legink?bb megk?zel?teni az ?lm?nyt, de az?rt megpr?b?lom elmagyar?zni. Ahogy a m?sodik f?nybe ?rtem, kit?gul?som t?lterjedt az els? f?nyen. M?lys?ges
mozdulatlans?gban tal?ltam magam, t?l minden nyugalmon. ?R?KK? l?ttam vagy ?szleltem, t?l a v?gtelens?gen. Az ?ress?gben voltam. A teremt?s el?tt voltam; az ?srobban?s el?tt. ?tl?ptem az id? kezdet?n - az els? sz?n - az els? vibr?ci?n. A teremt?s szem?ben voltam. ?gy ?reztem, mintha Isten arc?t ?rinten?m. Nem vall?sos ?rz?s volt. Egyszer?en egy voltam az abszol?t ?lettel ?s tudattal.

Amikor azt mondom, hogy ?r?kk? l?ttam vagy ?szleltem, azt ?rtem ezalatt, hogy az eg?sz teremt?st meg tudtam tapasztalni, amint l?trehozza ?nmag?t. Kezdet ?s v?g n?lk?l val? volt. J? kis tudatt?g?t?
gondolat, nem? A tud?sok egyed?l?ll? esem?nynek tekintik az ?srobban?st, ami az univerzumot teremtette. ?n azt l?ttam, hogy az ?srobban?s csak egyike a v?gtelen sz?m? ?srobban?snak, melyek v?g n?lk?l ?s egyidej?leg teremtenek univerzumokat. Emberi l?pt?kben a frakt?lgeometria-k?pleteket haszn?l? szupersz?m?t?g?pek alkotta k?pek j?rnak ehhez viszonylag k?zel.

A r?giek tudt?k ezt. Azt mondt?k, hogy id?r?l id?re ?j univerzumokat teremt az Istens?g azzal, hogy kil?legez, majd elpuszt?tja ?ket, ahogy bel?legez. J?g?knak nevezt?k ezeket a korszakokat. A modern tudom?ny ?srobban?snak nevezte el. Abszol?t, tiszta tudatban voltam. L?ttam vagy ?szleltem az ?sszes ?srobban?st vagy j?g?t, amint megteremtett?k ?s elpuszt?tott?k ?nmagukat. Azonnal be is l?ptem mindegyikbe egyidej?leg. L?ttam, hogy a teremt?s minden kicsi darabk?j?nak megvan a hatalma a teremt?sre. Nagyon neh?z ezt elmagyar?zni. M?g mindig nem tal?lom r? a megfelel? szavakat.

Visszat?r?sem ut?n ?vekbe telt, hogy ak?r csak egyetlen sz?t is tal?ljak az ?ress?g-?lm?nyre. Most m?r el tudok mondani ennyit: az ?ress?g kevesebb, mint a semmi, s m?gis t?bb mindenn?l, ami van!
Abszol?t z?r? az ?ress?g; k?osz, mely az ?sszes lehets?gess?get megform?lja. Abszol?t tudat; sokkal t?bb m?g az univerz?lis intelligenci?n?l is.

Hogy hol van az ?ress?g? Meg tudom mondani. Bel?l van az ?ress?g, ?s k?v?l van mindenen. Te, ?pp most, mik?zben ?lsz, mindig az ?ress?gen bel?l ?s k?v?l is vagy egyidej?leg. Nem kell elmenned ?rte sehov?, ?s nem is kell meghalnod, hogy odaker?lj. Az ?ress?g az ?sszes fizikai
megnyilv?nul?s k?z?tti v?kuum vagy semmi. Az atomok ?s alkot?r?szeik k?z?tti ?R. A modern tudom?ny elkezdte tanulm?nyozni ezt a minden dolog k?z?tt h?z?d? ?rt. ?k z?r?-pontnak nevezik. Ak?rh?nyszor meg akarj?k m?rni, a m?szereik megbolondulnak vagy a v?gtelenbe mutatnak, hogy ?gy mondjam. Egyel?re nincs m?djuk arra, hogy pontosan megm?rj?k a v?gtelent. T?bb z?r?-?r van a saj?t testedben ?s az univerzumban, mint b?rmi m?s!

Amit a misztikusok az ?ress?gnek h?vnak, az nem ?ress?g. Tele van energi?val, egy m?sfajta energi?val, ami mindazt megteremtette, ami vagyunk. Az ?srobban?s ?ta minden vibr?ci?; az els? sz?t?l kezdve, ami az els? vibr?ci?.

A bibliai "vagyok" ut?n val?j?ban k?rd?jel duk?l.
"Vagyok? Mi vagyok?"

A teremt?s teh?t Isten, aki az elk?pzelhet? ?sszes m?don kutatja Isten ?nj?t, egy folyamatban l?v?, v?gtelen felder?t?sben, mindannyiunkon kereszt?l. A fejeden l?v? ?sszes hajsz?lon kereszt?l, az ?sszes fa ?sszes level?n kereszt?l, az ?sszes atomon kereszt?l Isten kutatja Isten ?nj?t, a nagy "vagyok"-ot. Azt kezdtem l?tni, hogy minden, ami van, azonos az ?nnel, sz? szerint; a te ?neddel, az ?n ?nemmel. Minden a nagyszer? ?n. Ez?rt tud Isten m?g arr?l is, ha egy falev?l lehull. Az?rt lehets?ges ez, mert b?rhol is vagy, az univerzum k?zpontj?ban vagy. B?rhol is tart?zkodjon egy atom, az univerzum k?zpontj?ban van. Isten van abban, ?s Isten van az ?ress?gben.

Ahogy felder?tettem az ?ress?get ?s az ?sszes j?g?t vagy teremt?st, teljes m?rt?kben k?v?l voltam t?ren ?s id?n, ahogy azokat ismerj?k. Azt fedeztem fel ebben a kit?gult ?llapotban, hogy a teremt?s az abszol?t, tiszta tudat - vagy Isten -, ami az ?let tapasztalat?ba ?rad, ahogy azt ismerj?k. Maga az ?ress?g mentes a tapasztalatt?l. Megel?zi az ?letet, az els? vibr?ci?t. Az Istens?g t?bb az ?letn?l ?s
a hal?ln?l. ?gy teh?t m?g az ?letn?l ?s a hal?ln?l is t?bb tapasztalnival? van az univerzumban!

Az ?ress?gben voltam, ?s tudat?ban voltam mindennek, ami valaha is megteremt?d?tt. Olyan volt, mintha Isten szemein ?t n?zn?k ki. Istenn? v?ltam. Hirtelen m?r nem ?nmagam voltam t?bb?. Csak annyit tudok err?l mondani, hogy Isten szemein ?t n?ztem ki. ?s hirtelen tudtam, hogy mi?rt l?teznek az atomok, ?s mindent l?ttam.

Az az ?rdekes, hogy miut?n bementem az ?ress?gbe, azzal a meg?rt?ssel j?ttem ki bel?le, hogy Isten nincs ott. Isten itt van. Err?l sz?l ez az eg?sz. Teh?t ez az ?lland? keres?s az emberi faj r?sz?r?l, hogy
valahol ?nmagunkon k?v?l megtal?ljuk Istent... Isten mindent odaadott nek?nk, minden itt van - h?t ?gy ?llunk. ?s ahov? most tartunk, az az, hogy Isten rajtunk kereszt?l kutatja Istent. Az embereket annyira lefoglalja az, hogy megpr?b?lnak Istenn? v?lni; pedig ink?bb arra kellene r??bredni?k, hogy m?r Isten vagyunk, ?s Isten mi-v? v?lik. Err?l sz?l val?j?ban ez az eg?sz.

Amikor erre r??bredtem, v?geztem az ?ress?ggel, ?s vissza akartam t?rni ehhez a teremt?shez vagy j?g?hoz. Valahogy ez t?nt term?szetesnek.

Azt?n hirtelen visszat?rtem a m?sodik f?nyen vagy az ?srobban?son kereszt?l, s k?zben megint sok b?rsonyos morajl?st hallottam. A tudat?ramlattal visszautaztam az eg?sz teremtett vil?gon ?t. Micsoda utaz?s volt! Ahogy ?thaladtak rajtam a galaxisok szuperhalmazai, m?g t?bb megl?t?som t?madt. ?thaladtam a galaxis centrum?n, ami egy fekete lyuk. A fekete lyukak az univerzum nagy processzorai vagy recirkul?l?i. Tudod, mi van egy fekete lyuk t?loldal?n? Mi vagyunk; a mi galaxisunk, ami ?jra fel lett dolgozva egy m?sik univerzumb?l.

Teljes energiaszerkezet?t tekintve fantasztikus f?nyv?rosnak l?tszott a galaxis. Az ?srobann?snak ezen az oldal?n minden energia: f?ny. Minden atomon bel?li r?szecske, atom, csillag, bolyg?, s m?g maga a tudat is f?nyb?l ?ll, ?s frekvenci?val ?s/vagy r?szecsk?vel rendelkezik. ?l? anyag a f?ny. Minden f?nyb?l ?ll, m?g a k?vek is. Teh?t minden ?l?, eleven. Isten f?ny?b?l ?p?l fel minden; minden nagyon is intelligens.

Ahogy tov?bbutaztam az ?ramlaton, v?g?l azt l?ttam, hogy hatalmas f?ny ?rkezik fel?m. Tudtam, hogy ez az els? f?ny; naprendszer?nk Fels?bb ?n-f?nym?trixa. Ezut?n a teljes naprendszer megjelent a f?nyben, amit ism?t b?rsonyos morajl?s k?s?rt.

Ez a mi helyi test?nk, mi pedig sokkal nagyobbak vagyunk, mint k?pzeln?nk. L?ttam, hogy a naprendszer a mi test?nk. ?n is r?sze vagyok ennek, a F?ld pedig az a nagyszer?, teremtett l?ny, ami mi vagyunk, ?s mi az a r?sze vagyunk, ami tudja, hogy van. De csak ez a r?sze vagyunk mi a F?ldnek. Nem vagyunk minden, hanem csak az a r?sze, ami tudja, hogy van.

Az ?sszes energi?t l?ttam, amit ez a naprendszer hoz l?tre. Hihetetlen f?ny-show! Hallottam a szf?r?k zen?j?t. Naprendszer?nk - az ?sszes ?gitesthez hasonl?an - egyedi m?trixot gener?l, mely f?ny-, hang- ?s vibr?ci?s energi?b?l ?ll. A t?bbi csillagrendszer fejlett civiliz?ci?i vibr?ci?s vagy energiam?trix-lenyomat alapj?n ismerik fel az ?letet, ahogy azt mi az univerzumban ismerj?k. Gyerekj?t?k ez sz?mukra. A F?ld csod?lkoz? gyermekei (az emberi l?nyek) ebben a pillanatban is hangok t?mkeleg?t keltik, mint az univerzum h?ts?udvar?ban j?tsz? gyermekek.

K?zvetlen?l a f?ny k?zpontj?ba utaztam az ?ramlaton. ?gy ?reztem, ?t?lel a f?ny, ahogy ism?t bel?legez engem - amit ?jabb l?gy morajl?s k?vetett.

Ebben a nagy szeretet-f?nyben voltam, s k?zben ?t?ramlott rajtam az ?let ?ramlata. Megint csak azt tudom mondani, hogy a lehet? legszeretetteljesebb, ?t?lkez?s n?lk?li f?ny volt. Ide?lis sz?l? egy
ilyen csod?lkoz? gyermeknek.

"?s most?" - t?n?dtem.

A f?ny elmagyar?zta nekem, hogy nincs hal?l; halhatatlan l?nyek vagyunk. ?r?kk?val?s?g ?ta ?l?nk m?r! R??bredtem, hogy egy term?szetes ?l? rendszer r?szei vagyunk, mely v?g n?lk?l recirkul?lja ?nmag?t. Semmif?le parancsot nem kaptam a visszaj?vetelre. Egyszer?en csak
tudtam, hogy vissza fogok j?nni. Term?szetes volt mindazok ut?n, amiket l?ttam.

Nem tudom, emberi id? szerint meddig maradtam a f?nnyel. De elj?tt a pillanat, amikor r??bredtem, hogy v?laszt kaptam az ?sszes k?rd?semre, ?s k?zeleg a visszat?r?sem. Amikor azt mondom, hogy ?sszes k?rd?semre v?laszt kaptam a m?svil?gon, sz? szerint ?rtem ezt. V?laszt kaptam az ?sszes k?rd?semre. Minden embernek m?s az ?lete, ?s m?s k?rd?seket kutat. N?melyik k?rd?s?nk egyetemes, de mindannyian a magunk egyedi m?dj?n kutatjuk azt a dolgot, amit ?letnek nevez?nk. ?gy van ezzel minden m?s ?letforma is, a hegyekt?l kezdve az ?sszes fa ?sszes level?ig.

?s ez nagyon fontos sz?munkra ebben az univerzumban. Mert mind hozz?j?rul a Nagy K?phez, az ?let teljess?g?hez. Sz? szerint Isten vagyunk, aki Isten ?nj?t kutatja az ?let v?gtelen T?nc?ban.
Egyedis?ged gyarap?tja az eg?sz ?letet.

Ahogy megkezdtem visszat?r?semet az ?letciklusba, eszembe se jutott, ?s nem is kaptam r?la inform?ci?t, hogy ugyanahhoz a testhez fogok visszat?rni. Egyszer?en nem sz?m?tott. T?k?letes bizalmat vetettem a f?nybe ?s az ?letfolyamatba. Ahogy az ?ramlat ?sszeolvadt a nagy f?nnyel, azt k?rtem, hogy sohase felejtsem el a kinyilatkoztat?sokat ?s azokat az ?rz?seket, amikre a m?svil?gon tettem szert.

"Rendben" volt a v?lasz. Kedvem lett volna megcs?kolni a lelkem.

Azt?n a f?nyen ?t visszaker?ltem a vibr?ci?s birodalomba. Az eg?sz folyamat megfordult, ?s m?g t?bb inform?ci?t kaptam. Hazafel? tart? utamon leck?ket kaptam a reinkarn?ci? mechanizmusair?l. V?laszt kaptam ?sszes apr? k?rd?semre:

"Hogyan m?k?dik ez? Hogyan m?k?dik az?" Tudtam, hogy reinkarn?l?dni fogok.

A F?ld egy nagy energiaprocesszor, s bel?le fejl?dik ki egy?ni tudatunk. Els? ?zben gondoltam magamra emberk?nt, ?s boldog voltam, hogy az vagyok. Az alapj?n, amit l?ttam, m?r az is boldogg? tett volna, ha atom vagyok ebben az univerzumban. Egy atom. Sz?val, az, hogy Isten emberi r?szei vagyunk... a legfantasztikusabb ?ld?s. Olyan ?ld?s, ami legvadabb elk?pzel?seinket is fel?lm?lja arr?l, hogy milyen lehet egy ?ld?s. Mindannyiunk eset?ben fantasztikus ?s csod?latos, hogy emberi r?szei vagyunk ennek a tapasztalatnak. Mindannyian - f?ggetlen?l att?l, hogy hol vagyunk, elcseszett helyen-e vagy sem - ?ld?s vagyunk a bolyg?ra, pont ott, ahol vagyunk.

Sz?val, ?gy mentem ?t a reinkarn?ci?s folyamaton, hogy azt v?rtam, csecsem? leszek valahol. De leck?t kaptam arr?l, hogy hogyan fejl?dhet az egy?ni identit?s ?s tudat. Ebbe a testbe t?rtem vissza.

Nagyon meglep?dtem, amikor kinyitottam a szemem. Nem tudom, mi?rt, hiszen ?rtettem a dolgot; m?gis nagy meglepet?sk?nt ?rt, hogy ebbe a testbe t?rtem vissza, a szob?mba, ahol valaki ?ppen kis?rta a szemeit miattam. Az ?pol?n?m volt. M?sf?l ?r?val azut?n adta fel a rem?nyt, hogy megtal?lta a holttestemet. Biztos volt benne, hogy halott vagyok;
a hal?l ?sszes jele megvolt - m?r mereved?snek is indult a testem. Nem tudjuk, mennyi ideig voltam halott, de azt tudjuk, hogy m?sf?l ?ra telt el azut?n, hogy megtal?lt. Amennyire tudta, tiszteletben tartotta a k?v?ns?gomat, hogy n?h?ny ?r?ra hagyja mag?ra a holttestemet. Volt egy sztetoszk?punk ?s sok m?sik eszk?z?nk a test ?letfunkci?inak ellen?rz?s?re, hogy ki lehessen der?teni, mi t?rt?nik. ? igazolni tudja, hogy t?nyleg halott voltam.

Nem hal?lk?zeli ?lm?ny volt ez. Mag?t a hal?lt tapasztaltam meg legal?bb m?sf?l ?r?n ?t. Az ?pol?n?m holtan tal?lt engem, ?s m?sf?l ?r?n ?t ?jra- meg ?jraellen?rizte a v?rnyom?st ?s a sz?vver?st. Azt?n fel?bredtem, ?s kint megl?ttam a f?nyt. Megpr?b?ltam felkelni, hogy odamenjek hozz?, de kiestem az ?gyb?l. Az ?pol?n?m hangos puffan?st hallott, ?s a padl?n tal?lt r?m.

Amikor fel?p?ltem, nagyon megleptek ?s leny?g?ztek a velem t?rt?ntek. Eleinte nem volt meg az ?t ?sszes eml?ke, amikre most eml?kszem. Egyre csak kics?sztam ebb?l a vil?gb?l, ?s azt k?rdezgettem: "?lek?" ?lomszer?bbnek t?nt ez a vil?g, mint a m?sik.

H?rom napon bel?l megint norm?lisan ?reztem magam, m?gis eg?szen m?shogy voltam, mint ?letemben b?rmikor. K?s?bb visszat?rtek az eml?keim az ?tr?l. Semmi probl?m?t nem l?ttam egyetlen emberi l?nnyel sem, akivel valaha is tal?lkoztam. Kor?bban nagyon k?nnyen ?t?lkeztem.
?gy gondoltam, egy csom? ember t?nyleg j?l el van cseszve; igaz?b?l azt gondoltam, hogy mindenki el van cseszve, csak ?n nem. De most m?r vil?gos volt el?ttem, mi is a helyzet.

K?r?lbel?l h?rom h?nappal k?s?bb egy bar?tom sz?lt, hogy menjek el megvizsg?ltatni magam, ?gyhogy elmentem, ?s ultrahangos vizsg?latot v?geztek rajtam, stb. T?nyleg j?l ?reztem magam, ?s f?ltem, hogy rossz h?reket kapok.

Eml?kszem, ahogy az orvos megn?zte a kor?bbi ?s k?s?bbi ultrahangos vizsg?latok eredm?ny?t, majd ?gy sz?lt: "Nos, most nincs itt semmi."
Mire ?n: "Akkor csoda t?rt?nt, nem?"
Mire ?: "Nem, el?fordul ilyesmi, ?gy h?vj?k, hogy spont?n javul?s."
Egy?ltal?n nem volt leny?g?zve. Pedig csoda t?rt?nt, ?s engem leny?g?z?tt, m?g ha m?st nem is.

Az ?let miszt?rium?nak nagyon kev?s k?ze van az intelligenci?hoz. Az univerzum egy?ltal?n nem intellektu?lis folyamat. Hasznos az intellektus; kiv?l?, de jelenleg ez az egyetlen eszk?z, amivel a
dolgokat kezelj?k, ahelyett, hogy a sz?v?nkkel ?s ?nmagunk b?lcsebb r?sz?vel tenn?nk.

A F?ld k?zpontja a nagyszer? energia ?talak?t?, mint ahogy a F?ld?nk m?gneses ter?t ?br?zol? k?peken l?tni. Ez a mi ciklusunk: ?jra meg ?jra visszah?zza bele ?s rajta ?t a reinkarn?lt lelkeket. Ha el?red az emberi szintet, ez azt jelzi, hogy egy?ni tudatot kezdesz kifejleszteni. Az ?llatoknak csoportlelke van, ?s csoportlelkekben reinkarn?l?dnak. Nagyon is lehets?ges, hogy egy szarvas ?r?kk? szarvas legyen. De ha m?r emberk?nt sz?letsz meg, ak?r fogyat?kosk?nt, ak?r zsenik?nt, ez akkor is azt mutatja, hogy az egy?ni tudat kifejleszt?s?nek ?sv?ny?t j?rod. Ez ?nmag?ban v?ve r?sze annak a csoporttudatnak, amit emberis?gnek nevez?nk.

L?ttam, hogy a rasszok: szem?lyis?ghalmazok. A Franciaorsz?ghoz, N?metorsz?ghoz ?s K?n?hoz hasonl? nemzeteknek mind megvan a maguk szem?lyis?ge. A v?rosoknak is van szem?lyis?g?k, helyi csoportlelk?k, mely bizonyos embereket vonz. A csal?dok csoportlelkeket alkotnak. Egy
frakt?l ?gaihoz hasonl?an fejl?dik az egy?ni identit?s; a csoportl?lek a mi egy?nis?g?nkben tesz felfedez?seket. Nagyon-nagyon fontosak a k?l?nf?le k?rd?sek, melyeket feltesz?nk. ?gy kutatja az Istens?g Isten ?nj?t - rajtad kereszt?l. Teh?t tedd csak fel a k?rd?seidet, ?s kutass. Meg fogod tal?lni az ?nedet, ?s Istent fogod megtal?lni abban az ?nben, mert az az egyetlen ?n.

L?tni kezdtem, hogy mi, emberek, mindannyian l?lekt?rsak vagyunk. Ugyanannak a l?leknek vagyunk a r?szei, mely frakt?lk?nt ?gazik sok kreat?v ir?nyba, de ett?l m?g ugyanaz. Most m?r ?gy tekintek minden emberi l?nyre, akit valaha is l?ttam, mint l?lekt?rsra, az ?n l?lekt?rsamra; az igazira, akit mindig is kerestem. R?ad?sul a valaha is l?tez? legnagyszer?bb l?lekt?rsad nem m?s, mint ?nmagad. Mindannyian h?mnem?ek ?s n?nem?ek vagyunk egyben. Megtapasztaljuk ezt
a m?hben, ?s megtapasztaljuk a reinkarn?ci? r?v?n is. Ha ?nmagadon k?v?l keresed a v?gs? l?lekt?rsat, sosem fogod megtal?lni; nem ott van. Mint ahogy Isten sem "ott" van. Isten itt van. Ne "ott kint" keresd Istent. Itt keresd Istent. Az ?nedet kutasd. Kezdd el a legnagyszer?bb szerelmi viszonyt, amit valaha is ?t?lt?l... az ?neddel. Mindent szeretni fogsz bel?le.

Al?sz?lltam abba is, amit pokolnak lehetne nevezni. Meglep? volt. Nem l?ttam sem S?t?nt, sem egy?b gonosz l?nyt. Az emberek saj?t nyomor?s?g?ba, k?z?ny?be, tudatlans?g?nak s?t?ts?g?be val? al?mer?l?s volt pokolb?li al?sz?ll?som. Sz?rny? ?r?kk?val?s?gnak t?nt. De a k?r?l?ttem l?v? milli?nyi l?lek mindegyik?nek volt egy apr? f?nycsillaga, ami mindig a rendelkez?s?re ?ll. De ?gy l?tszott, senki nem szentel neki figyelmet. Felem?sztette ?ket saj?t b?natuk, traum?juk ?s nyomor?s?guk. De - ?gy t?nt, egy ?r?kk?val?s?g ut?n - elkezdtem sz?l?tgatni a f?nyt, mint ahogy egy gyerek ki?lt seg?ts?g?rt a sz?leinek. Ekkor kiny?lt a f?ny, ?s alagutat form?lt, ami egyenesen
hozz?m j?tt, ?s elszigetelt engem az ?sszes f?jdalomt?l ?s f?lelemt?l. H?t ez a pokol val?j?ban.

Sz?val, azt tanuljuk, hogy hogyan seg?ts?nk egym?snak, hogyan tartsunk ?ssze. Most nyitva ?llnak a pokol kapui. Sz?vetkezni fogunk egym?ssal, ?ssze fogunk tartani, ?s egy?tt s?t?lunk ki a pokolb?l.
 
Fel?m j?tt a f?ny, ?s hatalmas arany angyall? v?ltozott. Megk?rdeztem: "A hal?l angyala vagy?"

Tudom?somra hozta, hogy ? az ?n mindlelkem, az ?n Fels?bb ?n m?trixom, ?nmagunk szuper?si r?sze. Ezut?n a f?nyhez ker?ltem.

Tudom?nyunk hamarosan mennyis?gileg is meg fogja hat?rozni a szellemet. H?t nem csod?latos? Olyan eszk?z?kkel ?llunk el?, melyek ?rz?kenyek a finomenergi?ra vagy szellemi energi?ra. A fizikusok az?rt ?tk?ztetik egym?ssal az atomokat, hogy megtudj?k, mib?l ?llnak. M?r lejutottak a kvarkokig, a b?jos-kvarkokig, ?s ?gy tov?bb. Nos, egy napon lejutnak majd ahhoz az apr? dologhoz is, ami az eg?szet egybetartja, ?s ?gy kell majd nevezni?k, hogy... Isten. Az atomok ?tk?ztet?s?vel nemcsak azt l?tj?k, hogy mi van ott bel?l, hanem teremtenek is r?szecsk?ket. H?la Istennek, a t?bbs?g?k igen r?vid ?let?: milli-m?sodpercekig ?s nano-m?sodpercekig maradnak fenn. Csak most
kezdj?k meg?rteni, hogy teremt?nk is, mik?zben haladunk.

Ahogy ?r?kk? l?ttam, egy olyan birodalomhoz ?rkeztem, melyben van egy pont, ahol az ?sszes tud?st h?trahagyjuk, ?s a k?vetkez? frakt?l, a k?vetkez? szint teremt?s?be kezd?nk. Megvan a hatalmunk arra, hogy teremts?nk, mik?zben kutatunk. S nem m?s ez, mint Isten, aki rajtunk
kereszt?l t?g?tja  ?nmag?t.

Visszat?r?sem ?ta is megtapasztaltam m?r spont?n m?don a f?nyt, ?s megtanultam, hogyan jussak be abba a t?rbe szinte b?rmikor, amikor medit?lok. Mindannyian k?pesek vagyunk erre. Nem kell meghalnod hozz?. Fel vagy szerelve r?; m?r eleve ?gy vagy "dr?tozva".

A test a legpomp?sabb f?nyl?ny, ami csak l?tezik. Hihetetlen f?ny univerzuma a test. A szellem nem ?szt?n?z minket arra, hogy sz?tfoszlassuk ezt a testet. Nem ez t?rt?nik. Ne pr?b?lkozz t?bb? azzal, hogy Istenn? v?lj; Isten v?lik te-v?. Itt.

Olyan az elme, mint egy gyermek, aki az univerzumban rohang?l, k?vetel?zik, ?s ?gy gondolja, ? teremtette a vil?got. De k?rdezd csak meg az elm?t:
"Mi k?ze volt ehhez az anyuk?dnak?"
Ez a spiritu?lis tudatoss?g k?vetkez? szintje. ?! Az anyuk?m! Hirtelen felhagysz az eg?val, mert nem az egyetlen l?lek vagy az univerzumban.
A f?nyhez int?zett egyik k?rd?sem ez volt: "Mi a mennyorsz?g?"
K?rbeutaztatott az ?sszes mennyben, amit valaha is teremtettek: a Nirv?n?kban, az ?r?k Vad?szmez?k?n, mindegyikben. Bej?rtam ?ket. Gondolatforma-teremtm?nyek ezek, ?s mi teremtett?k ?ket. Val?j?ban nem megy?nk a mennybe; ?jrafeldolgoz?s t?rt?nik vel?nk. De b?rmit is
teremtett?nk, ott hagyjuk ?nmagunk egy r?sz?t. Val?s?gos az, de nem a l?lek eg?sze.

L?ttam a kereszt?ny mennyorsz?got. Sz?p helynek k?pzelj?k el, ahol egy tr?n el?tt ?llunk, ?s ?r?k?s im?dattal illetj?k a tr?non ?l?t. ?n kipr?b?ltam. Unalmas! Ez volna a sorsunk? Gyerekes ez a mennyorsz?g. Nem akarok megb?ntani senkit. N?h?ny mennyorsz?g nagyon is ?rdekes, n?h?ny meg unalmas. Az ?koriakat ?rdekesebbnek tal?ltam, p?ld?ul a bennsz?l?tt amerikaiak?t, az ?r?k Vad?szmez?ket. Az egyiptomiaknak fantasztikusak a mennyorsz?gaik. ?s ?gy tov?bb. Olyan sok van bel?l?k. Mindegyikben van egy frakt?l, ami a te saj?tos ?rtelmez?sed, hacsak nem vagy r?sze annak a csoportl?leknek, mely kiz?r?lag egy-egy meghat?rozott vall?s Isten?ben hisz. Akkor nagyon k?zel ?lltok egym?shoz; ugyanabban a "stadionban" vagytok egy?tt. De m?g ekkor is k?l?nb?zik egy kicsit mindegyik. Egy r?szed az, amit ott hagysz. A hal?l az ?letr?l sz?l, nem a mennyr?l.

Megk?rdeztem Istent: "Melyik a legjobb vall?s a bolyg?n? Melyik a helyes?"
?s az Istens?g - nagy szeretettel - ?gy v?laszolt: "T?r?d?m is ?n vele!"
Hihetetlen kegyelem volt ez. Azt jelentette, hogy csak mi t?r?d?nk ilyesmivel.
Az ?sszes csillag V?gs? Istens?ge ?gy sz?l hozz?nk: "Nem sz?m?t, milyen vall?s? vagy."

Vall?sok j?nnek ?s mennek; v?ltoznak. Nem volt itt mindig a buddhizmus, sem a katolicizmus; ?s mindegyik a nagyobb megvil?gosod?sr?l sz?l. Most t?bb f?ny ?rkezik az ?sszes rendszerbe.
Reform?ci? k?vetkezik majd be a spiritualit?sban, ami ?ppolyan dr?mai lesz, mint amilyen a protest?ns reform?ci? volt. Rengetegen fognak harcolni miatta, egyik vall?s a m?sik ellen kel ki, azt h?v?n, hogy csak nekik van igazuk.

Az emberek azt gondolj?k, hogy ?k birtokolj?k Istent, m?rmint a vall?sok ?s a filoz?fi?k, de f?leg a vall?sok, mert ezek nagy szervezeteket ?p?tenek filoz?fi?juk k?r?. Amikor az Istens?g azt mondta: "T?r?d?m is ?n vele!", azonnal meg?rtettem, hogy r?nk van hagyva, t?r?dj?nk vele mi. Az?rt fontos, mert mi t?r?d?nk vele. Nek?nk sz?m?t, ?s csak itt fontos. A V?gs? Istens?g nem t?r?dik vele, hogy
protest?ns vagy-e, vagy buddhista, vagy b?rmi m?s. Az eg?sz egy-egy vir?gz? arca mindegyik. B?rcsak minden vall?s r??bredne erre, ?s b?k?n hagyn?k egym?st! Nem a vall?sok v?g?t jelenti ez, hanem annak felismer?s?t, hogy ugyanarr?l az Istenr?l besz?l?nk. ?lni ?s ?lni hagyni - ez a l?nyeg. Mindegyiknek elt?r? a n?z?pontja. ?s mindegyik hozz?j?rul a Nagy K?phez; mindegyik fontos.

?gy mentem ?t a m?svil?gra, hogy sok f?lelmem volt a vegyi hullad?kokkal, a nukle?ris fegyverekkel, a n?pess?grobban?ssal, az es?erd?kkel kapcsolatban. ?gy t?rtem vissza, hogy mindegyik probl?ma ir?nt szeretetet ?reztem. Szeretem a nukle?ris puszt?t?st. Szeretem a gombafelh?t; ez a legszentebb mandala, ami ez ideig megnyilv?nult, archet?pusk?nt. Egy csap?sra b?rmely f?ldi vall?sn?l vagy filoz?fi?n?l k?zelebb hozott minket egym?shoz, s ?j tudatszintre emelt. Tudv?n, hogy tal?n tizen?tsz?r vagy ?tsz?zszor is felrobbanthatn?nk a bolyg?t, r??bred?nk v?gre, hogy egy?tt vagyunk itt mindannyian. Egy ideig bomb?kat kellett l?v?ld?zni?k, hogy meg?rtess?k ezt vel?nk. Ezut?n kezdt?k azt mondogatni: "M?r nincs sz?ks?g?nk erre t?bb?."

Val?j?ban most m?r biztons?gosabb vil?gban vagyunk, mint amilyenben valaha is voltunk, ?s m?g biztons?gosabb? v?lik majd. Teh?t ?gy j?ttem vissza, hogy szeretetet ?reztem a vegyi fegyverek ir?nt, mert ?sszehoztak minket. Olyan nagyok ezek a dolgok. Ahogy Peter Russell mondan?, "l?lekm?ret?ek" ezek a probl?m?k. Vannak l?lekm?ret? v?laszaink is? IGEN!

Az es?erd?k kiirt?sa le fog lassulni, ?s ?tven ?v m?lva m?r t?bb fa lesz a bolyg?n, mint j? ideje. Ha ?rdekel az ?kol?gia, k?zdj ?rte; te vagy az a r?sze a rendszernek, aki tudatoss? v?lik. K?zdj ?rte minden er?ddel, de ne cs?ggedj el! R?sze ez egy nagyobb dolognak.

A F?ld ?nmaga megszel?d?t?s?nek a folyamat?ban van. Sosem lesz t?bb? olyan vad hely, mint amilyen valaha volt. Lesznek nagyon is vad helyek; rezerv?tumok, ahol burj?nzik a term?szet. Kert?szked?s ?s rezerv?tumok lesznek majd a j?v?ben. A n?pess?gn?veked?s nagyon k?zel
ker?l az optim?lis energiatartom?nyhoz, hogy tudati v?lt?st id?zzen el?. Ez a tudati v?lt?s megv?ltoztatja majd a politik?t, a p?nzt, az energi?t is.

Mi t?rt?nik, amikor ?lmodunk? Sokdimenzi?s l?nyek vagyunk. Hozz? tudunk ehhez f?rni tudatos ?lmod?s r?v?n. Val?j?ban Isten ?lma ez az univerzum. Az egyik dolog, amit l?ttam, az volt, hogy mi, emberek, apr? porszemek vagyunk egy bolyg?n, ami apr? porszem egy galaxisban, ami szint?n apr? porszem csup?n. ?ri?si rendszerek vannak odakint, s mi aff?le ?tlagrendszerben vagyunk. De az emberi l?nyek m?r a tudat eg?sz kozmosz?ban legend?sak. Legend?s a F?ld/Gaia par?nyi kis emberi l?nye. Az egyik dolog, ami miatt legend?sak vagyunk, az az ?lmod?s. Legend?s ?lmod?k vagyunk. Val?j?ban az eg?sz kozmosz az ?let ?rtelm?t keresi, az eg?sznek az ?rtelm?t. ?s a kicsi ?lmod? volt az, aki a valaha is ki?tl?tt legjobb v?lasszal ?llt el?. Meg?lmodtuk azt. Sz?val fontosak az ?lmok.

Most, hogy m?r meghaltam ?s vissza is t?rtem a hal?lb?l, igaz?n tisztelem az ?letet ?s a hal?lt. DNS-k?s?rleteinkben nagy titokra der?thett?nk f?nyt. Hamarosan k?pesek lesz?nk arra, hogy addig ?lj?nk
ebben a testben, ameddig csak akarunk. ?gy 150 ?v ut?n lesz egy olyan intuit?v ?rz?s?nk, hogy csatorn?t akarunk v?ltani. Ha ?r?kk? egyetlen testben ?ln?nk, az nem lenne olyan kreat?v, mint a reinkarn?ci?, mint az energia ?tvitele ebben a fantasztikus energia?rv?nyben, amiben vagyunk. Val?j?ban ?rteni fogjuk az ?let ?s a hal?l b?lcsess?g?t, ?s ?r?m?nket lelj?k majd benne.

M?r eddig is egy ?r?kk?val?s?g ?ta ?l?nk. Ez a test, amiben vagy, egy ?r?kk?val?s?g ?ta ?l. Az ?let v?get nem ?r? ?ramlat?b?l fakad, az ?srobban?sig visszany?l?an, ?s m?g azon is t?l. Ez a test ad ?letet a k?vetkez? ?letnek, s?r?- ?s finomenergi?t tekintve egyar?nt. Ez a test m?r egy ?r?kk?val?s?g ?ta ?l.


---
vissza az elejére