2032-re a j?slatok szerint a kisbab?k 17 sz?zal?ka 12 akt?v DNS-sz?llal sz?letik.Ezt a sz?mot n?velhetj?k, ha elegend? magas frekvenci?j? feln?tt van, hogy vil?gra hozza ?ket, ?s megfelel?en gondoskodjon r?luk. Amint t?bb feln?tt nyitja meg a tizenk?t csakr?j?t, ez ak?r lehets?gess? is v?lhat.

Kattints a k?pre a teljes m?rethez!

Mivel ezek a gyerekek minden szinten telepatikusak, tiszt?n l?t?k, m?diumok ?s egy?b rendk?v?li k?pess?gekkel rendelkeznek, mint a t?rgyak megjelen?t?se, teleport?l?sa, a levit?ci?, m?s ?letform?kkal val? kommunik?ci? ?s gy?gy?t?s, a sz?leiknek k?pesnek kell lenni?k tehets?g?k meg?rt?s?re ?s gondoz?s?ra.

Arany Atlantiszban minden gyermeket elvittek a helyi paphoz, aki elolvasta a gyermek el?z? ?leteit, ?s felismerte azokat az egy?ni specialit?sokat, amelyeket a l?lek mag?val hozott. Ezut?n a konkr?t k?pess?geket a sz?l?k, a k?z?ss?g ?s az iskola fejlesztett?k, hogy a gyerek azt tehesse, amit szeret, ?s ami a legjobban megy neki. Ez volt a boldog, el?gedett, beteljesedett ?let receptje.2032-re mindez ism?t lehets?gess? v?lik, ?s a legt?bb ember t?bb lelki el?gedetts?get fog ?t?lni, mint ami ?vezredeken kereszt?l jellemz? volt. Bolyg?k?nt ism?t kezdj?k majd azt adni a gyerekeknek, amire sz?ks?g?k van, semmint azt, amit mi akarunk a sz?mukra.

INDIG?-, KRIST?LY-, SZIV?RV?NYGYERMEKEK

M?r meg?rkezett a lelkek egy hull?ma az Orionban tal?lhat? b?lcsess?g bolyg?j?r?l, ?k az indig?-, krist?ly-?s sziv?rv?nygyermekek, akik megvil?gosodottan sz?lettek. Sajnos a k?r?l?tt?k l?v? alacsony frekvencia miatt sokuk k?pess?gei nem tudnak kibontakozni, vagy a lelki energi?juk egy r?sz?t visszavont?k, ?s autisztikuss? v?ltak. Vannak, akiknek t?rre van sz?ks?g?k energi?juk megmozgat?s?hoz, ?s a term?szetre azok kiegyens?lyoz?s?hoz ?s megtart?s?hoz.

Mivel ezt megtagadj?k t?l?k, hiperakt?vv? ?s gyakran bomlaszt?v? v?lnak. Arra van sz?ks?g?k, hogy magas rezg?sek, boldogs?g, sz?p zene ?s ?t?dik dimenzi?s min?s?gek vegy?k k?r?l?ket, tiszta, k?nny? ?telekkel ?s v?zzel t?pl?lj?k, ?s igaz?n szeress?k ?ket. Ezek a megvil?gosodott gyerekek sosem tapasztaltak meg m?s bolyg?t, mint saj?t otthonukat az Orionban.

B?lcs tan?t?ik k?sz?tett?k fel ?ket arra, hogy megtestes?ljenek a F?ld?n, hogy seg?tsenek elhozni egy megvil?gosod?s hull?mot sz?munkra. De semmi sem k?sz?thet fel igaz?n egy l?nyt egy ilyen rezg?sv?ltoz?sra. Az egyszarv?ak pr?b?lnak seg?teni ezeknek a gyerekeknek, ?s a sz?leik is t?mogathatj?k ezt azzal, ha besz?lnek nekik a nagyszer? hetedik dimenzi?s teremtm?nyekr?l, a tiszt?k k?z?tt a legtiszt?bbakr?l.

Az egyszarv?ak k?l?n?sen egy?tt ?reznek a megvil?gosodott gyerekekkel, f?leg azokkal, akiknek neh?zs?geik vannak a megtestes?l?s?kkel. Seg?tenek kapcsolatba l?pni eredeti lelki sz?nd?kukkal,?s f?ldelni azt. Amint mi a F?ld?n n?velj?k a frekvenci?nkat, az Orionb?l sz?rmaz?k sz?m?ra egyre k?nnyebb lesz k?zt?nk ?lni. Teh?t 2012 ut?n, a k?vetkez? h?sz ?vben t?bb ilyen magas frekvenci?j? gyerek ?rkezik majd, ?s jelent?s pozit?v hat?ssal lesznek a bolyg? tudatoss?g?ra. Jegyezd meg, hogy nem minden autisztikus vagy probl?m?s gyermek indig?-, krist?ly- vagy sziv?rv?ny-gyermek!

CSILLAGGYERMEKEK

Tov?bbra is sokan ?rkeznek a F?ldre m?s univerzumokb?l, csillagokr?l ?s bolyg?kr?l. Sok aj?nd?kot hoznak, b?r m?g mindig vannak, akik egyszer?en az?rt j?nnek, hogy megtapasztalj?k az ?letet ezen a s?kon. Vannak k?zt?k olyanok, akik kor?bban m?g nem j?rtak itt, de akik j?rtak m?r, m?g azok k?z?tt is lehetnek olyanok, akik nem lesznek k?pesek megbirk?znia jelenlegi iskol?k szellemis?g?vel, ?k a kapcsol?d?s b?k?s m?djait keresik. Az iskol?kban nem csak a kult?r?k keverednek, hanem az univerzumok sz?mos k?l?nb?z? r?sz?b?l ?rkezett lelkek is elvegy?lnek egym?sk?zt. A mi rendszereinkben ezt sosem tisztelt?k, de a j?v?ben tisztelni fogj?k.

?j mozgalmak fognak felemelkedni, amelyek megtan?tj?k nekik, hogyan ?rts?k meg egym?st, ?s hogyan kapcsol?djanak egym?shoz figyelmesen. Ez nagy hat?ssal lesz arra, ahogyan a gyerekek ?rzik magukat. Megfelel? kifejez?eszk?zeik lesznek.

E gyerekeknek akt?vnak kell lenni?k, ?s teret, mozg?st, a term?szetben t?lt?tt id?t ?s sz?rakoz?st ig?nyelnek. Nagyon ?rz?kenyek, ?s ?sszhangban vannak az element?lok birodalm?val.Sokukban ?ri?si r?szv?t van, ami egy ?jabb oka annak, hogy mi?rt tal?lj?k olyan nagyon neh?znek az ?letet a F?ld?n. Vannak, akik nagyon k?t?dnek az ?llatokhoz.

Rengeteg megl?t?st, ?rz?st vagy egy?tt?rz?st ny?jthatnak sz?munkra, de sok feln?tt neh?znek tal?lja az ehhez val? viszonyul?st. Ha a csal?djuk vagy a tan?t?ik a megfelel? rezg?sen k?t?dnek hozz?juk, akkor fej?dnek, megnyitj?k a sz?v?ket ?s ragyognak.

De mivel nagyon ?rz?kenyek, ha f?lre?rtik ?ket, akkor visszah?z?dhatnak ?s bez?rulhatnak. Ekkor sosem fogjuk megl?tni, kik ?k val?j?ban. Igaz?n fontos ezt felismerni, ?s arra kell k?pezn?nk a tan?rokat ?s a f?nyk?ld?tteket, hogy r?juk hangol?djanak.

MEGSZ?LET? B?LCS ?REG LELKEK

Most sok b?lcs ?reg l?lek t?r vissza a F?ldre, hogy seg?tsen az ?tmenet sor?n, 2012 ?s 2032 k?z?tt. Ez olyan id?szak, amikor a k?z?ss?geknek ?t?dik dimenzi?s alapon kell fel?p?lni?k.

A bolyg?szinten v?gbemen? megtisztul?s miatt b?lcs, r?szv?tteli lelkekre van sz?ks?g, hogy vigasztalj?k azokat, akik elvesz?tett?k az otthonukat vagy a szeretteiket. Legf?k?ppen az?rt van r?juk sz?ks?g, hogy olyan vil?g?t?tornyok legyenek, akik a f?nyes j?v? l?tom?s?t hordozz?k azok sz?m?ra, akik elcs?ggedtek ?s elvesztett?k a rem?nyt az er?pr?b?t jelent? k?r?lm?nyek k?zepette.

M?HEN K?V?LI MEGTERM?KENY?T?S SEG?TS?G?VEL SZ?LETETT LELKEK

A m?hen k?v?li megterm?keny?t?s (in vitro fertiliz?ci?,IVF) eredm?nyek?nt sz?letett gyermekek m?s univerzumokb?l ?rkeznek, ?s kor?bban sosem j?rtak a F?ld?n. ?gy ?rkeznek, hogy nincsenek m?ltbeli ?letekb?l megl?v? kapcsolataik a csal?dtagjaikkal. Nem csak az?rt k?l?nlegesek, mert nagyon akart?k ?ket, hanem az?rt is, mert teljesen ?rtatlanok, ?jak a F?ld?n.Mivel nagyon tiszt?k, ?s a l?ny?k l?nyeg?t ?lik meg, r? tudnak hangol?dni sz?leik sz?ks?gleteire, ?s k?pesek meggy?gy?tani ?ket.

Kattints a k?pre a teljes m?rethez!

A hagyom?nyos fogamz?sn?l van egy ?rzelmi hull?m, amint a spermium tal?lkozik a petesejttel, hogy magzatt? v?ljon. Ez a bizonyos ?rzelem egy lombikb?bi eset?ben hi?nyzik, ?gy nem befoly?solja az ?jsz?l?ttet. Az ilyen lelkek egy hull?mban ?rkeznek, ?s k?pesek mindig h?tr?bb l?pni, ?s egy ?j n?z?pontb?l megvizsg?lni a dolgokat. Sokan k?z?l?k olyanok, mint egy friss fuvallat, jobb? tesznek r?g?ta elfogadott dolgokat, egyesek csal?di, m?sok glob?lis szinten. Noha felk?sz?ltek a bolyg?n tett utaz?sukra, lehets?ges, hogy nem fogj?k teljesen meg?rteni azt, ?s seg?ts?gre lesz sz?ks?g?k.

A 2012 ut?n sz?letett lelkek

2012 ut?n a megsz?letett lelkeknek lesz egy szerz?d?s?k arra, hogy valamilyen min?s?gben szolg?ljanak. Ha csak n?h?ny ?r?ig ?lnek, akkor is beleegyeztek, hogy seg?ts?k a bolyg?szint? ?tmenetet. Egy k?l?nleges energi?t hozhatnak be ?s horgonyozhatnak le; p?ld?ul visszavihetnek magukkal valamilyen negativit?st a F?ldr?l a spiritu?lis birodalmakba, hogy megtiszt?ts?k azokat; de m?s feladatot is v?llalhatnak.

Oktat?s

A vil?g sok r?sz?n a gyerekeket gyakran vagyont?rgyaknak tekintik. A sz?l?k sokszor azt v?rj?k a gyerekeikt?l, hogy alkalmazkodjanak elk?pzel?seikhez ?s ?letm?djukhoz; ?gy uralkodnak f?l?tt?k.  Kevesen vannak, akik val?ban egyed?l?ll? lelkeknek tekintik gyerekeiket, akiknek egy?ni tehets?g?t gondozni kell. A gyerekeket id?nk?nt nem megfelel? ?s ?retlen b?biszittereknek adj?k ?t, ?s olyan iskol?kba viszik, ahol er?szakoskodhatnak vel?k, ahol unalmas ?s id?nk?nt t?ves inform?ci?kkal t?mik ?ket, ?s ahol a lelk?ket ?sszezsugor?tj?k ?s elgyeng?tik. Ez meg fog v?ltozni.

Amint a h?sz?ves id?szak kibontakozik, az oktat?s ink?bb a gyerekek sz?m?ra lesz alkalmas, mint az azt ir?ny?t? feln?ttek sz?m?ra. Az ?zletszer?en ?p?lt ?s a politikusok eg?j?t jelk?pez? ?ri?si iskol?kat t?bb? nem tekintik megfelel?nek a j?v? gener?ci?k sz?m?ra, amint az emberis?g kezdi meg?rteni, hogy becsben kell tartani az ut?dokat.

K?z?ss?gi iskol?k fogj?k felv?ltania r?gi iskol?kat, ?s a gyerekek virulni fognak. Kev?sb? tan?tj?k majd nekik m?s emberek elk?pzel?seit, ?s jobban teret kapnak majd vel?k sz?letett k?pess?geik.  Az oktat?s a jobb ?s bal agyf?lteke szempontj?b?l kiegyens?lyozottabb lesz, t?bb kreat?v kifejez?ssel ?s az ?szinte kommunik?ci? b?tor?t?s?val. Ezek a kis helyi iskol?k megengedik, hogy el?gedett, kiegyens?lyozott ?s fejlett gyerekek n?jenek fel, akik k?szen ?llnak az Aranykorra.

Szerz?:Diana Cooper

Forr?s: http://holisztikusegeszsegmegorzes.blogspot.com/


---
vissza az elejére